Skok na osrednjo vsebino

Občinski proračun

jan  2021 05

Proračun občine Jesenice za leto 2021

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine - ocena prihodkov.

V skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) in internimi akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Osnova za pripravo državnega in občinskega proračuna predstavlja jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki iz te napovedi so podlaga tudi za pripravo proračuna občine Jesenice za leto 2021.

Epidemija koronavirusa v kombinaciji s strogimi zdravstvenimi in zaščitnimi ukrepi pomeni velik negativen šok za gospodarsko aktivnost, ki se bo letos močno skrčila. Negotovost, povezana z epidemiološkimi razmerami, ostaja visoka. Morebitno nenadzorovano širjenje virusa in s tem možnost obsežnejšega zaprtja določenih dejavnosti, bi lahko privedlo do globljega padca BDP in predvsem počasnejšega ter dolgotrajnejšega okrevanja.

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) v Jesenski napovedi za leto 2020 predvidevajo 6,7-odstotni upad BDP, ki mu bo v naslednjih dveh letih sledilo okrevanje, pri čemer bo gospodarska aktivnost šele leta 2022 dosegla raven pred epidemijo.

Ob pripravi proračuna smo upoštevali tudi usmeritev o omejevanju stroškov tekoče porabe ob hkratnem uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja ter upoštevanju pogodbeno prevzetih obveznosti.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini (prihodkih za financiranje primerne porabe) in morebitni finančni izravnavi. Zakon o financiranju občin v 16. členu določa, da Ministrstvo za finance posreduje občinam najpozneje do 15. 10. tekočega leta za naslednji dve proračunski leti predhodne podatke o prihodkih občine za financiranje primerne porabe. Ministrstvo za finance je predhodne podatke o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leti 2021 in 2022 posredovalo občinam dne 6. 10. 2020. Povprečnina za leto 2021 je predlagana v višini 628,20 € (v letu 2020 623,96 €) oz. bo prihodek občine iz naslova dohodnine v višini 11.864.745 €.

Prihodki iz naslova dohodnine ne zadoščajo za pokrivanje stroškov, nastalih z izvajanjem nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi zakonov. Obveza Vlada Republike Slovenije, da bo zagotovila ustrezne prihranke z uvedbo zakonodajnih sistemskih sprememb, ki bodo občinam znižale stroške in tako izpolnila predpogoj za znižan znesek povprečnine, še ni izpolnjena. Povprečnina bi se morala približati dejansko izračunanim povprečnim stroškom izvajanja zakonskih nalog občin. Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin je bil v času priprave proračuna v postopku obravnave in potrjevanja ter še ni bil sprejet.

Zaradi znižanja prihodkov občine nam tudi za financiranje investicijske porabe ostaja vse manj razpoložljivih lastnih sredstev. Za izvedbo nujnih investicijskih vlaganj in investicij sofinanciranih z evropskimi sredstvi je v predlogu proračuna vključeno zadolževanje v višini 966.682,00 €, ki je v okviru zakonsko možne višine.

Prebrano 1871 krat