Skok na osrednjo vsebino

Participativni proračun

Oddajte predlog

Vaš projektni predlog lahko oddate najkasneje do 9. 6. 2023, in sicer:

Fizično oddani projektni predlogi in predlogi, oddani po pošti, morajo biti oddani na za to pripravljenem posebnem obrazcu, ki je objavljen med dokumenti pod besedilom.

Predlagatelj projektnih predlogov je lahko občan/občanka s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki je starejši/starejša od 16 let. Predlagatelj ne more biti nevladna organizacija ali pravni subjekt. Posamezen predlagatelj lahko predlaga največ 2 projektna predloga. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v dveh skupinah predlagateljev. Če predlagatelj ali ista skupina predlagateljev odda več kot dva projektna predloga, se upoštevata prva dva prejeta. Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednja merila:

 1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Jesenice.
 2. Prispeva h kakovosti bivanja v lokalnem okolju.
 3. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.
 4. Je takšne narave, da ga bo lahko Občina Jesenice izvedla in da ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti in predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
 5. Ni v nasprotju s sprejetimi strateškimi oziroma razvojnimi dokumenti občine, kot so npr. Razvojni program Občine Jesenice 2011–2025, Občinski prostorski načrt Občine Jesenice, Strategija razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021-2024, Strategija razvoja turizma v občini Jesenice 2020–2030, Strategija za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019–2023, Lokalni program za kulturo Občine Jesenice 2021–2024, Celostna prometna strategija občine Jesenice, Program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice, Lokalni energetski koncept (LEK) idr.
 6. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
  •    omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje gospodarstva, gostinstva, turizma in kmetijstva,
  •    ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in društvene dejavnosti, razvoj športa in rekreacije ter skrb za starejše in druge ranljive skupine,
  •    skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja,
  •    umeščanje urbane opreme na javne površine (npr. parki, trgi, igrišča …),
  •    gradnja, vzdrževanje in urejanje javnih površin ter komunalne infrastrukture,
  •    spodbujanje razvoja turistične ponudbe, namenjene obiskovalcem, urejanje in olepševanje krajev s področja turizma ter pospeševanje promocije turistične destinacije Jesenice.
 7. Ne posega v urejanje prometa in določanje prometne ureditve na občinskih ali državnih cestah.
 8. Izveden mora biti na območju krajevne skupnosti, v kateri je bil predlagan.
 9. Ni še uvrščen v proračun Občine Jesenice oziroma v zadnji sprejeti Načrt razvojnih programovobčine.
 10. Ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji (fizične osebe) lahko pridobijo iz razpisov s strani Občine Jesenice.
 11. Če izvedba predvideva gradnjo ali poseg v prostor, mora biti to na zemljiščih, ki so v lasti Občine Jesenice oziroma mora imeti Občina Jesenice na zemljišču drugo razpolagalno pravico (npr. služnost ali drugo stvarno pravico, kar se izkaže tako, da mora lastnik nepremičnine pisno soglašati z izvedbo projekta na zemljišču oziroma nepremičnini).
 12. Projektni predlog mora po končani izvedbi predstavljati zaključeno funkcionalno celoto, ki je kot taka že primerna za uporabo (projektni predlog ne sme predstavljati le ene od faz izvedbe celotnega projekta).
 13. V preteklih letih v okviru participativnega proračuna ni bil že opredeljen kot neizvedljiv in ni bil neupravičen do uvrstitve na glasovanje.
 14. Je finančno ovrednoten med 3.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV-jem.

Kot orientir za pripravo projektnih predlogov si lahko ogledate tudi informativni cenik s primeri višin stroškov nekaterih posameznih najpogostejših del oziroma projektov.

Po končanem zbiranju projektnih predlogov bo delovna skupina občinske uprave med 12. junijem in 4. avgustom 2023 pregledala prispele predloge in preverila njihovo skladnost z merili. Prav tako bo ocenila predviden strošek izvedbe posameznega projektnega predloga ter pripravila seznam projektnih predlogov, ki bodo izpolnjevali pogoje za uvrstitev na glasovanje. Ti predlogi bodo objavljeni na spletni platformi Consul in dani na glasovanje. 

Prebrano 4666 krat Nazadnje urejano na torek, 30 maj 2023 09:02