Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Občinski svet občine ima 28 članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

 1. Sklic 9. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 19. 10. 2023
 3. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 4. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2024 – DRUGA OBRAVNAVA
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 6. Predlog Soglasja k Statutu javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
 7. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2024
 8. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2024
 9. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2024
 10. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2024
 11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2024
 12. Predlog Letnega načrta pridobivanja občinskega finančnega premoženja za leto 2024
 13. Predlog cen vozovnic za mestni prevoz v občini Jesenice za novo koncesijo
 14. Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2024 – 2033 – DRUGA OBRAVNAVA
 15. Predlog za razrešitev in imenovanje novega predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice
 16. Prenehanje mandata članici Občinskega sveta Občine Jesenice
 17. Potrditev mandata novi članici Občinskega sveta Občine Jesenice in namestnici predsednice Statutarno pravne komisije
 18. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice v mandatnem obdobju 2022 - 2026
 19. Vprašanja in pobude

Seje je bila v sredo, 11. oktobra 2023 ob 18.00 uri v sejni sobi KS Blejska Dobrava, ki se jo je poleg članov Sveta KS, udeležila tudi direktorica občinske uprave Vera Djurič Drozdek.

Svet KS Plavž se je sestal na svoji 6. redni seji, dne 4. 10. 2023. Potrdili so zapisnik ter ugotovili, da so bili vsi sklepi 5. seje realizirani.

 1. Sklic 8. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 21. 9. 2023
 3. Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 4. Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 5. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 6. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za turistične prireditve v občini Jesenice
 7. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice
 8. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2024
 9. Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2024
 10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2024
 11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2024
 12. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2024 – PRVA OBRAVNAVA
 13. Predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
 14. Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2024 – 2033 – PRVA OBRAVNAVA
 15. Predlog za razrešitev in imenovanje novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice
 16. Vprašanja in pobude

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 22. redni seji, dne 9. 12. 2021, sprejel Odlok o proračunu občine Jesenice za leto 2023, ki je določal predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 199/21 z dne 22. 12. 2021).

0.Sklic 7. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
1.Potrditev besedila zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 22. 6. 2023
2.Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Jesenice v prvem polletju leta 2023
3.Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2023 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5.Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
6.Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
7.Predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
8.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
9.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
10.Prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Jesenice in namestniku predsednice Statutarno pravne komisije
11.Obdelava mešanih komunalnih odpadkov – predlog za pokrivanje razlike v ceni
12.Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice za mandat 2022 - 2026
13.Vprašanja in pobude

0.Sklic 6. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
1.Potrditev besedila zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 25. 5. 2023
2.Predlog Odloka o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in urejanja mestne tržnice – DRUGA OBRAVNAVA
3.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
4.Volitve in imenovanja:
5.Predlog soglasja k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske
6.Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice za leto 2022
7.Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2022 – poročilo
8.Vprašanja in pobude

Dne 7. junija 2023 ob 18.00  je v sejni sobi KS Blejska Dobrava potekala 4. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Blejska Dobrava.

Svet KS Plavž se je sestal na svoji 4. redni seji, dne 24.5.2023. Potrdili so zapisnik ter ugotovili, da so bili vsi sklepi 3. seje realizirani.

Zapisnik 4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, ki je bila v četrtek, 11. 5. 2023, ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Cesta Borisa Kidriča 37/c, na Slovenskem Javorniku.

Občinski svet Občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 5. redni seji.

 1. Sklic 5. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 13. 4. 2023
 3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« - UPB2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 9. Predlog Odloka o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in urejanja mestne tržnice – PRVA OBRAVNAVA
 10. Predlog Pravilnika o organizaciji brezplačnega prevoza in povračilu prevoznih stroškov za ranljive skupine otrok in mladostnikov v občini Jesenice
 11. Volitve in imenovanja:
 12. Pobuda za pristop Občine Jesenice v Združenje občin Slovenije - ZOS
 13. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
 14. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2023 – Načrt pridobivanja premičnega premoženja - 3. dopolnitev
 15. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 - 2026
 16. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2022
 17. Predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
 18. Predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadno vod, ravnanja z odpadki in oskrbe s pitno vodo
 19. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2022
 20. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2022
 21. Poročilo o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2022
 22. Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2023
 23. Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2022
 24. Informacija o Poslovnem načrtu JEKO d.o.o. Jesenice za leto 2023
 25. Vprašanja in pobude
 1. Sklic 4. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 9. 3. 2023
 3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2022 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
 4. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
 5. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 6. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 8. Predlog za odpis terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje
 9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
 10. Predlog za vzpostavitev sistemskega pristopa k urejanju mestnih središč
 11. Letno poročilo družbe Ekogor d.o.o. za leto 2022
 12. Predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
 13. Volitve in imenovanja
 14. Program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2023
 15. Poročilo o izvrševanju Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2022
 16. Informacija o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2022
 17. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2022
 18. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2022
 19. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice v mandatnem obdobju 2022 - 2026
 20. Vprašanja in pobude

Svet KS Plavž se je sestal na svoji 3. redni seji, dne 28.3.2023 ter ugotovili, da so bili vsi sklepi 2. seje realizirani.

Dne 22. marca 2023 ob 17.30  je v sejni sobi KS Blejska Dobrava potekala 3. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Blejska Dobrava , na kateri je bilo obravnavano naslednje:

Uporabne povezave