Razvojni dokumenti

Program gospodarjenja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju občine Jesenice za obdobje 2013-2017

Pravno podlago za sprejem Programa gospodarjenja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice dajejo torej navedene določbe ZLS, ZSPDSLS, Uredbe, pristojnost za sprejem pa občinskemu svetu Občine Jesenice daje Statut Občine Jesenice (UL RS 1/2006 in spr.), ki določa, da občinski svet kot najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine sprejema odloke in druge občinske akte5. V njem se na podlagi načel ZLS in ZSPDSLS konkretizira politika upravljanja s poslovnimi prostori občine.

Namen programa gospodarjenja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice, naj bi odražal dolgoročni razvoj občine na tem področju. Program gospodarjenja s poslovnimi prostori sam po sebi ne more razrešiti nakopičenih problemov, ki so v prvi vrsti povezani s finančnimi instrumenti. Vendar pa samo sprejeta vizija, podprta s prostorskimi dokumenti, ter rednim pritokom finančnih sredstev dolgoročno omogoča izboljšanje stanja in uporabe poslovnega fonda v občini Jesenice.

Nazadnje urejano na ponedeljek, 22 februar 2016 18:36