Skok na osrednjo vsebino

Občinska uprava

Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

Pristojnosti oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

  • opravlja naloge skladnega razvoja s področja izobraževanja otrok in odraslih, kulture, športa, otroškega varstva, dela z mladimi, socialnega skrbstva in zdravstva ter raziskovalne dejavnosti,
  • pripravlja in izvaja javna dela,
  • koordinira in opravlja naloge s področja varovanja kulturne dediščine,
  • koordinira delovanje subjektov na področjih družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov,
  • opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev javnih služb,
  • organizira sprejem in odpremo pošte za potrebe organov občine in občinske uprave,
  • gospodari z zgradbo občine in tehnično opremo,
  • zagotavlja vzdrževanje programske in strojne opreme,
  • opravlja strokovne, tehnične in administrativne naloge v zvezi s koriščenjem počitniških kapacitet v lasti občine,
  • opravlja druge naloge, ki ne sodijo v pristojnost drugih notranjih organizacijskih enot.