Razvojni dokumenti

Občina Jesenice usmerja del svojih prizadevanj tudi v izboljšanje razmer za igro otrok. Prav igra je namreč v zgodnjem obdobju človekovega razvoja izrednega, celo ključnega pomena za kvaliteten telesni, duhovni in socialni razvoj otrok oziroma ljudi, za razvoj oziroma krepitev njihovih zaznavnih, motoričnih, mentalnih, socialnih sposobnosti, ki vplivajo na njihovo kasnejše uspešno vključevanje v družbo.

Namen Programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice je izdelava podlage, ki bo na osnovi prostorskih danosti v občini, potreb in želja, trenutnega stanja otroških igrišč ter razpoložljivih finančnih sredstev Občine Jesenice, temelj za prostorsko načrtovano, ekonomsko upravičeno in vsebinsko smiselno gradnjo otroških igrišč.

OPVO vključuje usmeritve za razvojno politiko občine na področju varstva okolja, vse za namen doseganja trajnostnega razvoja občine. OPVO služi kot osnova za strateške, politične, razvojne, investicijske in prostorske dokumente občine. Osnova za OPVO je bilo Poročilo o stanju okolja, ki ga je občina Jesenice izdelala v februarju 2010. Na osnovi poročila o stanju okolja so bili določeni oziroma identificirani glavni pereči okoljski problemi občine Jesenice.

Občina Jesenice kot klasična industrijsko razvita občina doživlja strukturne spremembe, v okviru katerih išče razvojne priložnosti; ena od takih priložnosti je turizem, torej dejavnosti, ki ponujajo proizvode in storitve za prosti čas. Turizem je zanimiv, ker ta panoga v zadnjem času beleži strmo rast, zaposluje precej ljudi in ima velik multiplikacijski faktor. Z novim segmentom gospodarskih dejavnosti bi tako jeseniško gospodarstvo pridobilo dodatno razvojno spodbudo, možnost zaposlovanja ter priložnost vključevanja v širši prostor sosednjih slovenskih občin in tromeje med Slovenijo, Avstrijo in Italijo. Da bi ugotovila, kakšne so možnosti razvoja turizma in postavila temelje za načrten razvoj, je uprava občine Jesenice zastavila nalogo s sledečimi cilji:

 • oceniti možnosti razvoja turizma in z njim povezanih prostočasnih dejavnosti v občini Jesenice
 • opredeliti programske sklope turistične ponudbe, ciljna tržišča, prostorsko umestiti turistične programe na območju občine,
 • poiskati najzanimivejša področja z vidika komplementarnosti in skupnega razvoja turizma na območju občin Zgornje Gorenjske
 • opredeliti skupno vizijo in cilje turizma v občini Jesenice
 • opredeliti pogoje, prioritetne naloge in ukrepe za operacionalizacijo strateških razvojnih usmeritev turizma na območju občine Jesenice.

Izdelava strategije razvoja turizma v občini Jesenice je zasnovna na interaktivnem sodelovanju Občine Jesenice kot naročnika in snovalca politike razvoja občine in turizma v občini, Mednarodnega Inštituta za Turizem kot predstavnika stroke ter visokih predstavnikov sosednjih razvitih turističnih občin Kranjske Gore in Bled.

Prebivalci Potokov, Koroške Bele, Blejske Dobrave, Kočne, Podkočne in Lipc so se na predlog Občine Jesenice odločili za uvajanje projekta CRPOV, ker se zavzemajo za ustreznejši razvoj svojega kraja in višjo kvaliteto življenja. Njihovi motivi se kažejo v naslednjem:

 • Trženje naravne in kulturne dediščine: prebivalci se zavedajo naravnih lepot in danosti, ki jih obkrožajo in so pripravljeni združiti in aktivirati vse razpoložljive potenciale in kreirati celovit turističen produkt na osnovi naravne in kulturne dediščine.
 • Razvoj kmetijstva in podeželja s poudarkom na razvoju dopolnilnih dejavnosti: Na eni strani gre za ohranjanje malih kmetij z dopolnjevanjem proizvodnje in predelave v smeri čim večje finalizacije izdelkov, na drugi za trženje produktov preko turistične ponudbe (kolesarske in pohodniške poti, tematske poti, rekreacijsko območje za lokalno prebivalstvo).
 • Posodobitev osnovne infrastrukture, kar bo omogočilo višjo kakovost bivanja.
 • Ohranitev in varovanje krajine ter povečanje privlačnosti prostora
 • Povečanje možnosti za delo in bivanje zlasti mladih
 • Zagotavljanje pogojev za kakovostno bivanje (rekreacijske površine, objekti za izvajanje društvene dejavnosti, ipd.)
 • Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva in storitvenega sektorja.
Temeljni razvojni motiv je najbolj izražen v trženju obstoječe in možne ponudbe iz dejavnosti turizma na podeželju ter predelave kmetijskih produktov, kar naj bi zagotavljalo dodaten vir zaslužka in višjo kvaliteto življenja.