Razvojni dokumenti

Občinski program varstva okolja za občino Jesenice za obdobje 2010 - 2020

OPVO vključuje usmeritve za razvojno politiko občine na področju varstva okolja, vse za namen doseganja trajnostnega razvoja občine. OPVO služi kot osnova za strateške, politične, razvojne, investicijske in prostorske dokumente občine. Osnova za OPVO je bilo Poročilo o stanju okolja, ki ga je občina Jesenice izdelala v februarju 2010. Na osnovi poročila o stanju okolja so bili določeni oziroma identificirani glavni pereči okoljski problemi občine Jesenice.

OPVO vključuje strateške in operativne cilje za trajnostni razvoj, ukrepe za doseganje teh ciljev, kazalce s katerimi bo omogočeno spremljanje stopnje doseganja ciljev, nosilca izvedbe ukrepov za dosego ciljev, časovni rok za dosego posameznega cilja ter predvidene stroške, ki so s tem povezani.

Strateški cilji, izbrani v OPVO, so skladni z Resolucijo o Nacionalnim programom varstva okolja. OPVO se naslanja tudi na Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije in Regionalnem razvojnem programu Gorenjske za obdobje 2007 do 2013. Pri določitvi ukrepov za dosego ciljev je bilo upoštevano načelo SMART metode (specifičnost, merljivost, sprejemljivost, uresničljivost in časovna določenost ukrepov). Struktura in metodologija priprave dokumenta OPVO sta povzeti po Priporočilih Ministrstva za okolje in prostor za pripravo občinskih programov varstva okolja.

Več o varstvu okolja.

Nazadnje urejano na četrtek, 29 september 2016 13:56