Skok na osrednjo vsebino

Občinski proračun

feb  2023 21

Rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2023

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 22. redni seji, dne 9. 12. 2021 sprejel Odlok o proračunu občine Jesenice za leto 2023, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2023.

S proračunom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 je bil objavljen v Ur. l. RS št. 199/21 dne 22. 12. 2021.

Zaradi nekaterih sprememb na strani odhodkov in prihodkov proračuna 2023 ter predvsem zaradi sprememb temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo proračunov predlagamo spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna 2023.

Več o rebalansu med priloženimi dokumenti.

Prebrano 1235 krat