Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Obveščamo vas, da je Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice, ki je bil dne 08.07.2011 objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Jesenice, zaključen. Izbran ni bil nihče od ponudnikov, zato se bo javni razpis ponovil. Ponovni Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice bo objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Jesenice dne 28.10.2011. Župan Tomaž Tom Mencinger
Obveščamo vas, da so v veljavi spremembe zakonodaje glede oddaje in odločanja o vloga in višini za znižano plačilo vrtca. S 1. januarjem 2012 se pristojnost odločanja O VIŠINI ZNIŽANEGA PLAČILA ZA PROGRAM VRTCA prenaša iz OBČIN NA CENTRE ZA SOCIALNO DELO. O višini znižanega plačila za program vrtca bo za starše s stalnim bivališčem v občini Jesenice tako odločal Center za socialno delo Jesenice. Za leto 2012 se vloge v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11) lahko oddajo od 1.12.2011 dalje pri pristojnem centru za socialno delo, in sicer na novih obrazcih. Pozivamo vas, da vlog za leto 2012 ne oddajate na Občino Jesenice, kot ste jih v preteklosti, temveč počakate na 1.12.2011 in vlogo na novih obrazcih oddate na Centru za socialno delo Jesenice. V kolikor boste vlogo vseeno oddali na Občino Jesenice, bo le-ta zavržena zaradi nepristojnosti. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zagotavlja, da boste o spremembah obveščeni z brošurami, na spletnih straneh in…
OBČINA JESENICECesta železarjev 6, 4270 Jesenice tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.: http://www.jesenice.si Datum:  12.10.2011 Številka: 478-141/2008-2 Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS 80/99 in spr., v nadaljevanju ZUP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93 in spremembe), 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Ur. list RS št. 63/99), 23. člena Zakona o graditvi objektov (UL RS 110/02 in spr., v nadaljevanju ZGO-1) ter pooblastila, št. 020-1/05, z dne 21.4.2009, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo: ODLOČBO Nepremičninama s parc. št 410/7 k.o. 2172 – Hrušica in s parc. št. 410/20   k.o. 2172 – Hrušica, se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah s parc. št. 410/7 k.o. 2172 – Hrušica  in s parc. št. 410/20 k.o. 2172 – Hrušica vpiše izbris zaznambe javnega dobra, ki je v zemljiški…
OBČINA JESENICECesta železarjev 6, 4270 Jesenice tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.: http://www.jesenice.si Datum:  12.10.2011Številka: 478-141/2008-1 Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS 80/99 in spr., v nadaljevanju ZUP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93 in spremembe), 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Ur. list RS št. 63/99), 23. člena Zakona o graditvi objektov (UL RS 110/02 in spr., v nadaljevanju ZGO-1) ter pooblastila, št. 020-1/05, z dne 21.4.2009, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo: ODLOČBO Nepremičninam s parc. št 193/241, 193/256, 193/263, 193/265 in 193/280 vse k.o. 2172 - Hrušica, se ukine status javnega dobra. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah s parc. št. 193/241, 193/256, 193/263, 193/265 in 193/280 k.o. 2172 - Hrušica vknjiži lastninska pravica na ime in v korist pravne osebe:Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,EMŠ: 5874335000, v deležu – do…
Občina Jesenice je naročila izdelavo prometnega modela in prometne študije za celotno območje občine Jeseice. Za potrebe izdelave prometnega modela in prometne študije bo podjetje Lineal d.o.o. iz Maribora v torek 13.9.2011 in četrtek 15.9.2011 izvajal štetje prometa na določenih cestah in križiščih v občini Jesenice, ki so označena na priloženi karti. Kot ste mogoče opazili že sami, je prišlo do spremembe glede terenskih meritev prometa. Gre za zahtevno organizacijo, saj sodeluje skupno cca. 30 ljudi. Zaradi organizacijskih postopkov se bo tako: 1)  Izvajalo štetje v 4 križiščih jutri v sredo 14.9.2011 od 6.00 ure do 22.00 ure.4 križišča:K1- Javornik – semaforizirano križišče državnih cestK2-GimnazijaK3- podvoz MežakljaK4- T križišče državne ceste in AC priključka Jesenice-zahod 2) Popis registracij (sledenje prometa) se bo izvajalo v sredo 21.9.2011 v času svetlega dneva in ne v torek, kot že sporočeno. Vsi pomembni vstopi v mesto (državne ceste + 2 lokalni cesti), vključno z obema AC priključkoma Jesenice vzhod in zahod (v vse smeri Ljubljana in Karavanke). Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za razumevanje.
REPUBLIKA SLOVENIJAUPRAVNA ENOTA JESENICECesta m.Tita 78, 4270 JeseniceT: 04 586 92 81F: 04 586 93 40E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.: www.upravneenote.gov.si/jesenice/ LASTNIKOM STANOVANJSKIH HIŠna območju Upravne enote Jesenice Številka:     091-1/2011-52Datum:     09. 09. 2011 Zadeva:     OBVESTILO - IZLOČANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Upravna enota Jesenice obvešča, da bo iz arhiva izločala projektno dokumentacijo individualnih gradenj za obdobje 1995 do 2000. Lastnike, ki bi želeli prevzeti dokumentacijo, vabimo, da se zglasijo v sprejemni pisarni Upravne enote Jesenice (soba št. 2). S seboj je potrebno prinesti dokazilo o lastništvu: zemljiškoknjižni izpisek, kopijo kupoprodajne pogodbe ali sklep o dedovanju. Vloge za dvig dokumentacije bomo sprejemali do 12. 10. 2011 S spoštovanjem, Alenka Burniknačelnica
Sekcija dimnikarjev pri Gospodarski zbornici Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstvaSekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Sila oglaševanje d.o.o.Koroška 2A , Ljubljana Zaključek kurilne sezone konec maja je tudi čas, ko z vidika požarne in  zdravstvene varnosti ter okoljskih dejavnikov ocenimo preteklo dogajanje, povezano s kurilnimi, dimovodnimi in prezračevalnimi napravami v gospodinjstvih.  Pregledi na terenu kažejo, da v zadnjih letih Slovenci zopet bolj pogosto uporabljamo peči na trdna goriva. Verjetno k temu pripomorejo ekološki krediti,  ponudba biomase in cene drugih energentov. Manjša kupna moč pa morda botruje ponovni uporabi starejših kaminov in drugih peči na trdna goriva, ki so jih stanovalci v preteklosti že nehali uporabljati in so jih nadomestili z drugačnimi sistemi. Uprava RS za Zaščito in reševanje je v letu 2010 evidentirala skupno 446 požarov, ki so nastali iz vzrokov: vžig saj, iskrenje in neustrezno tehnično stanje dimniških naprav. To je za 121 požarov manj kot leta 2009 in 47 manj kot leta 2008. Manjše število dimniških požarov je razveseljivo, vendar pa bi tovrstne nesreče z rednimi dimnikarskimi…
Spremembe na področju javnih prireditev - obvestiloV četrtek, 9 junija 2011, je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (Ur. list RS, št. 39/2011, ZJZ-E).  Zakon prinaša nekaj bistvenih novosti:  določa prireditve, na katerih je obvezno vzdrževanje reda z varnostniki, spremenjen je rok za vložitev vloge za izdajo dovoljenja za javno prireditev, in sicer 10 dni pred dnevom javne prireditve in ne več 7 dni pred dnevom prireditve, določa kdaj je potrebno dovoljenje upravne enote za shod ali prireditev na javni cesti in sicer, če predstavljata izredno uporabo ceste. Shod ali prireditev predstavljata izredno uporabo javne ceste, če je promet na njej oviran zaradi neobičajno velikega števila udeležencev cestnega prometa, ali takšne uporabe javne ceste, da na njej udeleženci zavzemajo več prostora, kot je običajno, ali zaradi njihovega ravnanja v cestnem prometu, ki ni v skladu s cestnoprometnimi predpisi), na novo je dodano poglavje, ki se nanaša na posebne določbe za prireditve na cesti. Za prireditev, ki poteka na območju dveh ali več upravnih enot…
Občina Jesenice z javnim naznanilom objavlja Odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišče s parc. št. 707/6 k.o. (2178) Koroška Bela. Odločba je objavljena tudi na oglasni deski Občine Jesenice.
Občinski štab Civilne zaščite Občine Jesenice obvešča, da je pripravljen osnutek Načrta zaščite in reševanja ob potresu. Predlog Načrta zaščite in reševanja bo od dne 21.04.2011 do 21.05.2011 na vpogled na spletni strani Občine Jesenice in v avli Občine Jesenice. Občani lahko svoja mnenja, pripombe in predloge pisno podajo na naslovu Občine Jesenice, Cesta železarjev 6 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..   Povezava do dokumenta: Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu za občino Jesenice Povezava do Civilne zaščite
Na podlagi 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS štev. 14/2004 in spremembe) in v skladu z Javnim razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen 16.07.2010 v prilogi Gorenjskega glasa za občino Jesenice; JESENICE – OBČINSKE NOVICE, Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, župan Občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger objavlja Prednostno listo dodeljevanja neprofitnih stanovanj v najem Prednostno listo, si lahko ogledate v priloženem dokumentu.
JeseniceRazvojni centri slovenskega gospodarstva. Na okrogli mizi na temo Razvojni centri slovenskega gospodarstva, ki bo v petek, dne 18. marca 2011, z začetkom ob 8,30 uri v Kolpernu (konferenčna dvorana) na Stari Savi, bo sodelovala tudi mag. Darja Radić, ministrica za gospodarstvo. Udeleženci okrogle mize boste lahko prvič slišali o namenu s cilji ustanavljanja razvojnih centrov za dolgoročen gospodarski razvoj slovenskega gospodarstva.   Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić pa vam  bo predstavila pomen razvojnih centrov za dolgoročen razvoj gospodarstva na gorenjskem in v občini Jesenice. Vljudno vabljeni !  Tomaž Stare - OO ZARES Jesenice
JeseniceJAVNO OBVESTILO IN POVABILO NA OKROGLO MIZO, NA KATERI BO PREDSTAVLJEN PREDLOG PROGRAMA RAZVOJA OBČINE JESENICE za obdobje od 2011 do leta 2025    OKROGLA MIZA BO V SREDO, 2. MARCA 2011, Z ZAČETKOM OB 17.00 URI V KOLPERNU     Občina Jesenice je v začetku leta 2010 pristopila k izdelavi novega Programa razvoja občine Jesenice za obdobje od leta 2011 – do 2025. Pri oblikovanju programa razvoja so bile izvedene številčne delavnice, v katerih so bili vključeni vsi najpomembnejšimi subjekti s posameznih področij (družbene dejavnosti, gospodarstvo, malo gospodarstvo, obrt in podjetništvo, planiranja v prostoru, zaščita in reševanje, komunalnih dejavnosti s komunalno infrastrukturo, stanovanjskega gospodarstva, itd.), na katerih se je opredeljevala in opredelila problematika občine Jesenice in na kateri so bile dane številčne usmeritve, prioritete za izvedbeni del programa, ki ob enem vključujejo najpomembnejše projekte iz in za posamezna področja.   Po predvidenem načrtu naj bi Program razvoja občine, ki je najvišji strateški dokument občine, Občinski svet obravnaval na aprilski seji letošnjega leta.   Gradivo – Program razvoja občine…
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, objavlja   JAVNI POZIV ZA INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB     Predmet informativnega zbiranja ponudb je ugotavljanje interesa za bodočo rabo nepremičnine:   poslovni prostor št. 104 v poslovno stanovanjski stavbi na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice v izmeri 41,11 m² s souporabo sanitarij   Občina Jesenice namerava nepremičnino oddati v najem v letu 2011 za namen opravljanja mirne poslovne dejavnosti. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 210,00 EUR.   Nezavezujoče ponudbe v obliki pisma o nameri lahko vložijo domače fizične kot tudi pravne osebe.   Pismo o nameri naj vsebuje: Podatke o zainteresirani osebi (ime priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, točen naslov, telefonsko številko in elektronski naslov pošiljatelja) Opis bodoče dejavnost, ki bi jo zainteresirana oseba opravljala v poslovnem prostoru Željeno dobo najema poslovnega prostora   Ponudbe naj zainteresirane osebe predložijo v zaprti kuverti z oznako »Poslovni prostor – Cesta Cirila Tavčarja 3b – INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov Občina…
JeseniceStrokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu športno rekreacijski park Podmežakla (ureditvena enota J2/R1) Strokovna stališča do pripomb - športno rekreacijski park Podmežakla      Občina Jesenice
JesenicePotem, ko je Slovenija dobila organizacijo Evropskega prvenstva v košarki leta 2013, se je med možnimi dvoranami za izvedbo ene od predtekmovalnih skupin znašla tudi Športna dvorana Podmežakla na Jesenicah. Občina Jesenice je takoj pokazala velik interes in na Košarkarsko zvezo Slovenije poslala uradno vlogo za kandidaturo. To je zgodovinsko priložnost, ki je ne gre izpustiti. Predvsem bi bila to velika priložnost za promocije občine Jesenice in okoliškega turističnega gospodarstva, predvsem v Kranjski Gori, na Bledu in širšem območju Gorenjske. Predstavniki Košarkarske zveze Slovenije so si  z županom Tomažem  Tomom Mencingerjem in  predstavniki občinske uprave v torek, 25. januarja ogledali možnosti  namestitvenih kapacitet reprezentanc v Kranjski Gori  in  Športno dvorano Podmežakla na Jesenicah. Generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Iztok Rems je po ogledih dejal : „Kapacitete v Kranjski Gori  že poznamo. Hoteli so primerni za namestitev reprezentanc. Kar pa zadeva dvorano na Jesenicah, pa moram reči, da če bodo uresničeni vsi načrti nadaljnje adaptacije, mesto Jesenice ostaja v igri za eno od  predtekmovalnih skupin.“ Župan Tomaž Tom Mencinger :…

Uporabne povezave