Razvojni dokumenti

Strategija razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2017-2020

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa pomembno vpliva na družbo. Šport ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže vsakogar ne glede na starost ali socialno pripadnost.

Občina Jesenice bo javni interes na področju športa uresničevala v skladu z Nacionalnim programom, ki določa usmeritve celostnega razvoja športa tako na državni kot na lokalni ravni. Poleg občine, ki bo, z zagotavljanjem sredstev in pogojev za razvoj športnih dejavnosti ter z gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi, skrbela za razvoj športne dejavnosti, pa ima na področju športa izredno pomembno vlogo Zavod za šport Jesenice, ki poleg upravljanja s športnimi objekti opravlja administrativna, strokovna, organizacijska in tehnična dela na področju športa v občini Jesenice. Pomembni deležniki pri uresničevanju javnega interesa na področju športa so tudi Športna zveza Jesenice, športne organizacije, vrtec, šole in posamezniki.

Športna dejavnost in gibanje sta del zdravega življenjskega sloga in pozitivne življenjske naravnanosti, ki morata biti prisotna v vrtcih, šolah, društvih in nenazadnje tudi v individualnih dejavnostih občanov, zato je potrebno o pozitivnem učinku športa in rekreacije ozaveščati otroke že v vrtcih in osnovnih šolah.

Glavne usmeritve na področju športa se nanašajo na zagotavljanje pogojev za šport in rekreacijo, upravljanje in trženje športa ter izvajanje športnih programov. Pri tem želimo izkoristiti prednosti in priložnosti, ki jih nudi okolje ter v čim večji meri odpraviti slabosti, ki se kažejo na tem področju.

Za doseganje zastavljenih operativnih ciljev in za ustvarjanje prijaznega športnega okolja bi bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Sredstva bodo prednostno še naprej namenjena za otroke in mlade, za šport starejših in za športno rekreacijo, hkrati pa bomo spodbujali društva, ki imajo vzpostavljen t.i. piramidni sistem od cicibanov/cicibank do članov/članic. Več pozornosti in sredstev bo potrebno nameniti ureditvi naravnih površin, ki jih ponuja okoliška narava, kjer bo možno izvajati različne športne dejavnosti in bodo cenovno dostopni vsem prebivalcem.

Nadaljevati bo potrebno povezovanje športa s področjem turizma, zdravstva, izobraževanja in gospodarstva ter z izvajanjem različnih programov okrepiti sodelovanje med društvi, zavodi in posamezniki.

Nazadnje urejano na ponedeljek, 21 november 2016 12:52