Skok na osrednjo vsebino

Občinski proračun

mar  2020 07

Proračun Občine Jesenice v letu 2020 - kako zberemo sredstva in za kaj jih namenjamo?

Kako zberemo finančna sredstva in za kaj jih namenjamo?

Z več kot 27 milijoni evrov skrbimo za dvig kakovosti življenja občanov

PRORAČUNSKA BILANCA

Uravnoteženje proračuna

Občinski proračun obsega 21.367.717,50 € prihodkov in 26.321.687,29 € odhodkov, kar ustvarja proračunski primanjkljaj v višini 4.953.969,79 €. Primanjkljaj bo občina pokrivala s prenosom sredstev iz preteklega leta, z brezobrestnim zadolževanjem pri državnem proračunu v višini 111.421,00 € ter z novim dolgoročnim kreditom za investicije v višini 1.800.000,00 €. Občina bo v letošnjem letu odplačala za 912.412,40 € dolga, tako da bo neto zadolževanje znašalo 999.008,60 €.

Zadolženost

Dolg občine se povečuje, ocenjena skupna zadolženost občine za konec leta 2020 znaša 5.698.833,77 € (brez pravnih oseb javnega sektorja na lokalni ravni) oz. 274,21 € na prebivalca. Skupaj z izdanimi poroštvi javnim zavodom znaša zadolženost 284,23 € na prebivalca, kar je pod državnim povprečjem (povprečni skupni dolg na prebivalca v RS je konec leta 2018 znašal 414,00 € na prebivalca).

PRIHODKI PRORAČUNA

Med prihodki proračuna so najpomembnejši davčni prihodki, med njimi prihodki od dohodnine znašajo 11.107.047,00 €. Država je za leto 2020 povišala povprečnino na 589,11 € na prebivalca občine, zato je ocenjeni prihodek iz dohodnine za 284.443,00 € višji kot v predhodnem letu.

Občina načrtuje črpanje evropskih in državnih razvojnih sredstev, ki bodo obsegali 13 % vseh prihodkov. Od tega bo 2.045.196,53 € sredstev prejetih iz skladov Evropske unije in 787.479,66 € sredstev iz državnega proračuna. V največji meri gre za izvajanje naslednjih projektov: Poslovna cona Jesenice-II. faza, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save, Obnova objekta Ruardova graščina in PCJ-širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture.

ODHODKI PRORAČUNA

 

Največji del proračuna (36 %) občina namenja za tekoče transferje oziroma podporo občanom, 21 % pa za tekoče odhodke, tj. vzdrževanje cest in javne razsvetljave, delovanje občine in krajevnih skupnosti …

29 % proračuna je namenjenih investicijam v infrastrukturo občine (investicijski odhodki), in sicer za vzdrževanje in gradnjo cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo, za ravnanje z odpadki in odpadno vodo, za vzdrževanje vodovodnih, vročevodnih in plinovodnih sistemov, otroška igrišča ipd. 13 % proračuna pa predstavljajo sredstva za investicije javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, med njimi je največja investicija obnova objekta Ruardova graščina, razglašenega kulturnega spomenika državnega pomena.

Za investicijsko porabo je v proračunu za leto 2020 načrtovanih 42 % sredstev proračuna.

SKRB ZA OBČANE

Občina Jesenice bo v letu 2020 največ sredstev namenila za področje Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, in sicer 20,18 %, sledita mu področji Izobraževanja z 19,58 % ter Kultura, šport in nevladne organizacije s 17,68 % predvidene realizacije.

Pomembnejše investicije v občini v 2020 po področjih

ZA ŠE VIŠJO KAKOVOST BIVANJA

Poleg zakonsko opredeljenih nalog občina za zagotavljanje višje kakovosti bivanja financira tudi vrsto zakonsko neobveznih dejavnosti za različne ciljne skupine občanov:

 • Sofinanciranje storitve pomoči na domu v višini 81,52 % (po zakonu min. 50 %) 367.000 €
 • Sofinanciranje dodatnega kadra v osnovnih šolah 139.000 €
 • Popusti pri plačilu vrtca (upoštevanje kreditov staršev, poletna rezervacija) 62.000 €
 • Zagotavljanje logopeda v vrtcu izven cene programa, ki pokriva tudi potrebe OŠ Poldeta Stražišarja 46.000 €
 • Sofinanciranje dodatnega terapevtskega kadra v oddelku Vrtca Jesenice 15.000 €
 • Sofinanciranje programa javnih del 57.000 €
 • Izvedba programa pomoči pri sporazumevanju s priseljenci v okviru Ljudske univerze Jesenice 18.500 €
 • Brezplačni prevozi za starostnike 8.052 €
 • Preventivno cepljenje dečkov proti okužbi HPV 3.435 €
 • Lokalna akcijska skupina - LAS za preprečevanje odvisnosti 2.614 €

Sredstva razdeljujemo tudi na podlagi razpisov in pozivov za različne namene:

 • Sofinanciranje programov športa, športnih prireditev ter strokovnega kadra v športu 330.000 €
 • Pomoči de minimis za malo gospodarstvo 95.000 €
 • Sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev, zveze kulturnih društev in javnih kulturnih programov 91.340 €
 • Sofinanciranje humanitarnih projektov in programov 41.636 €
 • Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev 23.000 €
 • Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 23.000 €
 • Sofinanciranje preventivnih projektov, namenjenih mladim ter mladinskih projektov in programov 31.000 €
 • Študijske pomoči (sofinanciranje stroškov dijakov, študentov, izobraževanje občanov in brezposelnih oseb) 10.000 €
 • Sofinanciranje projektov ljubiteljskih kulturnih društev 10.000 €
 • Sofinanciranje turističnih programov 7.000 €
 • Prireditve tradicionalnih spominskih dogodkov in ohranjanje tradicije NOV in osamosvojitvene vojne 7.000 €
Prebrano 2889 krat