Skok na osrednjo vsebino

Občinski proračun

jul  2021 08

Rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2021

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 15 redni seji, dne 10. 12. 2020 sprejel Odlok o proračunu občine Jesenice za leto 2021, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2021.

Zaradi sprememb dinamike financiranja nekaterih projektov, novih znanih dejstev ter vključitve novih obveznosti v proračun predlagamo spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna.

Rebalans proračuna predstavlja predlog sprememb veljavnega plana za leto 2021. Veljavni plan, poleg podatkov sprejetega plana, vključuje še vse prerazporeditve pravic porabe na osnovi Zakona o javnih financah ter 10. in 14. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2021, ki so v skladu z Odlokom
o proračunu v pristojnosti župana, na odhodkovni strani pa še z zaključnim računom za leto 2020 prenesena sredstva - iz naslova donacij v skupni višini 5.390,00 € ter neporabljena sredstva požarne takse (v višini 7.501,34 €). Tabela vseh izvedenih prerazporeditev v pristojnosti župana je v prilogi »Prerazporeditev plana za leto 2021«.

Prebrano 1296 krat