Natisni to stran
avg 2014 07

Poročilo o izvrševanju proračuna občine Jesenice v prvem polletju 2014

Na  podlagi  Zakona  o javnih  financah  (Uradni  list  RS,  št.  79/99  in  sprem.) župan  v juliju  poroča  občinskemu  svetu  o  izvrševanju  proračuna  v  prvem  polletju  tekočega leta.

Občinski  svet  občine  Jesenice  je  na  svoji  na  svoji  32.  redni  seji,  dne  19.12.2013 sprejel   Odlok  o   proračunu   Občine  Jesenice  za  leto  2014,  ki  določa  predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2014. V izkazih so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi  izdatki  občine  za  prvo  polletje  leta  2014.  Prihodki  in  odhodki  se  priznavajo  v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

Prebrano 3142 krat