Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

mar  2023 30

Zapisnik 3. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela

Zapisnik 3. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, ki je bila v četrtek, 16. 3. 2023, ob 17. uri v prostorih Društva upokojencev Javornik – Koroška Bela, Pot Otmarja Novaka 7, Slovenski Javornik

PRISOTNI POVABLJENI: župan mag. Peter Bohinec, direktor SIJ Acroni d.o.o. mag. Branko Žerdoner, Irena Kolenc Janović, direktor Zavoda za šport mag. Almin Gorinjac, direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice Marko Markelj.

PRISOTNI ČLANI/ČLANICE SVETA: Matej Brus, Marko Zupančič, dr. Urška Ravnik Verbič, Brane Jeršin, Mirjam Noč.

OPRAVIČENO ODSOTNI: Marko Mlakar.

Predsednik Sveta KS, g. Matej Brus je pozdravil prisotne in predlagal naslednji

DNEVNI RED:

 1. Pozdrav in nagovor predsednika Sveta KS Slovenski Javornik – Koroška Bela,
 2. Izgradnja povezovalne ceste in ureditev križišča med obrati družbe SIJ Acroni d.o.o.,
 3. Obnova rekreacijskega centra Kres,
 4. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta KS,
 5. Aktivnosti med sejama,
 6. Razno.

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb.

K točki 1:

Predsednik je pozdravil in predstavil vse prisotne ter se jim zahvalil za prisotnost. Povedal je, da so bili na sejo povabljeni predstavniki občine Jesenice, podjetja SIJ Acroni d.o.o. in Zavoda za šport z namenom podaje informacij glede skupnih projektov, ki se odvijajo v KS Slovenski Javornik Koroška Bela in sicer projekt izgradnje križišča in povezovalne ceste do obrata predelava debele pločevine in ureditev rekreacijskega cesta Kres.

K točki 2:

Direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice Marko Markelj je v uvodnem delu povzel aktivnosti, ki so bile že izvedene. V mesecu novembru 2022 so na sestanku na DRSI bili informirani, da so projekt umaknili in planirana sredstva namenili v druge investicije.

Povedal je, da je Občina Jesenice finančna sredstva z rebalansom zadržala, podjetje Sij Acroni d.o.o. pa je poskrbel za prestavitev vseh potrebnih vodov. 

Župan Občine Jesenice mag. Peter Bohinec je povedal, da je bil ob začetku mandata posredovan dopis v poizvedbo z namenom pridobiti informacijo, zakaj se je projekt ustavil. Prejeli so odgovor, da so vsi NRP-ji v mirovanju. Po trenutnih podatkih in pogovorih z go. Bratušek se trudijo projekt umestiti nazaj v NRP, nimajo pa še zagotovila.

Marko Zupančič je predlagal, da se v prizadevanja vključi še stranko Gibanje Svoboda, tako kot so predlagali že na odboru, pred občinsko sejo Občine Jesenice.

Mag. Branko Žerdoner je na vprašanje, ali lahko podjetje SIJ Acroni d.o.o. vpliva na državo, odgovoril, da ima podjetje SIJ Acroni d.o.o. manjši vpliv kot Občina Jesenice in da tudi ne bi bilo prav, da bi se tovrstnih aktivnosti posluževali.

Župan je v nadaljevanju dodal, da se po zaključenem projektu povezovalna cesta prenese na Občino Jesenice, uredijo se tudi dodatna parkirna mesta, ki bodo namenjena krajanom in obiskovalcem občine Jesenice. Predložil je tudi gradbeni načrt projekta, iz katerega je razvidno, da navezovalna cesta med dosedanjim parkiriščem in cesto v Javorniški rovt, po prenovi ostaja odprta za ves promet, vključno s pešci in kolesarji.

Marko Markelj je dodal, da bo po končanem projektu potrebno urediti vodovod in cesto mimo »Amerikanca«, parkirna mesta bi pa bilo možno izvesti z sofinanciranjem projektov trajnostne mobilnosti, v kolikor bodo objavljeni razpisi. Parkirišči sta namreč namenjeni za potrebe Acronija.

Marko Zupančič je postavil vprašanje glede nadaljevanja izgradnje ceste mimo Rotomatike in glede krožišča na Koroški Beli pri bencinskem servisu.

Sledil je odgovor mag. Žerdonerja, da so površine last podjetja SIJ Acroni d.o.o. in da so le te pripravljeni prodati. Župan je povedal, da so potrebni projekti v izdelavi za 3. fazo, umeščajo še kolesarsko pot, Marko Markelj je dodal, da je 4. faza ponovno vezana na DRSI, projektna dokumentacija je bila izdelana že pred 2010 in jo bo potrebno novelirati,  ponovno urediti še gradbeno dovoljenje ter odkupiti 3 garaže.

Glede krožišča na Koroški Beli pri bencinskem servisu je g. Markelj odgovoril, da je v izdelavi idejna zasnova ceste R2, projektna dokumentacija se pripravlja iz strani države, izvedba le te naj bi se izvajala po etapah. Po njegovem mnenju, je bolj prioritetna ureditev križišča Javornik kot krožišča na Koroški Beli.

K točki 3:

V uvodnih besedah je Matej Brus predstavil povzetek izvedenih del, ki so bila opravljena na območju rekreacijskega centra Kres iz naslova participativnega proračuna.

Mag. Almin Gorinjac je povedal, da je bilo zemljišče rekreacijskega centra Kres preneseno na Zavod za šport v preteklem letu in takrat so začeli z usklajevanjem in pripravo potrebnih dokumentov. Tako je bil v mesecu novembru 2022 izdan Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je podlaga za nadaljnje projektno delo in prijavo na razpis za sofinanciranje projekta. Mag. Gorinjac je pojasnil, da je prenova RC Kres v celoti razdeljena na tri faze, pri čemer so za vsako posamezno fazo, na osnovi popisa del, predvideni okvirni stroški za izvedbo in dokončanje le-teh. Glede na hitro spreminjanje cen storitev in materialov, bo verjetno prišlo do odstopanj glede na trenutno ocenjeno vrednost projekta oziroma posamezne faze. Ocena vrednosti celotnega projekta brez davka na dodano vrednost znaša  111.986,20 €, od tega odpade na prvo fazo 54.820,90 €, na drugo fazo 27.872,40 € in 29.292,90 € na tretjo fazo projekta. Pridobljene so ponudbe dveh projektantov in z ugodnejšim že dogovorjeno, da pristopi k izdelavi projektne dokumentacije, takoj ko bo zagotovljeno financiranje projekta – sprememba finančnega načrta in načrta nabav in gradenj je vložena v uskladitev na Občino Jesenice. Z izvedbo prve faze bi lahko pričeli že v prvi polovici tega leta.

Mag. Branko Žerdoner je predstavil, da v prvi fazi projekta prenove RC Kres družba SIJ Acroni sodeluje s finančnimi sredstvi, izposojo strojev ter deli. V preteklem letu so zaposleni priskočili na pomoč krajanom pri čiščenju zaraščenega območja tudi s prostovoljnim delom. Mag. Žerdoner je izrazil željo, da se dela prve faze  izvedejo in dokončajo v letošnjem letu. Mag. Gorinjac se strinja z navedbami mag. Žerdonerja, čeprav bo nujno poiskati dodatna sredstva, da je v letošnjem letu potrebno izvesti in dokončati prvo fazo preureditve RC Kres. Sredstva so sicer zagotovljena v višini 20.000 EUR iz naslova participativnega proračuna pri Občini Jesenice. Navedel je tudi, da je projekt prijavljen na razpis Fundacije za šport, s čimer se zasleduje sofinanciranje projekta.

K točki 4:

Predsednik KS SJKB je povedal, da so svetniki prejeli zapisnik po elektronski pošti in predlagal potrditev zapisnika 2. seje Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela z dne 12. 1. 2023.

Zapisnik 2. seje Sveta KS je bil soglasno sprejet.

Svet KS je potrdil zapisnik 2. seje Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela z dne 12. 1. 2023.

K točki 5:

V času med sejama so potekale naslednje aktivnosti:

 • Prejeli smo pobuda go. Špendov in sosedov za odstranitev dreves na javorniškem nabrežju -»pešengi«, ki je v lasti podjetja SIJ Acroni d.o.o. Pobuda je bila iz strani podjetja SIJ Acroni d.o.o. odobrena, prav tako bo posek dreves izveden na stroške podjetja.
 • Predsednik KS se je udeležil občnega zbora PGD Koroška Bela, prireditvi ob dnevu žena 8. marca in misijonu na Koroški Beli.
 • Marko Zupančič se je udeležil občnega zbora PGD Javorniški rovt, prireditvi ob državnem prazniku 8. februarju v prostorih DU Javornik Koroška Bela in misijona na Koroški Beli.
 • 20. 2. 2023 je bil Matej Brus prisoten na sestanku občine Jesenice glede participativnega proračuna.
 • Na SPV je bila posredovana pobuda stanovalcev Kurirske ceste za postavitev ogledala.
 • 8. 3. 2023 so Sveti krajevnih skupnosti v občini Jesenice predlagali dva kandidata v SPV.

K točki 6:

Predsednik KS je članom Sveta predstavil LDN za leto 2023 in predlagal potrditev.

Člani Sveta so potrdili LDN za leto 2023.

SKLEP:

Člani Sveta KS SJKB so potrdili LDN za leto 2023.

 

Seja je bila zaključena ob 19. uri.

Prebrano 388 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 03 april 2023 14:44

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave