Skok na osrednjo vsebino

Občinski proračun

jan  2020 09

Proračun občine Jesenice za leto 2020

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine - ocena prihodkov.

V skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) in internimi akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Osnova za pripravo državnega in občinskih proračunov za leto 2020 je pomladanska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske raziskave in razvoj. Podatki iz te napovedi so podlaga tudi za pripravo proračuna občine Jesenice za leto 2020. Ob pripravi proračuna smo upoštevali tudi usmeritev o omejevanju stroškov tekoče porabe ob hkratnem uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja ter upoštevanju pogodbeno prevzetih obveznosti.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini (prihodkih za financiranje primerne porabe) in morebitni finančni izravnavi. Zakon o financiranju občin v 16. členu določa, da Ministrstvo za finance posreduje občinam najpozneje do 15. 10. tekočega leta za naslednji dve proračunski leti predhodne podatke o prihodkih občine za financiranje primerne porabe. Ministrstvo za finance še ni posredovalo izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020. Prihodek iz naslova dohodnine temelji na oceni pripravljeni glede na Izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2020 in 2021, ki ga je v pregled posredovalo Ministrstvo za finance. Na podlagi poslanih podatkov ocenjujemo, da se povprečni strošek za financiranje občinskih nalog v letu 2020 poveča na 589,11 €, zato so ocenjeni prihodki iz naslova dohodnine ocenjeni za 200.000,00 € višje kot v letu 2019. 

Prihodki iz naslova dohodnine ne zadoščajo za pokrivanje stroškov, nastalih z izvajanjem nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi zakonov. Obveza Vlada Republike Slovenije, da bo zagotovila ustrezne prihranke z uvedbo zakonodajnih sistemskih sprememb, ki bodo občinam znižale stroške in tako izpolnila predpogoj za znižan znesek povprečnine, še ni izpolnjena. Povprečnina bi se morala približati dejansko izračunanim povprečnim stroškom izvajanja zakonskih nalog občin.

Zaradi znižanja prihodkov občine nam tudi za financiranje investicijske porabe ostaja vse manj razpoložljivih lastnih sredstev. Za izvedbo nujnih investicijskih vlaganj in investicij sofinanciranih z evropskimi sredstvi je v predlogu proračuna vključeno zadolževanje v okviru zakonsko možne višine.

Prebrano 2651 krat