Zdravstvo in socialna varnost

Družinski pomočnik

Socialno varstvena storitev je namenjena polnoletni osebi s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletni težko gibalno ovirani osebi, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (zakon jih imenuje invalidne osebe).

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe (družinski člani po zakonu o socialnem varstvu so zakonec invalidne osebe, otroci, brat, sestra, stara starši, vnuki, stric, teta).

Družinski pomočnik invalidni osebi nudi pomoč v skladu z njenimi potrebami in interesi. Vloge za priznanje pravice lahko upravičenci vložijo pri Centru za socialno delo Jesenice, Cesta železarjev 4a na predpisanih obrazcih. Obrazci so dosegljivi na centrih za socialno delo in tudi na spletni strani ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.