Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

feb  2024 01

Poročilo z 10. redne seje Občinskega sveta

Občinski svet Občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 10. redni seji.

Svetnice in svetniki so se najprej seznanili s predlogom določitve parkirnih površin v občini Jesenice na katerih se bo plačevala parkirnina – gre za parkirišče pri Športnem parku Podmežakla. Razlog za uvedbo parkirnine je, da parkirišče od pomladi do jeseni uporabljajo predvsem kolesarji, ki se po daljinski kolesarski povezavi odpravijo proti Kranjski Gori. Svoja vozila pustijo na parkirišču večji del dneva, s tem pa zasedajo parkirni prostor, ki je sicer namenjen uporabnikom Športnega parka.

Po predlogu naj bi vozniki svoja osebna vozila brezplačno parkirali do 2 uri, vsaka nadaljnja ura do 18. ure bi bila plačljiva – 1 evro na uro. Parkirni režim bi veljal med 6. in 18. uro. Celodnevno parkiranje bi stalo 10 evrov. Časovno obdobje, v katerem bi se plačevala parkirnina, bi bilo od 1. aprila do 30. septembra. Invalidi, ki imajo ustrezno označena vozila, bi na mestih za invalide parkirali brezplačno.

Župan je predlagal, da se predlog o parkirnem režimu na parkirišču pri Športnem parku Podmežakla obravnava po dvofaznem postopku, saj bo na ta način možno preučiti vse predloge, ki so jih podali svetniki. Njihovi pogledi, kako, koliko in kdaj naj bi se plačevalo parkiranje, so se namreč precej razlikovali. Svetniki so se z županovim predlogom, da se o režimu parkiranja dokončno odloči na naslednji seji občinskega sveta, strinjali.

Spremembo cen gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadno vodo, odpadki in oskrbe s pitno vodo – 1,57 evra več na položnici 4-članske družine

Svetnice in svetniki so obravnavali predlogu o dvigu cen gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadno vodo, odpadki in oskrbe s pitno vodo in ga potrdili. Nove cene začnejo veljati danes, 1. februarja 2024.

In kaj to pomeni za občane? Omenjena sprememba cen bo za štiričlansko družino pomenila 1,57 evra z DDV več na mesečni položnici, to je 3 odstotne točke več glede na trenutno veljavne cene.

Direktor javnega komunalnega podjetje JEKO, d. o. o., Jesenice Uroš Bučar je pojasnil razlog za dvig cen oskrbe s pitno vodo. V letu 2024 bodo stroški najema javne infrastrukture višji zaradi zvišanja najemnine. To zvišanje je posledica dejavnosti, povezane z izvajanjem investicij in investicijskim vzdrževanjem, ki vključujejo obnovo elementov, objektov in cevovodov na vodovodnih sistemih. Med pomembnimi projekti so: vgradnja UV dezinfekcijske naprave na vodnem viru Peričnik, obnova delov vodovoda na Hrušici, Lipcah, Blejski Dobravi in Tomšičevi ter obnova vodovodnih jaškov.

Svetnice in svetniki so potrdili sklep, naj se začne s pripravo projektne dokumentacije za obnovo vodovodnega sistema Peričnik. Za pripravo teh projektov naj se v letu 2024 zagotovi ustrezna sredstva. Komunalna direkcija naj o izvedenih aktivnostih sproti obvešča Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter Občinski svet Občine Jesenice.

Poleg tega so potrdili predlog spremembe cen vzdrževanja javnih površin. Sprejete cene pričnejo veljati s 1. 2. 2024.

Občinski nagrajenci

Svetnice in svetniki so obravnavali predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2024. Potrdili so, da se naziv Častni občan občine Jesenice v letu 2024 ne podeli, Plaketo občine Jesenice pa prejmejo Helena Erman, Kvintet Vintgar in Klemen Klinar.

Nagrade bodo podeljene 20. marca na osrednji prireditvi ob občinskem prazniki v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah

Informacije in poročila

Svetnice in svetniki so se seznanili s poslovnim načrtom podjetja JEKO za leto 2024, ki ga je predstavil direktor podjetja Uroš Bučar. Nato so sprejeli sklep, da bosta JEKO in oddelek Komunalne direkcije Občine Jesenice do naslednje seje Občinskega sveta, ki bo 27. marca, pripravila skupno predstavitev vodovodnega omrežja. Ta bo vsebovala povzetek aktivnosti in vlaganj od leta 2012 do leta 2023, aktualne investicije s terminskim planom njihove izvedbe in načrte aktivnosti, ki jih bo potrebno izvesti v prihodnje. Svetnice in svetniki so ob tem pozvali Občino Jesenice, naj pravočasno izkaže svoj interes za uporabo vodnega vira iz cestnega predora Karavanke.

Podali so soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2024 s finančnim načrtom, ki ga je predstavila direktorica Eva Štravs Podlogar. Izpostavila je, da želijo ostati regijsko prepoznavna, kakovostna agencija. Predstavila je vizijo razvoja in projekte na področjih gospodarstva, turizma, podeželja, kadrov in čezmejnega sodelovanja. Ena izmed opazk svetnikov je bila, da ima agencija preveč projektov, kar vpliva na to, da se vsem ne more dobro posvetiti in so zato dogodki slabše obiskani. Predlagali so, da razvojna agencija bolje poskrbi za promocijo svojih dogodkov in projektov ter da o njih obvešča Občino Jesenice, ki bo prek svojih kanalov komuniciranja seznanjala javnost o dejavnosti agencije.

Svetniki in svetnice so se seznanili tudi z okvirnim programom dela Občinskega sveta Občine Jesenice za leto 2024, ki ga je predstavil župan mag. Peter Bohinec.

Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru Zavoda za šport Jesenice (ZŠJ) v obdobju 2020 – 2022 pa je predočila predsednica Nadzornega odbora Občine Jesenice mag. Darja Radić. Glavni poudarek je bil nadzor, kako ZŠJ uresničuje cilje in nadzor postopka pri oddaji javnih naročil. Nadzor je pokazal, da ZŠJ že nekaj let ustvarja finančne presežke, torej ne porabi sredstev, ki so mu namenjena. Zato je nadzorni odbor zavodu priporočil, naj bo bolj realen pri porabljanju sredstev. Cilje pa ima ZŠJ sicer dobro začrtane, je ocenil nadzorni odbor. Pri pregledu javnih naročil pa nadzorno odbor ugotovil manjše pomanjkljivosti. Nadzorni odbor je ZŠJ opozoril, naj bodo bolj dosledni pri izvedbi javnih naročil, načrtovanju svojih ciljev in finančnih sredstev.

Volitve in imenovanja

Svetnice in svetniki so potrdili mandat nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Jesenice Marku Zupančiču. Občinski svetnici Tini Jakopič je namreč z dnem 16. 10. 2023 predčasno prenehal mandat članice Občinskega sveta Občine Jesenice.

Potrdili so tudi, da se za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice imenuje Gregorja Vidmarja. Mandat Sveta javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice traja 5 let in začne teči z dnem konstituiranja Sveta javnega zavoda.

Potrdili so predlog, da se Stanka Sedlarja razreši iz Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, v svet pa se imenuje novega predstavnika Občine Jesenice Džekija (Dževada) Halilova.

Podali so pozitivno mnenje k imenovanju Sande Zupan za ravnateljico Osnovne šole Koroška Bela Jesenice.


Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.  

Prebrano 295 krat Nazadnje urejano na četrtek, 01 februar 2024 16:16

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave