Obvestila za javnost

V centru za ravnanje z odpadki Mala Mežakla je koncesionar, podjetje Ekogor izpolnil zahtevo Občinskega sveta in uresničil zavezo, da bo do konca avgusta 2019 zbaliral vso odpadno embalažo. Danes si je župan Blaž Račič ogledal center in je bil z videnim zadovoljen, čeprav je zbalirana embalaža zložena na občinski parceli tik ob centru.

Gasilci JZ GARS Jesenice ter GPO Jesenice bodo v petek, 30. avgusta 2019, izvedli vajo z namenom preizkusa zmogljivosti črpalk za črpanje vode.
V ta namen bodo napeljali vodo iz Save do deponije Mala Mežakla ter s tem tudi preverili izgube tlaka v cevovodih na tej dolžini (900 m) ter višinski razliki (cca. 130 m).
Vaja bo potekala v dogovoru tako z Jeko (deponija) kot Ekogor (center za ravnanje z odpadki).

Spoštovani!

Družba Ekogor d.o.o. izvaja na lokaciji Mala Mežakla intenzivno sanacijo stanja na način baliranja lahke frakcije, zaradi česar je možno občasno zaznati širjenje neprijetnih vonjav. Želimo poudariti, da je sanacija v zaključni fazi.   

Za morebitne neprijetnosti se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.

Družba Ekogor d.o.o.

Republika Slovenija je leta 2014 z Uredbo o odlagališčih odpadkov predpisala, da je vse mešane komunalne odpadke pred odlaganjem na odlagališčih treba mehansko in biološko obdelati v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki. Pri tem nastajata dva produkta – t. i. težka frakcija, ki se po ustrezni obdelavi normalno odloži na odlagališče, ter t. i. lahka frakcija, katere edina možnost za njeno dokončno oskrbo je sežig, a država te oskrbe ni zagotovila, kljub temu, da je bila leta 2004 sprejeta Uredba o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, ki Vladi Republike Slovenije že od 1. 1. 2009 dalje nalaga zagotovitev ustrezne infrastrukture in obvezno izvajanje državne gospodarske javne službe sežiganja odpadkov. V Sloveniji sicer je nekaj termičnih objektov oziroma sežigalnic, a njihove zmogljivosti ne zadoščajo za vse potrebe na trgu, zato so centri za ravnanje z odpadki odvisni od prevzemnikov v tujini oziroma njihovih cen.

Gospodarsko javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov koncesionar, podjetje Ekogor d.o.o., izvaja v Centru za ravnanje z odpadki (CERO) Mala Mežakla, ki je lociran ob Odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla (s katero upravlja javno komunalno podjetje JEKO d.o.o. Jesenice). Znano je, da koncesionar na območju Male Mežakle brez ustreznega pravnega naslova (najemne pogodbe ali pogodbe o podelitvi stavbne pravice) odpadke skladišči tudi na bližnji nepremičnini v lasti Občine Jesenice. Posledica so nakopičene smeti, ki – če niso primerno obdelane in zbalirane – povzročajo tudi dodatne emisije smradu. Občina Jesenice se problematike vsekakor zaveda in jo, na čelu z županom, obravnava kot prioritetno. Poleg nenehnega kontakta s koncesionarjem, ki ga Občina Jesenice redno poziva k ravnanju v skladu s koncesijsko pogodbo in prejetim okoljevarstvenim dovoljenjem, je bilo v zadnjem času je bilo tako izvedenih kar nekaj aktivnosti, s katerimi Občina Jesenice želi pospešiti reševanje problematike. V nadaljevanju na kratko povzemamo pomembnejše med njimi:

april 2018:

Župani občin Zgornje Gorenjske so preko koordinacije županov naslovili skupen poziv Vladi k ukrepanju oziroma čim hitrejši rešitvi izrabe lahke frakcije;

april 2019:

Občina Jesenice je preko Skupnosti občin Slovenije slovenskim občinam poslala poziv za skupni nastop občin, ki imajo sorodne težave z odpadki, do države. Občine so se odzvale, nato pa je Občina Jesenice kot dosegla, da se je preko Skupnosti občin Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor ter na Vlado Republike Slovenije naslovilo pismo, da je potrebno takoj pristopiti h kratkoročnim ukrepom za končno izrabo lahke frakcije;

marec 2019:

Občina Jesenice je pri zunanji revizijski hiši naročila revizijo gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Jesenice in podjetjem Ekogor. Poročilo bo vsebovalo tudi možne ukrepe, ki jih Občina Jesenice pravno veljavno lahko sprejme in izvede;

maj 2019:

Na podlagi sklepa Občinskega sveta župan imenuje delovno skupino za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla; sestavljena je iz predstavnikov Občinskega sveta občine Jesenice, občinske uprave, podjetja Ekogor in podjetja JEKO. Naloga delovne skupine je, da spremlja stanje v CERO Mala Mežakla, predlaga županu ukrepe za izboljšanje stanja na odlagališču Mala Mežakla ter o svojih aktivnostih redno poroča na sejah Občinskega sveta občine Jesenice;

junij 2019:

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je izdal novo odločbo, s katero je podjetju Ekogor zaradikopičenja odpadkov na občinski parceli izrekel globo;

17. junij 2019:

Podjetje Ekogor je na lokacijo CERO Mala Mežakla preselil balirko, s katero so začeli s pospešenim baliranjem odpadkov, ki so bili prosto naloženi na kupih in povzročali dodatne emisije smradu;

24. junij 2019:

Zaradi dodatnega poslabšanja razmer na CERO Mala Mežakla je Občina pozvala koncesionarja k takojšnjem sprejetju in izvedbi ukrepov za izboljšanje stanja in mu naložila poročanje o izvedenih aktivnostih do 28. junija 2019. Tega dne je občina prejela obsežno poročilo o izvedenih in načrtovanih ukrepih za izboljšanje stanja, z vsebino katerega so bili seznanjeni vsi svetniki Občinskega sveta Občine Jesenice;

1. julij 2019:

Ekogor je v okviru zgoraj navedenih ukrepov prekinil sodelovanje s podjetjem Salomon, ki je dovažalo okoli 17 % vseh mešanih komunalnih odpadkov, ki so veljali za najbolj problematične;

2. julij 2019:

Na pobudo Občine Jesenice je bil na Ministrstvu za okolje in prostor sklican sestanek, na katerem so potekali dogovori o kratkoročnih rešitvah. Nakazano je bilo, da obstoječe sežigalnice nameravajo razširiti svoje kapacitete, kar bi v nekem doglednem roku lahko pomenilo rešitev. Dana sta bila tudi predloga, da bi se v zvezi s problematiko kopičenja odpadkov občinam dale neke spodbude ter da bi država sama pristopila k mednarodnemu razpisu in poiskala koncesionarja izven države za ureditev te problematike;

3. julij 2019:

Na pobudo Občine Jesenice je bila problematika, s poudarkom na CERO Jesenice, obravnavana na 20. redni seji Državnega sveta RS, ki je sprejel sklep, da naj Vlada takoj pristopi k ukrepom za izboljšanje stanja na tem področju. Vlada bi morala o svojih ukrepih v 30 dneh poročati Državnemu svetu, a o morebitnem odzivu zaenkrat še nismo bili obveščeni;

22. julij 2019:

Občinski svet občine Jesenice se je sestal na izredni seji, kjer so svetniki obravnavali tudi temo odpadkov. Na podlagi poročila delovne skupine, ki jo je župan imenoval za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla, ter predlogov njihovih sklepov, je Občinski svet občine Jesenice sprejel več sklepov (zapisnik s sklepi je dosegljiv na: https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2018-2022/zasedanja-obcinskega-sveta-sklica-2018-2022/item/20214-1-izredna-seja-obcinskega-sveta-sklica-2018-2022). Eden od teh sklepov je bil tudi, da občinska uprava na podlagi lastnih ugotovitev, ugotovitev delovne skupine in vsebine končnega poročila o opravljeni notranji reviziji GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v sodelovanju s koncesionarjem pristopi k izvedbi ukrepov za zagotovitev izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov v skladu s koncesijsko pogodbo, pristopi k spremembam in dopolnitvam koncesije pogodbe, ki bodo omogočale učinkovit nadzor nad izvajanjem dejavnosti, ter zahteva plačilo odškodnine za neupravičeno rabo zemljišča izven območja CERO Mala Mežakla;

26. julij 2019:

Na podlagi sklepa Občinskega sveta je Občina Jesenice na Ministrstvo za okolje in prostor (ter v vednost Računskemu sodišču, pristojnemu odboru Državnega zbora Republike Slovenije ter Skupnosti občin Slovenije) poslala ponovni poziv, hkrati pa ministra povabila na Jesenice na terenski ogled trenutnih razmer. Odgovor še pričakujemo;

23. julij 2019:

Na podlagi poročila delovne skupine na izredni seji Občinskega sveta, iz katerega je izhajalo, da se odpadki skladiščijo prosto v kupih (ne v balah), je župan ponovno pozval koncesionarja, naj odpadke ustrezno obdela oziroma zbalira;

6. avgust 2019:

Župan si je, skupaj z direktorjem občinske uprave, stanje ponovno ogledal osebno, ogled pa kaže, da je dobršen del prosto odloženih odpadkov na občinskem zemljišču res zbaliran, kar bistveno zmanjšuje morebiten pojav smradu. Dejstvo pa je, da se število bal še vedno povečuje, zato je potrebno še naprej vztrajati, da država pristopi k rešitvam za končno izrabo lahke frakcije. Koncesionarja smo ponovno pozvali k odstranitvi odpadkov z občinske parcele.

Na Občini Jesenice trenutno pričakujemo končno poročilo revizijske službe v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Jesenice in podjetjem Ekogor. Na podlagi tega poročila, ki bo pripravljeno predvidoma do septembra 2019, bomo pristopili k izvedbi nadaljnjih ukrepov za zagotovitev izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov v skladu s koncesijsko pogodbo ter k spremembam in dopolnitvam koncesije pogodbe, ki bodo omogočale učinkovitejši nadzor nad izvajanjem omenjene dejavnosti.

Uporabne povezave