Obvestila za javnost

Miha Potočnik

JeseniceVABILO

 

Vabimo vas , da se  udeležite predavanja oz. delavnice na temo:

 

MOŽNOSTI OBNOVE TSA, SAJENJE IN POMEN TRADICIONALNIH TER AVTOHTONIH VRST IN SORT VISOKODEBELNIH SADNIH DREVES

ki bo v

 

V torek 22. februarja 2011 ob 19. uri v domu AGRARNE SKUPNOSTI DOVJE

 

Na predavanju SE BOMO POGOVARJALI O:

 

-          AVTOHTONIH SORTAH

-          SAJENJU DREVESNIH SADIK, OBREZOVANJU, CEPLJENJU

-          GNOJENJU SADNEGA DREVJA

 

Predaval bo

MATJAŽ MALEŽIČ univ.dipl.inž.kmet.

 

Temu predavanju bo sledil praktični prikaz cepljenja in obrezovanja sadnega drevja v marcu v Ratečah.

 

Predavanje bo vključeno tudi v obveznosti KOP izobraževanja

Na svidenje!

Marjan Pavlovčič, univ.dipl.inž.kmet.                                                                       Kmetijska svetovalna služba Tilka Klinar, inž.kmet.
Jesenice

Občina Jesenice je v letu 2005 sprejela Strategijo razvoja Občine Jesenice. Vrednotenje doseženih rezultatov Strategije razvoja Občine Jesenice v letu 2009, spremenjena razvojna gibanja v Občini Jesenice, ki so deloma posledica svetovne gospodarske krize, spremembe makro ekonomskih pogojev, opravljena SWOT analiza so narekovale spremembo Strategije razvoja Občine Jesenice iz leta 2005. Zato je občinska uprava v letu 2010 sprejela odločitev o izdelavi Občinskega razvojnega programa 2011-2025. Župan Občine Jesenice je imenoval vodjo priprave Občinskega razvojnega programa takratnega podžupana g. Borisa Breganta in Vodjo oddelka za gospodarstvo Edito Granatir Lapuh, ter strateški svet, sestavljen iz uglednih predstavnikov gospodarstva in družbe, ki je imel strateško usmerjevalno funkcijo pri pripravi Občinskega razvojnega programa. Pri oblikovanju strategije razvoja, ki je potekala skozi celotno leto 2010, je na 24 ih delavnicah sodelovalo več kot sto strokovnjakov, predstavnikov gospodarstva, izobraževalnih, kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih, razvojnih inštitucij, občinske uprave, krajevnih skupnosti, drugih predstavnikov javnih inštitucij, mladih ter upokojencev, ki so želeli s svojim znanjem, vizijo in povezovanjem prispevati, k razvoju Jesenic. V občini Jesenice se namreč zavedamo, da lahko s povezovanjem vseh deležnikov na območju Občine Jesenice doseže hitrejši in uravnotežen razvoj. Namen Občinskega razvojnega programa je doseganje dogovora med deležniki na območju Občine Jesenice glede glavnih smeri razvoja do leta 2025

Strategija razvoja občine je sestavljena iz treh delov, in sicer:

 

  1. analitičnega dela, ki je služil kot izhodišče za pripravo razvojnega programa
  2. strateškega, ki opredeljuje vizijo in strateške cilje razvoja območja, prioritete in osnovne usmeritve;
  3. izvedbenega, ki vključuje ukrepe, programe/projekta, ki jih je potrebno izvajati za doseganje zastavljenih ciljev;

 

Sama strategija je pripravljena za obdobje do leta 2025, medtem ko naj bi samo spremljanje izvajanja potekalo letno v obliki poročil o izvajanju strategije občinskemu svetu. Napredek izvajanja merimo na podlagi realiziranih programov/projektov in na podlagi spremenjenih kazalnikov Občinskega razvojnega programa.

 

Predviden postopek obravnave in sprejemanja strategije je naslednji:

  • V prvi obravnavi je Občinski razvojni program šel v javno razpravo preko spleta, Krajevnih skupnosti, na vse odbore in na sejo Občinskega sveta
  • Zbrane pripombe bo obravnaval Strateški svet in delovne skupine, ki so bile imenovane za pripravo Občinskega razvojnega programa
  • V drugi obravnavi pa bo na podlagi upoštevanih pripomb obravnavan odborih in na Občinskem svetu.


Božena Ronner - Kabinet župana
Jesenice

Razvojni centri slovenskega gospodarstva. Na okrogli mizi na temo Razvojni centri slovenskega gospodarstva, ki bo v petek, dne 18. marca 2011, z začetkom ob 8,30 uri v Kolpernu (konferenčna dvorana) na Stari Savi, bo sodelovala tudi mag. Darja Radić, ministrica za gospodarstvo.

Udeleženci okrogle mize boste lahko prvič slišali o namenu s cilji ustanavljanja razvojnih centrov za dolgoročen gospodarski razvoj slovenskega gospodarstva.  

Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić pa vam  bo predstavila pomen razvojnih centrov za dolgoročen razvoj gospodarstva na gorenjskem in v občini Jesenice.

Vljudno vabljeni !

 Tomaž Stare - OO ZARES Jesenice
JeseniceDatum: 1. 3. 2011

Številka: 478-57/2010

 

 

NAMERA O SKLENITVI PRODAJNE POGODBE

 

 

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010) in 4. odstavka 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe) Občina Jesenice objavlja naslednjo

 

NAMERO

 

Občina Jesenice, kot lastnica zemljišča s parc. št. 1192/4 in 1192/5, obe k.o. Jesenice, objavlja namero, da bo za navedeno zemljišče s kupci sklenila Prodajno pogodbo.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
Jesenice

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 4. odstavka 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007 in spr.), Občina Jesenice objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice, kot lastnica zemljišča s parc. št. 400/7 k.o. (2178) Koroška Bela, bo s kupcem Zych Miroslavom, sklenila Prodajno pogodbo za zemljišče s parc. št. 400/7 (2178) k.o. Koroška Bela.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.Župan Občine JeseniceTomaž Tom Mencinger
Jesenice

JAVNO OBVESTILO IN POVABILO NA OKROGLO MIZO, NA KATERI BO PREDSTAVLJEN PREDLOG PROGRAMA RAZVOJA OBČINE JESENICE za obdobje od 2011 do leta 2025

 

 

OKROGLA MIZA BO V SREDO, 2. MARCA 2011, Z ZAČETKOM OB 17.00 URI V KOLPERNU

 

 

Občina Jesenice je v začetku leta 2010 pristopila k izdelavi novega Programa razvoja občine Jesenice za obdobje od leta 2011 – do 2025. Pri oblikovanju programa razvoja so bile izvedene številčne delavnice, v katerih so bili vključeni vsi najpomembnejšimi subjekti s posameznih področij (družbene dejavnosti, gospodarstvo, malo gospodarstvo, obrt in podjetništvo, planiranja v prostoru, zaščita in reševanje, komunalnih dejavnosti s komunalno infrastrukturo, stanovanjskega gospodarstva, itd.), na katerih se je opredeljevala in opredelila problematika občine Jesenice in na kateri so bile dane številčne usmeritve, prioritete za izvedbeni del programa, ki ob enem vključujejo najpomembnejše projekte iz in za posamezna področja.

 

Po predvidenem načrtu naj bi Program razvoja občine, ki je najvišji strateški dokument občine, Občinski svet obravnaval na aprilski seji letošnjega leta.

 

Gradivo – Program razvoja občine Jesenice je na voljo na spletnih strani Občine Jesenice (www.jesenice.si), na sedežu Občine Jesenice – v recepciji je nekaj deset izvodov, ki ga lahko zainteresirana javnost dobi v fizični obliki in na sedežih krajevnih skupnosti. Nekaj izvodov Programa pa bodo lahko sodelujoči občanke in občani  dobili na dan organizirane okrogle mizo, v sredo, 2. marca 2011, pred njenim začetkom. 

 

Občanke in občane občine Jesenice vabimo, da se udeležijo okrogle mize in se tudi na ta način vključijo v javno razpravo, tvorno sodelujejo s svojimi pripravljenimi mnenji, pripombami, predlogi ali komentarji na sami okrogli mizi, ali  pisno posredujejo svoj predlog na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6 ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju

 Božena Ronner - Kabinet župana
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, objavlja

 

JAVNI POZIV ZA INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB

 

 

Predmet informativnega zbiranja ponudb je ugotavljanje interesa za bodočo rabo nepremičnine:

 

  • poslovni prostor št. 104 v poslovno stanovanjski stavbi na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice v izmeri 41,11 m² s souporabo sanitarij

 

Občina Jesenice namerava nepremičnino oddati v najem v letu 2011 za namen opravljanja mirne poslovne dejavnosti. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 210,00 EUR.

 

Nezavezujoče ponudbe v obliki pisma o nameri lahko vložijo domače fizične kot tudi pravne osebe.

 

Pismo o nameri naj vsebuje:

  • Podatke o zainteresirani osebi (ime priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, točen naslov, telefonsko številko in elektronski naslov pošiljatelja)
  • Opis bodoče dejavnost, ki bi jo zainteresirana oseba opravljala v poslovnem prostoru
  • Željeno dobo najema poslovnega prostora  

Ponudbe naj zainteresirane osebe predložijo v zaprti kuverti z oznako »Poslovni prostor – Cesta Cirila Tavčarja 3b – INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

 

Ponudbe naj interesenti predložijo do 11. marca 2011. Občina Jesenice bo z vsemi zainteresiranimi osebami, ki bodo vložile nezavezujoče ponudbe opravila informativni razgovor.

 

Vsa dodatna pojasnila zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Simona Ferčej, telefon št. 04 5869 272 ali 041 358 005, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Možen je tudi ogled poslovnega prostora.župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
Jesenice

Strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu športno rekreacijski park Podmežakla (ureditvena enota J2/R1)

Dokument Strokovna stališča do pripomb - športno rekreacijski park Podmežakla      


Občina Jesenice
Jesenice

Občina Jesenice, kot lastnica stavbe Dom Pristava v Javorniškem Rovtu in Kurirskega doma objavlja namero, da bo v mesecu februarju 2011 objavila Javni razpis za zbiranje ponudb

Občina Jesenice, kot lastnica stavbe Dom Pristava v Javorniškem Rovtu in Kurirskega doma, v skladu z 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007 in spremembe), objavlja namero, da bo v mesecu februarju 2011 objavila Javni razpis za zbiranje ponudb, na podlagi katerega bo najugodnejšemu ponudniku oddala v najem poslovne prostore – stavbo Dom Pristava v Javorniškem Rovtu s pripadajočim zemljiščem in Kurirski dom. Javni razpis bo objavljen na spletni strani Občine Jesenice in Jeseniških občinskih novicah.

 

Številka: 3528-3/2011

Jesenice, 31.01.2011           župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
OBČINA JESENICE

Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

 

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

internet: http://www.jesenice.si

 

Številka: 110-45/2010

Datum: 28/1-2011 

 

OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU

 

 

Obveščamo, da na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta svetovalca na Občini Jesenice, ki je bil dne 21/12-2010 objavljen na spletni strani Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed prijavljenih kandidatov.

 

 

Dodatne informacije o natečajnem postopku dobite pri direktorici občinske uprave, Slavki Brelih, telefon 04 5869 231.
 župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
Jesenice

Potem, ko je Slovenija dobila organizacijo Evropskega prvenstva v košarki leta 2013, se je med možnimi dvoranami za izvedbo ene od predtekmovalnih skupin znašla tudi Športna dvorana Podmežakla na Jesenicah. Občina Jesenice je takoj pokazala velik interes in na Košarkarsko zvezo Slovenije poslala uradno vlogo za kandidaturo. To je zgodovinsko priložnost, ki je ne gre izpustiti. Predvsem bi bila to velika priložnost za promocije občine Jesenice in okoliškega turističnega gospodarstva, predvsem v Kranjski Gori, na Bledu in širšem območju Gorenjske.

Predstavniki Košarkarske zveze Slovenije so si  z županom Tomažem  Tomom Mencingerjem in  predstavniki občinske uprave v torek, 25. januarja ogledali možnosti  namestitvenih kapacitet reprezentanc v Kranjski Gori  in  Športno dvorano Podmežakla na Jesenicah.

Generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Iztok Rems je po ogledih dejal :

„Kapacitete v Kranjski Gori  že poznamo. Hoteli so primerni za namestitev reprezentanc. Kar pa zadeva dvorano na Jesenicah, pa moram reči, da če bodo uresničeni vsi načrti nadaljnje adaptacije, mesto Jesenice ostaja v igri za eno od  predtekmovalnih skupin.“

Župan Tomaž Tom Mencinger :

„Ob predstavitvi naše kandidature smo poudarili, da smo v stanju zadostiti zahtevam Mednarodne košarkarske organizacije FIBA. Mislim, da je ogled to potrdil. Predstavili smo tudi vse druge prednosti, ki jih lahko ponudimo v okviru ene od predtekmovalnih skupin. „

Košarkarska zveza Slovenije bo prizorišča predtekmovalnih skupin Evropskega prvenstva v košarki leta 2013 sprejela do konca letošnjega marca.

Janko Rabič
Datum: 10.01.2011

Številka: 478-126/2011-2

 

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

 

 

N A M E R O

 

 

Občina Jesenice, kot  lastnica zemljišča s parc. št. 1179 k.o. Jesenice, objavlja namero, da bo z GOSTILNO MAJOLKA, Alojz Janc, s.p., Ulica Cankarjevega bataljona 6, Jesenice, ki jo zastopa Alojz Janc, sklenila Najemno pogodbo za del zemljišča s parc. št. 1179 k.o. Jesenice, za potrebe izgradnje nadstreška, na vzhodni strani objekta stoječega na parc. št. 1199/1 k.o. Jesenice.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
Jesenice

Občina Jesenice opozarja vse lastnike nepremičnin na območju Občine Jesenice, da naj do 25. januarja 2011 na predpisanih obrazcih Geodetski upravi RS posredujejo svoje pripombe na vrednost svojih nepremičnin, saj kasneje danih pripomb Geodetska uprava RS ne bo upoštevala. Geodetska uprava RS bo namreč modele vrednotenja nepremičnin oziroma cone in vrednostne ravni še enkrat preverila, vendar le v primeru če bo za posamezno vrsto nepremičnine v posamezni coni prejela veliko število pripomb.Občina Jesenice

Sestava Nadzornega odbora mandat 2010-2014

#IME IN PRIIMEKFUNKCIJA
1. Rajko Skubic predsednik
2. mag. Barbara Habe Sintič namestnica predsednika
3. Franc Rožič član
4. Boris Smolej član
5. mag. Ivo Ščavničar član
6. Vojko Otovič član
7. Božidar Erjavec član

Uporabne povezave