Projekti

jul  2018 24

Obnova objekta Ruardova graščina – celovita energetska sanacija in rekonstrukcija

 

 

Naziv operacije:

OBNOVA OBJEKTA RUARDOVA GRAŠČINA – CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA

Izvajanje v okviru operativnega programa:

Evropska kohezijska politika za obdobje 2014–2020

Razvojna prioriteta:

Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja

Prednostna usmeritev:

Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju

Naziv upravičenca:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Povezava EU skladi:

http://www.eu-skladi.si

Povezava podstrani:

http://www.jesenice.si/obnova-ruardove-grascine

 

Kratek opis operacije:

Železarstvo ima na Jesenicah bogato tradicijo, ki se kontinuirano razvija od srednjega veka do danes. Pomembni mejniki v tem razvoju so bili postavljeni z začetki rudarjenja v Savskih jamah, z izgradnjo fužin, velikih industrijskih hal konec 19. in v začetku 20. stoletja ter nove jeklarne na Koroški Beli. Spomin na te mejnike je od leta 1951 ohranjal Tehniški muzej Jesenice oz. danes Gornjesavski muzej Jesenice s sedežem na muzejskem območju Stara Sava, ki ga je Občina Jesenice ustanovila za opravljanje javne službe na področju muzejske dejavnosti.

Muzejski kompleks Stara Sava, ki je bilo v preteklosti središče industrijskega dela Jesenic oziroma je bilo v času delovanja Železarne Jesenice zaprto območje in je delovalo kot sestavni del železarne, je v upravljanju javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.

Osrednji objekt muzejskega kompleksa Stara Sava je Ruard-Buccellinijeva oziroma skrajšano Ruardova graščina, kjer je tudi sedež javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice. Muzej je izvajalec javne službe s področja muzejske dejavnosti, od leta 2013 pa ima muzej tudi pooblastilo Ministrstva za kulturo za opravljanje državne javne službe muzejev za področje etnologije in zgodovine, del stavbe pa zaseda muzejski del s prikazom železarske zbirke in bogate paleontološke zbirke. Ruardova graščina je na podlagi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/85) razglašena za spomenik lokalnega pomena ter je umeščena v Register nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo, pod evidenčno številko enote: 5301, ime enote: Jesenice-Ruard-Buccellinijeva graščina na Savi. 

Objekt je potreben celovite obnove, največje poslabšanje stanja objekta pa je povzročil potres leta 1998, ko je Občina Jesenice s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Kranj, pristopila k aktivnostim za pridobitev celotne potrebne projektne dokumentacije za ohranitev ter obnovo kulturnega spomenika.

Občina Jesenice je tako v obdobju 2000–2009 pridobila celotno projektno dokumentacijo za obnovo objekta (vključno s t. i. popotresno obnovo, celotno rekonstrukcijo objekta ter konservatorsko-restavratorskimi posegi) ter obnovo opredelila kot eno izmed prioritet v Novelaciji Občinskega razvojnega programa 2011–2025 (sprejeta na 12. seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 31. 3. 2016), prednostno področje: Kakovost življenja, podpodročje: Kultura, 1. Stara Sava dostopno, urejeno, privlačno mestno jedro.  Prav tako je Občina Jesenice predmetno obnovo kot prioriteto opredelila tudi v Lokalnem programu za kulturo Občine Jesenice 2017–2020 (sprejet na 16. seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 27. 10. 2016), točka 4.3 Prioritete – Obnova Ruardove graščine.  

Zaradi izredno slabega stanja objekta je Občina Jesenice skupaj z Gornjesavskim muzejem v letu 2017 pristopila k aktivnostim za prijavo obnove Ruardove graščine na javni razpis Ministrstvo RS za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, za kar je bilo v skladu z razpisnimi pogoji treba pristopiti k izdelavi razširjenega energetskega pregleda, uskladitvi oziroma novelaciji projektne dokumentacije PZI, izdelavi investicijske dokumentacije, vključno s testom javno-zasebnega partnerstva, izvedbi postopka javnega naročila za izbiro izvajalca del, izdelavi načrta merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov ter načrta stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov in pripravi prijave na javni razpis.

Vloga na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo (Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020, Ur. list RS, št. 09/2018 z dne 16. 2. 2018) je bila s strani Občine Jesenice podana v mesecu marcu 2018, dne 18. 5. 2018 pa smo s strani Ministrstva za infrastrukturo prejeli sklep št. 4301-1/2018/78 z dne 14. 5. 2018 o sofinanciranju predmetne investicije v skupni višini 151.597,30 €, in sicer sredstva v višini 42.111,62 € za leto 2018 in sredstva v višini 109.485,68 € v letu 2019.

Opis aktivnosti oz. posegov: 

1. Energetska sanacija objekta: izdelava hidroizolacije objekta, toplotna izolacija podstrehe, zamenjava stavbnega pohištva (okna), ureditev lokalnega prezračevanja, sanacija ogrevalnega sistema ter sanacija razsvetljave. 

2. Rekonstrukcija objekta: rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela, obnova električne napeljave in opreme, izvedba dvigala, ureditev strojnih napeljav in opreme. 

3. Restavratorsko-konservatorska dela: lesena, kamnoseška, kovinska, fasaderska restavratorsko-konservatorska dela in posegi na objektu.

Izbrani izvajalci del

Izbrani izvajalec gradbeno-obrtniških del ter konservatorsko-restavratorskih del je Kolektor Koling d.o.o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija.

Izbrani izvajalec gradbenega nadzora je Gea Consult, inženiring, projektiranje in svetovanje d.o.o., Mestni trg 5, 4220 Škofja Loka.

Višina skupnih stroškov operacije ter sofinanciranje:

Vrednost projekta (NRP OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina) znaša: 2.270.888,48 €

Sofinanciranje s strani Evropske unije – Kohezijski sklad: 151.597,30 €

Sofinanciranje s strani Republike Slovenije - 23. člen ZFO: 164.890,00 €

Proračun Občine Jesenice: 1.954.401,18 €

Datum začetka in konca operacije ter kratek povzetek aktivnosti:

Do meseca julija 2018 so bile izvedene celotne predinvesticijske aktivnosti, in sicer: uskladitev oziroma novelacija projektne dokumentacije PZI, izdelava investicijske dokumentacije, vključno s testom javno-zasebnega partnerstva, kandidatura na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (Ur. list RS, št. 09/2018 z dne 16. 2. 2018), pridobitev sredstev sofinanciranja, izvedba postopkov javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških in konservatorsko-restavratorskih del ter gradbenega nadzora ter podpis pogodb z izbranimi izvajalci del.

V mesecu juliju 2018 je predvidena uvedba izbranega izvajalca gradbeno-obrtniških in konservatorsko-restavratorskih del v delo.

Rok za dokončanje energetske sanacije je 1. 9. 2019, rok za dokončanje vseh del pa je 1. 2. 2020.

V letu 2018 je predvidena izvedba: del GOI del in popotresna (statična) obnova ter manjša dela na energetski sanaciji (menjava stavbnega pohištva). Večina del, povezanih z energetsko sanacijo in rekonstrukcijo ter konservatorsko-restavratorski posegi so predvideni v letu 2019, zaključek ter predaja objekta v uporabo pa se predvideva v začetku leta 2020.

Vodja projekta:

Petra Dečman, univ. dipl. geogr., vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve Občine Jesenice

 

Prebrano 1389 krat Nazadnje urejano na četrtek, 26 julij 2018 10:16