Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

jun  2022 24

Poročilo s 26. redne seje Občinskega sveta

Občinski svet občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 26. redni seji.  

Na seji so svetniki in svetnice najprej sprejeli predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice. Odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, od leta 2018, ko je bil odlok zadnjič spremenjen oziroma dopolnjen, pa je na cestnem omrežju prišlo do več sprememb, zato se je pokazala potreba po ponovni  spremembi odloka. Med te spremembe spadajo rekonstrukcije cest, križišč, nova krožišča, nova cesta, spremembe osi občinskih cest, spremembe na omrežju državnih cest in sprememba občinske meje z Občino Kranjska Gora.

Sprejet je bil tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice. Odlok ureja način opravljanja naslednjih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Jesenice: zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. S spremembo odloka se kot storitev prevzemanja ločenih frakcij dodaja redno prevzemanje ločene frakcije odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat«, pri katerem je prevzemno mesto za prepuščanje teh odpadkov namenjeno določenim znanim uporabnikom. S predpisanim sistemom zbiranja odpadne embalaže »od vrat do vrat« se načrtuje povečanje količin ločeno zbrane embalaže in s tem manjša količina mešanih komunalnih odpadkov. Sistem ločenega zbiranja »od vrat do vrat« je bil do sedaj v občini Jesenice za povzročitelje predpisan kot neobvezen, s predlogom spremembe odloka pa je postal obvezen.

Svetniki in svetnice so sprejeli tudi predlog Odloka o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice. Z Odlokom o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice  je urejeno podeljevanje enkratnih pomoči za novorojenčke v občini, določeni so upravičenci, višina pomoči in pogoji za dodelitev pomoči. S spremembo odloka Občina Jesenice posodablja posamezne določbe odloka.

Z na seji sprejetim predlogom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice se navedeni odlok zaradi bližajočih se lokalnih volitev v letu 2022 usklajuje z dejanskim stanjem ulic in hišnih številk po posameznih volilnih enotah za volitve članov svetov krajevnih skupnosti.

Sprejet je bil tudi predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v občini Jesenice. Sklep določa pogoje in kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti (volitve za člana občinskega sveta) in višino delnega povračila stroškov volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti (volitve za župana) v občini Jesenice. Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni le tisti organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu lokalne skupnosti, ter organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.

V nadaljevanju so svetniki in svetnice sprejeli tudi predlog Rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto 2022. Zaradi sprememb dinamike financiranja nekaterih projektov, novih znanih dejstev ter vključitve novih obveznosti v proračun so v rebalansu predlagane spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna. Med odhodki, ki se s predlogom rebalansa povečujejo za 0,9 milijona evrov,  se dodatna sredstva namenijo za izvedbo namenskega vodovodnega jaška in obnove odseka vodovoda na zajetju Peričnik, zaradi višjih stroškov surovin in gradbenega materiala pa za obnovo in nadzidavo telovadnice na OŠ Poldeta Stražišarja. V Načrt razvojnih programov se vključuje projekt ureditve balvanske plezalne stene na tržnici, za katero bo občina pridobila sredstva sofinanciranja. Obnova objekta Ruardova graščina se zaradi kompleksnosti izvedbe in uskladitve projekta s prijavo na razpis za sredstva sofinanciranja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost z rebalansom nadaljuje v dveh fazah. Delno se v prihodnje leto zamika financiranje rekonstrukcije in adaptacije objekta Hrušica 55/a, v celoti pa celostna prenova stavbe na Cesti maršala Tita 78a. Do zamika financiranja obeh projektov prihaja zaradi spremenjenih terminskih planov izvajanja. Svetniki so z rebalansom dodatna sredstva namenili še za tekoče vzdrževanje občinskih cest in višje stroške ogrevanja in elektrike v javnih zavodih.

V sklopu volitev in imenovanj so svetniki kot predstavnika Občine Jesenice v Svet Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice imenovali mag. Boženo Ronner, v Občinsko volilno komisijo Občine Jesenice za mandatno obdobje 2022–2026 pa so imenovali Martino Hrovat kot predsednico, Manco Klinar kot namestnico predsednice, Slavko Brelih, Borisa Grilca in Antona Mohorča kot člane ter Meri Razinger, Nadjo Noč in Fikreta Avdića kot namestnike članov. Za direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice so imenovali Aljaža Pogačnika (trenutni vršilec dolžnosti direktorja zavoda).

V nadaljevanju so člani Občinskega sveta sprejeli tretjo dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022 in tretjo dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2022. Z dopolnitvijo prvega dokumenta Občina Jesenice načrtuje prodajo fundusa (zemljišča pod stavbo) garaže v zasebni lasti ob večstanovanjski stavbi Cesta maršala Tita 76/a ter solastniškega deleža stanovanjske stavbe na naslovu Cesta 1. maja 23, ki ga je Občina Jesenice pridobila v zapuščinskem postopku, a ga za opravljanje svojih nalog ne potrebuje. Z dopolnitvijo drugega dokumenta pa Občina Jesenice načrtuje pridobitev nekaj nepremičnin oziroma zemljišč, ki v naravi predstavljajo javne kategorizirane občinske ceste.

Svetniki in svetnice so se s potrditvijo predloga odpis odpisa terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje strinjali z odpisom terjatev v višini 3.932,09 € skupaj z zamudnimi obrestmi dolžniku, ki je bil leta 2008 zaradi neplačevanja najemnine in obratovalnih stroškov deložiran iz občinskega stanovanja, dolg pa je, kljub vsem vloženim izvršbam in postopkom, neizterljiv.

Člani Občinskega sveta so se seznanili še s poročilom o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2021, ki ga je predstavila Anita Bregar, pomočnica direktorice CSD Gorenjska – enota Jesenice. Vsebina gradiva oz. analiza stanja socialno varstvenih razmer je sestavljena iz posameznih poročil izvajalcev socialno varstvenih storitev, projektov in programov ter izvajalcev javnih pooblastil, ki delujejo na območju občine Jesenice. Epidemija COVID-19, je tudi v letu 2021 zaznamovala in močno vplivala na naša življenja, saj so se tudi v lanskem letu močno občutile spremembe in načini dela pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in vplivale tudi na uporabnike teh storitev oz. na občane na splošno. Različne službe in nevladne organizacije so svoje aktivnosti uspešno prilagodile novim razmeram že v letu 2020 s pojavom epidemije COVID-19 in se nenehno prilagajale aktualnim vladnim odlokom, pri čemer so se prednostno orientirale na najbolj ranljive skupine prebivalcev. Različne službe so kljub delni kadrovski okrnjenosti še vedno izvajale svoje programe in ugotavljale potrebo in učinkovitost preventivnih programov tudi pri predšolskih otrocih in tudi šolarjih. Pri tem je potrebno izpostaviti rezultate raziskovalne skupine SLOfit (t.i. športno vzgojni karton), ki je v izdanem poročilu o upadanju gibalne učinkovitosti otrok po razglasitvi epidemije COVID-19 ugotavljala, da se osnovnošolska populacija sooča z največjim upadom gibalne učinkovitosti in porast deleža otrok z debelostjo v zgodovini spremljanja. Nevladne organizacije so zagotavljale izvedbo svojih programov, kljub temu, da je bila skoraj polovica leta razglašena epidemija. Uporabnikom njihovih storitev so nudili pomoč preko telefonskih individualnih pogovorov in nudili psihosocialno pomoč in svetovanje pri premagovanju njihovih osebnih stisk. Izvajali so spletne programe (delavnice, izobraževanja,…), zagotavljale različne življenjske potrebščine ter s pomočjo prostovoljcev poskrbele za izvedbo prilagojenih terenskih akcij in aktivnosti v skladu s preventivnimi ukrepi. Kljub močno spremenjenim razmeram so se ohranila obstoječa družabništva in oblikovala tudi nova, ki so se zaradi epidemije opravljala na daljavo. Pri izvajanju vseh aktivnosti je potrebno izpostaviti pomembnost medsebojnega sodelovanja različnih služb ter nevladnih organizacij, ki so v času razglašene epidemije COVID-19 tesno sodelovale tudi z Občinskim štabom Civilne zaščite.

V nadaljevanju so se svetniki in svetnice seznanili tudi s poročilom Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice za leto 2021, ki ga je prestavil energetski manager Metod Ivančič s podjetja Energomen d.o.o. V letu 2021 so potekale aktivnosti z izdelavo novega lokalnega energetskega koncepta (LEK) občine Jesenice za naslednjih 10 let, med pomembnejšimi izvedenimi aktivnostmi pa je bila izdelava termografije vseh pomembnejših 10 javnih stavb v občini Jesenice s preverbo toplotnega ovoja (v primeru odstopanj so bili skupaj z vodstvom dogovorjeni ukrepi za izboljšanje), izdelava razširjenega energetskega pregleda bazena Ukova ter pokopališkega objekta na Blejski Dobravi, energetski pregled s termografijo ter pregled za nadzor kvalitete izvedenih del na Vrtcu Jesenice – enoti Angelce Ocepek, izdelava energetske izkaznice Zavoda za šport Jesenice in nekaj občinskih stanovanj, izobraževanje zaposlenih v enem od javnih zavodov glede znižanja porabe energije itd. Spremljala se je tudi poraba energije v vseh javnih objektih, pri čemer so bili sproti uvedeni tudi ukrepi, kako stroške zmanjšati na minimum. Poročilo vsebuje tudi ukrepe in priporočila za izvedbo aktivnosti in ukrepov v letih 2022 in 2023.

Nazadnje sta dr. Luka Serianz iz Geološkega zavoda Slovenije in Matjaž Pezdir iz javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice svetnike in svetnice seznanila še z informacijo o izvedenih preiskavah in aktivnostih na zajetju Peričnik. Po treh predhodno zvrtanih opazovalnih vrtinah je Geološki zavod Slovenije eno leto izvajal hidrogeološke preiskave na območju zajetja Peričnik, končno poročilo z izsledki preiskav pa je dr. Serianz predstavil na seji. Občina Jesenice je za odpravo dezinfekcije s hipokloritom v letu 2021 naročila projektno dokumentacijo za vgradnjo UV dezinfektorja na vodnem viru Peričnik, ki je bila v tem letu izdelana. Poleg izvedbe UV dezinfekcije projektna dokumentacija predvideva tudi obnovo odseka vodovoda med glavnim jaškom za vgradnjo UV dezinfektorja in jaškom za vzdrževanje tlaka. Umestitev UV dezinfektorja bo odpravila stalno dezinfekcijo sistema s hipokloritom in delno odpravila ukrep prekuhavanja ob manjših prekoračitvah motnosti vodnega  vira. Za potrebno izvedbo so bile v maju 2022 pridobljene služnosti lastnikov zemljišč na trasi cevovoda, naslednji mesec pa bo objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca del. Dela bodo sicer morala biti prilagojena danim pogojem mnenjedajalcev, iz katerih izhaja, da se v strugo Bistrice ne sme posegati v času od 1.10. do 28.2., zaradi varstva habitata pa je priporočljivo izvajati dela v času od 1.6. do 30.11. tekočega leta.

 

Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.  

Prebrano 260 krat Nazadnje urejano na petek, 24 junij 2022 09:47

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave