Skok na osrednjo vsebino

Občinski proračun

jan  2022 05

Proračun občine Jesenice v letu 2022: Kako zberemo finančna sredstva in za kaj jih namenjamo?

Kako zberemo finančna sredstva in čemu jih namenjamo?

S skoraj 28 milijoni evrov skrbimo za dvig kakovosti življenja občanov.

PRORAČUNSKA BILANCA

Uravnoteženje proračuna

Občinski proračun obsega 20.811.645,04 € prihodkov in 26.791.346,06 € odhodkov, kar ustvarja proračunski primanjkljaj v višini 5.979.701,02 €. Primanjkljaj bo občina pokrivala s prenosom sredstev iz preteklega leta ter z novim dolgoročnim kreditom za investicije v višini 2.000.000,00 €. Občina bo v letu 2022 odplačala za 959.108,96 € dolga, tako da bo neto zadolževanje znašalo 1.040.891,04 €.

Zadolženost

Dolg občine se je v letu 2021 znižal na 4.666.827,43 €, ocenjena skupna zadolženost občine za konec leta 2022 znaša 5.824.400,53 € (brez pravnih oseb javnega sektorja na lokalni ravni) oz. 281,93 € na prebivalca. Skupaj z izdanimi poroštvi javnim zavodom znaša zadolženost 283,95 € na prebivalca, kar je pod državnim povprečjem (povprečni skupni dolg na prebivalca v RS je konec leta 2020 znašal 473 € na prebivalca).

PRIHODKI PRORAČUNA

Med prihodki proračuna so najpomembnejši davčni prihodki, med njimi prihodki dohodnine za leto 2022 znašajo 12.097.159,00 €. Država je za leto 2022 povišala povprečnino na 645,00 € na prebivalca občine, zato je prihodek iz dohodnine za 232.414,00 € višji kot v predhodnem letu.

Občina načrtuje črpanje evropskih in državnih razvojnih sredstev, ki bodo obsegali 2 % vseh prihodkov. V največji meri gre za izvajanje naslednjih projektov: »Otroški vadbeni park – 'Medgeneracijski ŽIVŽAV'«, »LAS Gorenjska košarica – vodenje«, »Počakaj na bus«, »Celostna prenova stavbe na C. m. Tita 78a« in »Pametna mesta«.

ODHODKI PRORAČUNA

 

Največji del proračuna (36 %) občina namenja za tekoče transfere oz. podporo občanom, 24 % pa za tekoče odhodke, tj. vzdrževanje cest in javne razsvetljave, delovanje občine in krajevnih skupnosti ...

30 % proračuna je namenjenih investicijam v infrastrukturo občine (investicijski odhodki), za vzdrževanje in gradnjo cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo, za ravnanje z odpadki in odpadno vodo, za vzdrževanje vodovodnih sistemov, vročevodnih in plinovodnih sistemov, otroška igrišča ipd. 10 % proračuna predstavljajo sredstva za investicije javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, med njimi je največja investicija obnova objekta Ruardova graščina, kulturnega spomenika državnega pomena. Za investicijsko porabo je v proračunu za leto 2022 skupaj načrtovanih 40 % sredstev proračuna.

SKRB ZA OBČANE

Občina Jesenice bo v letu 2022 največ sredstev namenila za področje Izobraževanja, in sicer 20,3 %, sledita področji Promet, prometna infrastruktura in komunikacije z 17,6 % ter Kultura, šport in nevladne organizacije s 16,4 % predvidene realizacije.

Pomembnejše investicije v občini v 2022 po področjih

ZA ŠE VIŠJO KAKOVOST BIVANJA

Poleg zakonsko opredeljenih nalog Občina Jesenice za zagotavljanje višje kakovosti bivanja financira tudi vrsto zakonsko neobveznih dejavnosti za različne ciljne skupine občanov:

 • Sofinanciranje storitve pomoči na domu v višini 81,52 % (po zakonu min. 50 %) / 408.000,00 € /
 • Sofinanciranje dodatnega kadra v osnovnih šolah / 163.255,15 € /
 • Sofinanciranje programa javnih del / 46.000,00 € /
 • Popusti pri plačilu vrtca (upoštevanje kreditov staršev, poletna rezervacija) / 44.000,00 € /
 • Pomoč staršem ob rojstvu otroka / 40.000,00 € /
 • Zagotavljanje logopeda v vrtcu izven cene programa / 34.826,00 € /
 • Izvedba programa pomoči pri sporazumevanju s priseljenci v okviru Ljudske univerze Jesenice / 15.180,00 € /
 • Brezplačni prevozi za starostnike / 8.636,48 € /
 • Lokalna akcijska skupina - LAS za preprečevanje odvisnosti / 1.100,00 € /

Sredstva razdeljujemo tudi na podlagi razpisov in pozivov za različne namene:

 • Sofinanciranje programov športa in športnih prireditev / 320.000,00 € /
 • Pomoči de minimis za malo gospodarstvo / 95.000,00 € /
 • Sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev, zveze kulturnih društev in javnih kulturnih programov / 89.580,00 € /
 • Sofinanciranje humanitarnih projektov in programov / 36.000,00 € /
 • Sofinanciranje preventivnih projektov, namenjenih mladim, ter mladinskih projektov in programov / 43.386,00 € /
 • Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev / 23.000,00 € /
 • Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja / 22.700,00 € /
 • Sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov / 15.000,00 € /
 • Sofinanciranje obnov ogroženih nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena / 7.000,00 € /
 • Sofinanciranje turističnih programov / 6.000,00 € /
 • Študijske pomoči (sofinanciranje stroškov dijakov, študentov, izobraževanje občanov in brezposelnih oseb) / 5.000,00 € /
 • Prireditve tradicionalnih spominskih dogodkov in ohranjanje tradicije NOV in osamosvojitvene vojne / 4.000,00 € /
Prebrano 1300 krat