Skok na osrednjo vsebino

Varstvo okolja in raba energije

Lokalni energetski koncept 2022 - 2032 (LEK)

Energetski zakon - EZ-1 (Ur. l. RS št. 60/19, s spremembami in dopolnitvami), lokalnim skupnostim nalaga izdelavo LEK najmanj na vsakih deset let. Ker je od sprejetja prejšnjega LEK občine Jesenice  minilo deset let in zaradi precejšnjih sprememb na področju rabe energije v zadnjih nekaj letih, je bila izdelava novega LEK nujna. Metodologija priprave in obvezne vsebine LEK so predpisane s Pravilnikom o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS št. 17/14 in 81/15). Omenjeni pravilnik določa tudi postopke poročanja in sicer mora izvajalec lokalnega energetskega koncepta enkrat letno pripraviti poročilo in ga predložiti v seznanitev Občinskemu svetu, občina pa o izvajanju lokalnega energetskega koncepta enkrat letno poroča pristojnemu ministrstvu.