Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

maj 2024 09

Zapisnik 8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela

Zapisnik 8. redne Seje sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela, ki je bila v četrtek, 9. maja 2024 ob 18. uri v sejni sobi KS.

PRISOTNI ČLANI SVETA KS SLOVENSKI JAVORNIK – KOROŠKA BELA: Matej BRUS, Marko ZUPANČIČ, Mirjam NOČ, Branko JERŠIN

OPRAVIČENI:   dr. Urška RAVNIK VERBIČ, Marko MLAKAR

PRISOTNI GOSTI: ga. Sanda Zupan, OŠ Koroška Bela, g.Aleš Ošljak (OŠ Koroška Bela), g. Miha Mulej in g. Tomaž Klevišar (oba MIR)

Iz policijske postaje Jesenice so se opravičili, seje ni udeležil noben predstavnik policije.

Predsednik je  pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji dnevni red:

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje
  2. Poročilo predstavnikov Medobčinskega redarstva Jesenice (MIR) in Policijske postaje Jesenice o cestno prometni in splošnivarnostni situaciji v naši KS
  3. Predstavitev predstavnika/ce OŠ Koroška Bela na temo Šolska športna infrastruktura – OŠ Koroška Bela - zaprosilo za vsebine za pripravo strategije razvoja športa
  4. Aktivnosti med sejama
  5. Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta KS SJ-KB.

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb.

TOČKA 1:

Predsednik je opravil pregled zapisnika 7. seje Sveta KS z dne 15.01.2024, ki so ga člani sveta KS SJ-KB prejeli po elektronski pošti. Na zapisnik pripomb ni bilo, sklepi potrjeni.

SKLEP:

Svet KS je potrdil zapisnik in sklepe 7. seje Sveta KS z dne 15.01.2024.

TOČKA 2:

Člani sveta KS SJ-KB so predstavnikoma MIR-a zastavili nekaj vprašanj o prometni in splošni varnosti na Koroški Beli, kot tudi v drugih delih krajevne skupnosti. Predvsem izpostavijo tematiko (pre)hitre vožnje v gosto poseljenih delih naselja. Kot povod za omembo tematike navedejo nedavni dogodek na Koroški Beli, ko se je nekaj krajanov le za las izognilo podivjanemu vozniku, ki je, kot se je izkazalo kasneje, bežal pred policijo. Voznika je kasneje sicer obravnavala policija, vendar tovrstni ekscesi kličejo po uvedbi ukrepov, ki bi podobne dogodke lahko v kar največji meri preprečili. Mirjam Noč in Matej Brus tako predlagata postavitev ležečih policajev na najbolj kritičnih odsekih. Eden takih je denimo v zgornjem delu Prosvetne ceste na Koroški Beli.

Predstavnika medobčinskega redarstva povesta, da prometna varnost v naši KS na splošno ni ogrožena. Predstavniki redarstva v strnjenih naseljih načeloma ne postavljajo radarskih zased. Povesta, da so bili na MIR o navedenem dogodku obveščeni, vendar jima podrobnosti niso znane. Strinjata se z navedbo, da niti prometna signalizacija (npr.cona 30), niti postavitev stacionarnega radarja ne bi preprečila opisanega dogodka.

Po njunih besedah redarstvo zgledno sodeluje s policijo, kar med drugim pomeni tudi vzajemno pomoč, je pa potrebno razumeti, da imajo redarji bistveno manj pooblastil, kot policaji.

Člani sveta KS, kot tudi ravnateljica OŠ Koroška Bela, omenijo perečo problematiko parkiranja v okolici šole in v spodnjem delu Koroške Bele na splošno. Zastavijo vprašanje, kako redarska služba obravnava voznike, ki parkirajo svoja vozila na površinah, ki niso namenjena parkiranju vozil. Matej Brus pojasni, da je bil pred dobrim mesecem dni na terenskem ogledu potencialne lokacije za umestitev približno tridesetih (30) parkirnih mest. Na ogledu sta bila prisotna župan, mag. Peter Bohinec in g. Andraž Tolar. Lokacija 1: površina med železniško progo in križiščem s cesto Borisa Kidriča, pri izvozu proti Petrolu. Sedaj je tam deponiran material iz struge potoka Bela / ocena 30 parkirnih mest. Lokacija 2: vzdolž vrtičkov, pri Črnem mostu /ocena 10 -12 parkirnih mest. Odgovor in pojasnila občine še čakajo.

G. Klevišar pojasni, da se na redarstvu zavedajo problema, da primanjkuje parkirišč, tako za zaposlene v šoli, kot tudi za prebivalce okoliških večstanovanjskih stavb. Kazni ne pišejo, se pa morajo odzvati, če pride do prijave. Zato vsake toliko v javnost pride novica o izdajanju glob za nepravilno parkiranje v tem delu naselja.

Na vprašanje o porastu vandalizma in povzročanju škode na javnih površinah, ter posledično o našem predlogu za povečanje prisotnosti predstavnikov redarstva in policije v bližini igrišč, parkov,…, še posebej v večernih urah, g. Mulej in g. Klevišar pojasnita, da je poleg kadrovske podhranjenosti, problem tudi v delovnem času redark in redarjev. Redarska služba namreč obratuje le do 19h. Predlagata tudi, da taisto vprašanje, oziroma pobudo, za povečanje obhodov v večernem času, naslovimo na Policijsko postajo Jesenice.

SKLEP:

Člani sveta KS SJ-KB se strinjajo s predlogom za postavitev ležečih policajev na Prosvetni cesti, med hišnima številkama 2 in 7. Predlog se pošlje na Občino Jesenice in SPV.

Na Občino Jesenice se naslovi vprašanje, kdaj se bo pričelo z urejanjem parkirnih prostorov, vsaj na eni izmed omenjenih lokacij na Koroški Beli.

Na Policijsko postajo Jesenice se naslovi pobuda za pogostejše izvajanje kontrolnih obhodov na območjih, kjer se po navadi zadržuje mladina (igrišče za OŠ Koroška Bela, novo igrišče na Kresu, Park talcev na Koroški Beli in otroško igrišče Javornik), predvsem med 20h in 23h, oziroma, ko se zmrači.

TOČKA 3:

Ravnateljica OŠ Koroška Bela, ga. Sanda Zupan in učitelj telesne vzgoje, g. Aleš Ošljak predstavita zaskrbljujoče stanje športne infrastrukture na OŠ Koroška Bela. Po njunih besedah je telovadnica, tako večji, spodnji del, kot tudi manjša, zgornja telovadnica potrebna obnove in temeljite sanacije. V veliki telovadnici zaradi nasute žlindre pod temeljno ploščo, prihaja do dvigovanja tal in odstopanja parketa.  Prav tako so na nekaterih delih sten vidne večje razpoke. Težavo predstavlja tudi nevzdržen smrad iz sanitarij. Potrebna bi bila tudi obnova zunanjega igrišča, umestitev tartanske steze, …

Branko Jeršin pove, da se na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport pripravlja razpis, na katerega bi se kazalo prijaviti, saj Občina Jesenice sredstev za obnovo telovadnice in igrišča nima, niti jih ne bo mogla zagotoviti v bližnji prihodnosti. Za prijavo na razpis bo potrebno pripraviti projektno dokumentacijo, za kar bo spet potrebno zagotoviti znatna sredstva.

SKLEP:

Člani sveta KS SJ-KB podprejo idejo o izdelavi projektne dokumentacije za prenovo telovadnice in športnega igrišča OŠ Koroška Bela. Predlagajo, da se na podjetje Acroni d.o.o., naslovi prošnja za financiranje izdelave projektne dokumentacije.

V medije (Jeseniške novice, Gorenjski glas) se lansira novica o slabem stanju telovadnice in športnega igrišča.

TOČKA 4:

Matej Brus poroča o ogledu potencialnih novih parkirnih površin v bližini šole na Koroški Beli. Ogleda na terenu sta se udeležila župan, mag. Peter Bohinec in g. Andraž Tolar.

Marko Zupančič poroča o sklepih zbora krajanov v Javorniškem Rovtu. Krajani so nezadovoljni z neaktivnostjo in neodzivnostjo Občine Jesenice na pozive o sanaciji, v  lanski ujmi poškodovanih odsekov ceste med Trebežem in Javorniškim Rovtom. Krajani opozarjajo na možnost nadaljnjega posedanja cestišča in s tem na možnost nesreče, saj po tej cesti vsakodnevno vozi tudi šolski avtobus. Na zboru krajanov je bilo ugotovljeno, da je Občina Jesenice zamudila možnost saniranja podorov brez razpisa. Prav tako so bile navedbe župana, da so razpisi za izdelavo projektne dokumentacije za posamezne odseke že izdani, neresnične in gre za zavajanje.

SKLEP:

KS SJ-KB bo potrebi urgirala in Občino Jesenice pozvala k urgentnemu reševanju postopkov za sanacijo nevarnih odsekov ceste v Javorniški Rovt.

TOČKA 5:

Vsi člani sveta KS SJ-KB se strinjajo, da je zaskrbljenost krajanov Koroške Bele, glede (ne)izvajanja nadaljnjih ukrepov (beri: izgradnja zadrževalnikov, lovilnih mrež,…), upravičena. Predlagajo apel Občini Jesenice, da se za pričakovane odgovore obrne na ustrezne državne institucije.

SKLEP:

Občina Jesenice naj od pristojnega ministrstva pridobi informacije o predvidenem terminskem planu del na plazovitem območju nad Koroško Belo.

Seja je bila zaključena ob 20:05.

Prebrano 365 krat Nazadnje urejano na četrtek, 13 junij 2024 09:22

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave