Skok na osrednjo vsebino

Občinska uprava

Oddelek za finance, plan in analize

Pristojnosti oddelka za finance, plan in analize

 • opravlja strokovne naloge pri pripravi in izvajanju proračuna, spremembe in rebalansa proračuna
 • opravlja strokovne naloge pri pripravi zaključnega računa proračuna in letnega poročila
 • skrbi za klasifikacijo in strukturo proračuna ter usklajevanje pri pripravi proračunskih dokumentov
 • opravlja finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave
 • pripravlja poročila o izvrševanju proračuna
 • vodi proračunsko računovodstvo
 • pripravlja računovodska in finančna poročila
 • vodi evidenco premoženja občine in pripravlja premoženjsko bilanco
 • obračunava plače in ostale osebne prejemke
 • spremlja in nadzira porabo sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih
 • opravlja naloge v zvezi s financiranjem proračunskih uporabnikov
 • upravlja denarne tokove, bančne, denarne in naložbene transakcije
 • upravlja z dolgovi in poroča o zadolževanju
 • opravlja strokovni pregled finančnih elementov pri sklepanju pogodb
 • spremlja predpise s področja javnih financ in računovodstva
 • sodeluje pri pripravi in vodenju projektov s svojega delovnega področja
 • opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega področja