Skok na osrednjo vsebino

Občinski proračun

jan  2021 19

Proračun občine Jesenice v letu 2021: Kako zberemo finančna sredstva in za kaj jih namenjamo?

Kako zberemo finančna sredstva in za kaj jih namenjamo?

Z 28 milijoni evrov skrbimo za dvig kakovosti življenja občanov

PRORAČUNSKA BILANCA

Uravnoteženje proračuna

Občinski proračun obsega 21.929.762,32 € prihodkov in 26.919.285,42 € odhodkov, kar ustvarja proračunski primanjkljaj v višini 4.989.523,10 €. Primanjkljaj bo občina pokrivala s prenosom sredstev iz preteklega leta, z brezobrestnim zadolževanjem pri državnem proračunu v višini 116.682,00 € ter z novim dolgoročnim kreditom za investicije v višini 850.000,00 €. Ker bo Občina v letu 2021 odplačala za 1.080.293,34 € dolga, bo neto zadolževanje negativno in bo znašalo - 113.611,34 €, za kar se bodo sredstva zagotovila s prenosom iz preteklega leta.

Zadolženost

Dolg občine se v letu 2021 znižuje, ocenjena skupna zadolženost občine za konec leta 2021 znaša 5.615.222,49 € (brez pravnih oseb javnega sektorja na lokalni ravni) oz. 260,94 € na prebivalca. Skupaj z izdanimi poroštvi javnim zavodom znaša zadolženost 266,75 € na prebivalca, kar je pod državnim povprečjem (povprečni skupni dolg na prebivalca v RS je konec leta 2019 znašal 449 € na prebivalca).

PRIHODKI PRORAČUNA

Med prihodki proračuna so najpomembnejši davčni prihodki, med njimi prihodek od dohodnine, ki za leto 2021 znaša 11.864.745,00 €. Država je za leto 2021 povišala povprečnino na 628,20 € na prebivalca občine, zato je ocenjeni prihodek iz dohodnine za 100.638,05 € višji kot v predhodnem letu.

Občina načrtuje črpanje evropskih in državnih razvojnih sredstev, ki bodo obsegali 13 % vseh prihodkov. V največji meri gre za izvajanje naslednjih projektov: Poslovna cona Jesenice-II. faza, PCJ-širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture, Obnova objekta Ruardova graščina, Energetska sanacija vrtec Angelce Ocepek, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save.

ODHODKI PRORAČUNA

 

Največji del proračuna (36 %) občina namenja za tekoče transfere oz. podporo občanom, 22 % pa za tekoče odhodke tj. vzdrževanje cest in javne razsvetljave, delovanje občine in krajevnih skupnosti ...

29 % proračuna je namenjenih investicijam v infrastrukturo občine (investicijski odhodki) in vzdrževanje in gradnjo cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo, za ravnanje z odpadki in odpadno vodo, za vzdrževanje vodovodnih sistemov, vročevodnih in plinovodnih sistemov, otroška igrišča ipd., 13 % proračuna predstavljajo sredstva za investicije javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, med njimi je največja investicija v obnovo objekta Ruardova graščina, razglašenega kulturnega spomenika državnega pomena. Za investicijsko porabo je v proračunu za leto 2021 skupaj načrtovanih 42 % sredstev proračuna.

SKRB ZA OBČANE

Občina Jesenice bo v letu 2021 največ sredstev namenila za področje Izobraževanja in sicer 20,17 %, sledita področji Promet, prometna infrastruktura in komunikacije z 19,74 % ter Kultura, šport in nevladne organizacije s 16,96 % predvidene realizacije.

Pomembnejše investicije v občini v 2021 po področjih

ZA ŠE VIŠJO KAKOVOST BIVANJA

Poleg zakonsko opredeljenih nalog občina za zagotavljanje višje kakovosti bivanja financira tudi vrsto zakonsko neobveznih dejavnosti za različne ciljne skupine občanov:

 • Sofinanciranje storitve pomoči na domu v višini 81,52 % (po zakonu min. 50 %) 454.000 €
 • Sofinanciranje dodatnega kadra v osnovnih šolah 141.556 €
 • Popusti pri plačilu vrtca (upoštevanje kreditov staršev, poletna rezervacija) 44.000 €
 • Zagotavljanje logopeda v vrtcu izven cene programa 38.065 €
 • Sofinanciranje programa javnih del 57.000 €
 • Izvedba programa pomoči pri sporazumevanju s priseljenci v okviru Ljudske univerze Jesenice 18.500 €
 • Brezplačni prevozi za starostnike 8.536 €
 • Preventivno cepljenje dečkov proti okužbi HPV 4.028 €
 • Lokalna akcijska skupina - LAS za preprečevanje odvisnosti 1.087 €

Sredstva razdeljujemo tudi na podlagi razpisov in pozivov za različne namene:

 • Sofinanciranje programov športa, športnih prireditev 320.000 €
 • Pomoči de minimis za malo gospodarstvo 95.000 €
 • Sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev, zveze kulturnih društev in javnih kulturnih programov 96.822 €
 • Sofinanciranje humanitarnih projektov in programov 36.000 €
 • Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev 23.000 €
 • Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 22.700 €
 • Sofinanciranje preventivnih projektov, namenjenih mladim ter mladinskih projektov in programov 32.000 €
 • Sofinanciranje turističnih programov 7.000 €
 • Prireditve tradicionalnih spominskih dogodkov in ohranjanje tradicije NOV in osamosvojitvene vojne 2.000 €
 • Študijske pomoči (sofinanciranje stroškov dijakov, študentov, izobraževanje občanov in brezposelnih oseb) 5.000 €
Prebrano 1602 krat