Skok na osrednjo vsebino

Razvojni dokumenti

Strategija lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica 2014–2020

Strategija lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica 2014–2020 je nastala po pristopu od spodaj navzgor. Oblikovanje partnerstva in priprava strategije se je gradila na izkušnjah izvajanja pristopa LEADER v programskem obdobju 2007–2013. V programskem obdobju 2014–2020 bo območje za doseganje ciljev strategije koristilo sredstva EKSRP, ESRR, ESPR, kar za LAS pomeni veliko priložnost in izziv za doseganje celovitega razvoja območja. LAS je oblikoval naslednjo vizijo:

Na razvoju znanj in talentov naših ljudi, na endogenih potencialih, na razvoju kakovosti produktov in storitev ter povezovanju v verige vrednosti, na naravnem okolju, kulturni dediščini, identiteti in partnerstvu med sektorji gradimo trajnostni razvoj in trajnostna zelena nova delovna mesta. Pri tem upoštevamo razlike in interese vseh generacij, gradimo tolerantnost, vključujemo ranljive ciljne skupine, povezujemo vasi z mesti in se odpiramo v svet.

Strategija zajema vsa štiri tematska področja ukrepanja (ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin) in se na ta način dotika razvoja podjetništva, dostopa do storitev, varstva okolja in narave ter poudarja tudi vključenost ranljivih ciljnih skupin. S sinergijami, ki jih bomo dosegli s prepletenim sodelovanjem vseh sektorjev in vključevanjem partnerjev iz različnih strok, z različnimi kompetencami in znanji, pričakujemo precejšnje sinergijske in multiplikacijske učinke.

V strategiji je določenih 8 posebnih ciljev in 12 ukrepov, s katerimi si bomo prizadevali za uresničitev vizije. Cilji so naslednji:

  • Izkoristiti endogene potenciale za razvoj dinamičnega konkurenčnega podjetništva
  • Spodbuditi razvoj podjetniške kulture in ustvarjanje delovnih mest
  • Zagotoviti osnovne storitve za ohranitev in dvig kvalitete življenja prebivalstva
  • Razviti pristope za dolgoročno ohranitev identitete, kulturne dediščine, tipičnega izgleda naselij in vzdržen razvoj tipične krajine
  • Zmanjšati onesnaženost okolja z razvojem trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije
  • Razviti in ponovno aktivirati degradirana in opuščena območja in jim dodati nove vsebine
  • Zagotoviti ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov ter biodiverzitete
  • Razviti programe vključevanja ranljivih skupin in izkoristiti endogene potenciale za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti

 

Nazadnje urejano na sreda, 16 november 2016 10:12