Skok na osrednjo vsebino

Razvojni dokumenti

Strategija razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021-2024

Strategija razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021 – 2024 (v nadaljevanju: Strategija) je strateški dokument razvojnega načrtovanja športne politike, ki izhaja iz doseženega položaja športa v občini in ugotavlja vlogo športa v razvoju občine ter javni interes zanj. V njem so opredeljene prioritete na področju športa, cilji in ukrepi za dosego ciljev, čas za njihovo uresničitev ter kazalci, po katerih se bo merilo njihovo doseganje. Dokument se sprejema za obdobje štirih let, in sicer za obdobje od leta 2021 do leta 2024.

Šport postaja čedalje bolj pomembna dejavnost, ki bogati življenje posameznika in skupnosti ter pripomore h krepitvi zdravja, razvijanju telesnih sposobnosti in intelektualnem razvoju. V širšem pomenu lahko govorimo tudi o športni kulturi, saj šport predstavlja velik del človeških interesov in dejavnosti. Športna disciplina vzgaja in usmerja športnike, zlasti mladostnike v zdrav način življenja in kakovostno preživljanje prostega časa. S številnimi pozitivnimi učinki in vzorniki šport motivira, vzbuja življenjsko radost, daje občutek spoštovanja do sebe in nasprotnika, uči spoštovanja pravil, krepi disciplino in vpliva na pozitivno samopodobo. Šport je družbeni pojav, ki se spreminja glede na družbene potrebe in z njim se spreminjata tudi njegov pomen in potrebe.

Šport je temeljna pravica vsakega človeka, tako otroka, mladostnika, odraslega človeka, starostnika, znotraj teh skupin pa tudi vseh oseb s posebnimi potrebami. Športna dejavnost je pomembna za blaginjo prebivalcev Republike Slovenije. Zaradi vpliva na razvoj mladega človeka in s tem tesno povezanega oblikovanja zdravega življenjskega sloga ter pridobivanja socialnih kompetenc predstavlja športna dejavnost otrok in mladine prednostno vsebino nacionalnega programa športa, prav tako pa je izjemnega pomena redna športno rekreativna dejavnost odraslih, ki ne sme podleči diskriminaciji na podlagi socialno-ekonomskega statusa.

Kot je izpostavil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, g . Bogdan Gabrovec, je športna vadba dokazano izredno pomemben element krepitve telesnega in duševnega zdravja, krepi imunski sistem in je tako ključen dejavnik v uspešnem boju proti virusnim obolenjem. Po podatkih g. Gabrovca so skrb vzbujajoči podatki o upadu gibalne učinkovitosti in naraščanje debelosti slovenskih otrok po ukrepih omejitve gibanja v pomladanskim mesecih v času razglasitve epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19), podatki, ki jih je zbrala Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani pa naj ne bi kazali zgolj največjega upada gibalne učinkovitosti slovenskih otrok v več kot 30-letnem spremljanju, temveč tudi to, da je pri več kot polovici osnovnošolske populacije velik porast podkožnega maščevja in največji porast deleža otrok z debelostjo v zgodovini. Vse to so po podatkih zdravstvene stroke tudi dejavniki, ki pomembno vplivajo na težji potek bolezni COVID-19.

Glede na navedeno si bo Občina Jesenice (v nadaljevanju: Občina) še nadalje prizadevala za podporo aktivnostim s področja športa ter bo javni interes na področju športa uresničevala v skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (v nadaljevanju: NPŠ), ki določa usmeritve celostnega razvoja športa tako na državni kot na lokalni ravni. Poleg Občine, ki skrbi za razvoj športne dejavnosti, pa ima na področju športa izredno pomembno vlogo Zavod za šport Jesenice, ki poleg upravljanja s športnimi objekti opravlja administrativna, strokovna, organizacijska in tehnična dela na področju športa v občini Jesenice. Pomembni deležniki pri uresničevanju javnega interesa na področju športa so tudi Športna zveza Jesenice – Regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije za Gorenjsko, izvajalci športnih programov, zdravstvene organizacije, vzgojno izobraževalni zavodi in posamezniki.

Spodbujanje in nadaljnji razvoj športnih dejavnosti ter s tem krepitev športne kulture v lokalnem okolju bo torej pomembna naloga lokalne skupnosti, pri tem pa želimo graditi na prednostih in izkoristiti priložnosti, ki jih nudi okolje ter v čim večji meri odpraviti pomanjkljivosti in se izogniti nevarnostim, ki se kažejo na tem področju.

Nazadnje urejano na torek, 09 februar 2021 14:06