Skok na osrednjo vsebino

Participativni proračun

mar  2023 31

Jes odločam: Spremljajte izvedbo izglasovanih projektov 2022-2023

 

V projektu 'Jes odločam – participativni proračun Občine Jesenice' je bilo izglasovanih 21 predlogov, ki bodo izvedeni v letih 2022 in 2023. Na tem mestu lahko spremljate izvedbo izglasovanih projektnih predlogov, pri čemer bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju projektov.

Izglasovani predlogi (21)

 
Območje Predlog Cena Status
KS Blejska Dobrava

Vzpostavitev "Cone 30" in ureditev javne razsvetljave na cesti med Sumido in pokopališčem 

7.000 € Projekt je delno izveden.
  Asfaltiran cestni odsek občinske ceste med Sumido in pokopališčem Blejska Dobrava (smer HE Kavčke) uporablja vedno več sprehajalcev (starejši ljudje, starši z otroci in otroškimi vozički, psi) in rekreativnih športnikov (kolesarji, tekači, rolerji), hkrati pa tudi vedno več tovornih in osebnih vozil. Mnogi od teh se ne držijo cestno-prometnih predpisov (prilagojena hitrost, bližina pešcev, hoja ob levem robu cestišča itd.) . Na omenjeni cesti se predlaga vzpostavitev cone 30 in ureditev javne razsvetljave ob objektu na naslovu Blejska Dobrava 117.   Projekt je razdeljen na 2 leti - v letu 2022 je bila vzpostavljena "Cona 30", javna razsvetljava pa bo urejena v letu 2023.
KS Blejska Dobrava

Ureditev in preplastitev igrišča na Kočni

18.000 € Projekt je izveden in zaključen.
  Obstoječe igrišče je dotrajano in potrebno obnove. Na njem je nemogoče izvajati športne in družabne aktivnosti. Vrhnji sloj igrišča je trenutno iz žlindre in ga je potrebno zamenjati. Predlaga se odstranitev sloja žlindre (izkop in odvoz), vgraditev kamnitega drobljenca, utrditev podlage in ustrezna preplastitev.    
KS Blejska Dobrava

Namestitev svetlobnih opozorilnih tabel za merjenje hitrosti na Kočni

5.000 € Projekt je izveden in zaključen.
  Zaradi prehitre vožnje in povečane gostote prometa skozi naselje Kočna je ogrožena varnost krajanov. Predlaga se namestitev dveh svetlobnih merilnih tabel za merjenje hitrosti in opozarjanje na prehitro vožnjo na primerno mesto v naselju Kočna.    
KS Hrušica

Ureditev odvoda meteorne vode v naselju "Republika"

20.000 € Projekt je izveden in zaključen.
  Naselje "Republika" je bilo zgrajeno leta 1900 za potrebe gradnje železniškega predora. Treba bi bilo pričeti z urejanjem odvodnjavanja meteornih voda, kasneje pa dokončno urediti parkirišče. V okviru participativnega proračuna se predlaga ureditev meteorne kanalizacije od naselja "Republika" vzdolž ceste proti potoku Dobršnik ter celovita ureditev uvoza k blokoma na naslovu Hrušica 69 in 70.    
KS Hrušica

Ureditev sredinskega otoka krožišča na Hrušici

5.000 € Projekt je izveden in zaključen.
  Mesto se ob glavni vstopni točki "predstavi" v našem primeru pa je ta predstavitev taka, da te pusti malodušnega. S tem predlogom bi izboljšali vtis "sivih Jesenic " in bolje je narediti prvi vtis prijeten, kot kasneje popravljati. Urejena krajina v krožišču ima lahko s stališča prometnega inženirstva tudi druge praktične prednosti, npr. bolj jasno opozorja bližajoča se vozila na približevanju krožišču, saj se je že večkrat zgodilo, da je kdo zapeljal  "čez krožišče ". Predlaga se krajinska ureditev sredinskega otoka (eventuleno tudi dveh manjših otočkov tik pred/za sredinskim). Ker krajinska arhitektura vsebuje značilnosti okolja, bi na sredino otoka krožišča postavili 2-3 večje skale izkopane iz tunela (že to bi bil  "avtohton souvenir"), te skale bi zložili v obliko soteske in s tem poustvarili  "Dobršnik". V to "sotesko" bi dodali nekaj klinov in jeklenico in s tem nakazali (+ manjša tabla v stilu) na bodočo ferato Dobršnik. Okrog bi posadili 3-5 smrek ( picea omorika pendula bruns). Gre za smreko, ki z habitatom ne spominja na običajno smreko, ampak je njena rast ozka, neenakomerna, slikovita, skulpturna in ne zahteva nobenega dodatnega dela. Okrog smrek bi nasadili resje, ki bi z leti zraslo v nizke grmovnice, travo bi zamenjali s peskom, ki bi ga dobili z mletjem kamenja iz tunela. Okrog bi vsejali narcise oz. ključavnice (in bi bil s tem poseg v okolje minimalen), ki so še posebaj značilne za ta okoliš.
Iz nezanimivega in slabo urejenega krožišča bi tako nastalo krožišče, ki bi bilo lahko ponos Hrušice in Jesenic, saj bi s krajinsko arhitekturo poudaril nekatere značilnosti okolice.
   
KS Hrušica

Ureditev dovozne ceste do kulturnega doma Hrušica

12.000 € Projekt je izveden in zaključen.
  Stanje dovozne ceste do kulturnega doma Hrušica je v katastrofalnem stanju. V preteklosti je bila že postavljena javna razsvetljava. Predlaga se delna ureditev brežine, odstranitev starega asfalta, ureditev podloge in ponovna preplastitev. S tem pridobimo novo kvalitetno dovozno pot do kulturnega doma in špotnih objektov, na katerih se zbira precejšnjo število krajanov z otroci. Varnost je na prvem mestu.    
KS Hrušica

Postavitev talnih označb na parkirišču ob progi (nasproti Hrušice 53)

2.000 € Projekt je izveden in zaključen.
  Trenutno se kot edino večje parkirišče na tem območju (ob železniški progi, nasproti Hrušice 53) uporablja površina, ki je v lasti Občine Jesenice in Slovenskih železnic. Ker pakririšče ni urejeno s talnimi označbami, se površina ne uporablja optimalno, saj bi ob primerni ureditvi tam lahko parkiralo več vozil.  Predlaga se izvedbo talnih označb, namesti se tudi označevalna tabla, da bo tudi obiskovalcem razumljivo, da gre za javno površino, kjer lahko parkirajo, če so namenjeni v stari del Hrušice, kjer je parkirnih mest malo. V kolikor bi se  v prihodnjev zpostavilo železniško postajališče tudi na Hrušici, bi to parkirišče lahko služilo kot parkirišče kjer lahko pustiš vozilo in se odpraviš na vlak.    
KS Sl. Javornik - Koroška Bela

Postavitev avtobusne nadstrešnice ob glavni cesti Koroška Bela-Kranjska Gora 

10.000 € Projekt je izveden in zaključen.
  Projektni predlog predvideva postavitev avtobusne nadstrešnice na obstoječem avtobusnem postajališču na Koroški Beli pod Črnim mostom ob regionalni cesti v smeri proti Kranjski Gori.    
KS Sl. Javornik - Koroška Bela

Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu

20.000 € Izvedba predvidena v letu 2023.
  Koroška Bela z več kot 2.000 prebivalci danes razpolaga z enim funkcionalnim športnim igriščem, ki se nahaja za Oš Koroška Bela in enim otroškim igriščem pred TVD Partizan Javornik - Koroška Bela, za katerega je vsem dobro poznana zgodba na kakšen način je bilo zgrajeno. Omenjeni igrišči sta glede na število prebivalcev bistveno premalo za nemoteno in kvalitetno preživljanje športnih aktivnosti in prostega časa v kraju, kar pomembno prispeva h kakovosti bivanja prebivalcev in občanov.
Teniška igrišča na Kresu so degradirana, nefunkcionalna, neprimerna za uporabo in zelo kazijo izgled kraja in celotne občine.
Predlaga se obnova zahodnega zgornjega igrišča, in sicer dobava in vgradnja tampona s komprimiranjem, asfaltiranje podlage igrišča, označitev igrišča, postavitev dveh košev in dveh golov, dveh klopi in koša za smeti.
 

Določene priprave na izvedbo so bil izvedene že v letu 2022, območje je že urejeno (odstranitev rastja, ograj itd.).

V letu 2022 je območje RC Kres v upravljanje prevzel Zavod za šport Jesenice, ki je pripravil dokument identifikacije investicijskega projekta za celovito ureditev območja, pri čemer projekt iz participativnega proračuna predstavlja prvo fazo. Celoten projekt, ki - razen dela, predlaganega v okviru participativnega proračuna, še nima zagotovljenih sredstev - je bil prijavljen tudi na sofinanciranje Fundacije za šport, vlogi za sofinanciranje je Fundacija ugodila (v vrednosti 9.676 €). Za nadaljevanje projekta je potrebna izdelava projektne dokumentacije, ki je že naročena.

KS Sl. Javornik - Koroška Bela

Nova igrala ob domu na Pristavi

10.000 € Projekt je izveden in zaključen.
  Že v preteklosti so bila na tem mestu igrala, v letu 2021 so bila odstranjena, trenutno ni niti enega otroškega igrala na tako pomembni in obiskani točki, ni ga niti v vasi Javorniški Rovt. Predlaga se postavitev otroških igral (gugalnice, tobogan, trampolin ...) ob Domu Pristava, ki je idealna lokacija, ker se na tem kraju zadržuje veliko otrok. Igrala se postavijo na mesto, kjer so bila prejšnja, zato posebna gradbena dela ne bi bila potrebna.    
KS Planina pod Golico

Postavitev prireditvenega nadstreška pod Gasilskim domom

20.000 € Izvedba predvidena v letu 2023.
  V Planini pod Golico trenutno ni urejenega prireditvenega prostora, pod gasilnim domom pa je primerna lokacija, ki se je pred časom že uporabljala za tovrstne namene. Tudi vsa infrastruktura je v bližini. V letošnjem letu bodo začeli gasilci urejati dvorišče, v okviru projekta pa se predlaga izgradnja prireditvenega lesenega nadstreška.
S tem bi se pridobilo pokrit prireditveni prostor, ki bi ga lahko uporabljala različna društva pri svojih prireditvah, dobili bi tudi vaško jedro, ki ga trenutno ni.
   
KS Planina pod Golico

Asfaltiranje makadamskega odseka na Prihodih iz smeri transformatorja proti Prihodom 32

18.000 € Projekt je izveden in zaključen.
  Predlaga se asfaltiranje lokalne makadamske ceste na Prihodih iz smeri transformatorja proti Prihodom 32. Predlaga se ureditev in preplastitev terena oz. omenjenega odseka v dolžini 180 m in širini 2,75 m (dobava in vgradnja tampona v debelini 30 cm ter planiranje in asfaltiranje). Z ureditvijo posledično ne bo več potrebnega vzdrževanja tega makadamskega odseka. Predlaga se tudi postavitev prometnega znaka za omejitev vožnje na cca. 30 km/h.    
KS Plavž

Ograje okrog igrišč Pika, Biba in Tim

20.000 € Izvedba predvidena v letu 2023.
  Projektni predlog predvideva ograditev najbolj izpostavljenih delov otroških igrišč na Plavžu z namenom zagotovitve večje varnosti in reda na in v okolici igrišč. Močna lesena ali kovinska ograja bo zavarovala otroke pred tekom na cesto, preprečila igro med avti, uporabo koles na igriščih, zmanjšala prisotnost psov na igriščih in preprečila morebitne poškodbe avtomobilov.    

KS Plavž

Označitev dreves in grmovnic v Spominskem parku

5.000 € Projekt je izveden in zaključen.
  Projektni predlog predvideva postavitev tablic za označitev dreves in grmovnic v spominskem parku na Plavžu ter izdelavo seznama le-teh. Označitev dreves in grmovnic bi služila tudi v izobraževalne namene.   OPOMBA: Projekt nadomešča izglasovani projekt Kolesarski poligon - pumptrack. Ta se je namreč v prostopku priprave na projekt izkazal na neizvedljivega.
KS Podmežakla

Dopolnitev drogov ulične razsvetljave na Cesti 1. maja s konzolnimi nastavki za zastave

3.000 € Projekt je izveden in zaključen.
  Ob praznikih se ob regionalni cesti skozi Jesenice izobesi slovenske zastave. Predlaga se, da se z namestitvijo konzol na drogove javne razsvetljave in nabavo zastav (10-15) to zagotovi tudi na Cesti 1. maja. S tem se poveča občutek pripadnosti in spoštovanje določenih praznikov, pričara se tudi praznično vzdušje.    
KS Podmežakla

Osvetlitev in označba Hermanovega mostu

5.000 € Projekt je izveden in zaključen.
  Hermanov most izgleda čudovito, neka osvetlitev sicer je, a se predlaga postavitev še kakšnega reflektorja, ki bi bili nameščen tako, da bi oddajal lep snop svetlobe, s katerim bi ta most zasijal.
Hkrati se predlaga tudi označba imena mostu na samem mostu.
 
   
KS Podmežakla

Šport za zabavo

20.000 € Projekt je izveden in zaključen.
  V zadnjem obdobju prihaja do upada gibanja otrok in naraščanja prekomerne teže otrok zaradi omejitvenih ukrepov gibanja v času epidemije Covid-19. Otrokom je treba dati možnost, da v enem ali dveh letih preizkusijo več različnih športov brezplačno. Na ta način se otrokom približa gibanje in šport na zabaven in predvsem netekmovalen oziroma rekreativen način. Predlaga se izvedba preventivnih projektov na način, da bi vsak mesec imela ena/dve športni panogi preko lokalnih društev/klubov/izvajalcev športa, brezplačne gibalne dneve/dneve odprtih vrat za otroke. Možne so različne športne panoge v Občini Jesenice: košarka, nogomet, hokej, drsanje, odbojka, plezanje, borilne veščine, floorball, plavanje, kolesarstvo, curling, tekwondo, judo, atletika, strelstvo, tenis, ples, badminton, funkcionalne vadbe,...). Na ta način bi bilo možno doseči več pozitivnih učinkov, kot so  razvoj športa in rekreacije, povečanje gibalnosti otrok in izboljšanje njihovega zdravja, podpora/promocija lokalnih športnih izvajalcev. K projektu bi bilo treba pritegniti izobraževalne ustanove in ostale organizacije v občini, ki se ukvarjajo s športom in zagotavljanjem javnega zdravja (Zavod za šport Jesenice, osnovne šole, Mladinski center, športni klubi in društva, zdravstvene ustanove,...). Projekt bi se izvedel pod okriljem Zavoda za šport, bodisi v športnem parku Podmežakla ali na drugih primernih lokacijah in različnih primernih oblikah.
 
   
KS Podmežakla

Montaža dveh novih pitnikov in popravilo nedelujočih (nadomešča projekt Pot na Špico)

10.000 € Projekt je izveden in zaključen.
 

Predlaga se montaža novih pitnikov pri igrišču pod spomenikom na Cesti 1. maja in na jasi pri Krajevni skupnosti Podmežakla. Ves ostale pitnike v krajevni skupnosti se preizkusi in popravi.

  OPOMBA: Projekt kot naslednjeuvrščeni nadomešča izglasovani projekt Pot na Špico. Ta se je namreč v prostopku priprave na projekt izkazal na neizvedljivega, saj je bila predlagana pot, hkrati pa tudi vse alternativne poti, nevarna in zato pripravljavci projekta niso prejeli vseh potrebnih soglasij in dovoljenj.
KS Sava

Obnova južne fasade Gledališča Toneta Čufarja

20.000 €

Projekt je izveden in zaključen.

  Gledališče Toneta Čufarja je kulturno srce Jesenic in celotne zgornje gorenjske regije. Kljub temu denarja za prepotrebno obnovo njegovega skoraj stoletega pročelja ni.
Čeprav je dogajanje v stavbi živahno, pa je njena fasada opomnik, da smo v lokalno lastnino vlagali premalo. V Gledališču so tako že leta 2018 organizirali dobrodelni dogodek, kjer so zbrali del sredstev za obnovo in takrat zamenjali okna in prenovili del fasade.
Projektni predlog predvideva obnovo južne, še neobnovljene fasade.
   
KS Sava

Talne igre na Trgu Toneta Čufarja

7.500 € Projekt je izveden in zaključen.
  Trg Toneta Čufarja je eno največjih mest za druženje v našem mestu. Ljudje so tega mesta navajeni, ob sončnih dneh posedijo na klopicah, otroci pa se malo poigrajo, družijo, skačejo, se gibajo. Gre za dodatno motivacijo za igro, razvoj gibanja in tudi sicer povečanje gibanja. Predlaga se, da se na trgu zarišejo talne igre, s tem pa se trgu, ki je eno največjih mest za druženje v našem mestu, doda še dodatne aktivnosti za druženje otrok in mladostnikov.   Glede na celostno ureditev trga Toneta Čufarja talne igre ne bodo stalno zarisane, temveč bodo mobilne, in se bodo, poleg trga Toneta Čufarja, uporabljale tudi na drugih lokacijah. 
KS Sava

Urbane klopce na Čufarjevem trgu

10.000 € Projekt je izveden in zaključen.
  Na Čufarjevem trgu se zbirajo občani vseh starostnih skupin od najmlajših do najstarejših občanov. Ni dovolj klopi za počitek starejših občanov in za preživljanje prostega časa na zraku in druženje, otroci pa se prav tako radi gibajo na trgu. Čufarjev trg je priljubljen med občani, dostopen in tudi na sončni legi ob zeleni površini ni optimalno izkoriščen. Na njem se predlaga se postavitev urbanih modernih klopi. Urbane klopi prispevajo h kakovosti bivanja občanov vseh starostnih skupin in oblikovanje odprtih javnih prostorov; pospešili bi se socialni stiki in komunikacija ter krepitev vezi med meščani in mestom; zagotovili bi prostor za počitek, posledično pa izboljšanje zdravja občanov. Z urbanimi modernimi klopmi lahko na cenovno nizek in enostaven način občutno vplivamo na povečanje urejenosti, identitiete in prepoznavnosti mesta in ga naredimo privlačnega tudi za turiste.     

 

Prebrano 5665 krat Nazadnje urejano na petek, 01 december 2023 15:46

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.