Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

dec  2021 20

Zavrnitev zahteve za sklic izredne seje Občinskega sveta

SVETNIKOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE IN JAVNOSTI

 

Spoštovani.

Prejel sem zahtevo za sklic izredne seje Občinskega sveta Občine Jesenice glede visokih cen ogrevanja ter glede obdelave in odlaganja odpadkov na odlagališču Mala Mežakla. Predlagatelja sklica izredne seje sta svetniški skupini Levica in SD in jo je podpisalo 13 članic in članov Občinskega sveta (prejeti predlog je objavljen v priponki pod objavo).

Kot navajajo predlagatelji, želijo razpravljati o vzrokih za visoko povišanje cene daljinskega ogrevanja (seznanjen sem tudi z zahtevami 1.136 občanov glede daljinskega ogrevanja v občini) ter iskati in predlagati rešitve za ublažitev posledic, nastalih občanom. Glede predlagane druge teme za obravnavo predlagatelji navajajo, da jih zanimajo načrtovane aktivnosti v zvezi s tretjim odlagalnim poljem ter da bi radi razpravo o obdelavi in odlaganju odpadkov.

Celovit odgovor na zahtevo občanov, ki povzema tudi aktivnosti občinske uprave v zadnjem obdobju na tem področju, so občani prejeli, prav tako smo o tem obvestili članice in člane Občinskega sveta kot  tudi splošno javnost. Dokument je dosegljiv na spletni povezavi: (https://www.jesenice.si/medijsko-sredisce/obvestila-za-javnost/item/22495-problematika-podrazitev-daljinskega-ogrevanja-v-obcini-jesenice-odgovor-in-pojasnila). Navedeni odgovor predstavlja stališča občinske uprave, nekatere že sprejete ukrepe ter povzema aktivnosti občinske uprave v zadnjem obdobju na področju ogrevanja, ki se vsebinsko skladajo s predlaganimi sklepi za izredno sejo. V občinski upravi nadaljujemo z aktivnostmi na tem področju.

V nadaljevanju pojasnjujem svoje stališče v zvezi z zahtevo.

»Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah zunaj rednih zasedanj občinskega sveta in v času rednih zasedanj, kadar ni pogojev za sklic redne seje«, določa prvi odstavek 37. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta.

Iz zahteve za sklic izredne seje nujnost obravnave obeh navedenih zadev ni izkazana; tudi noben od predlaganih sklepov pri obeh predlaganih točkah dnevnega reda nima elementov nujnosti, ob tem, da je obenem občinska uprava aktivna na tem področju, da obvešča (tudi politično) javnost in da je bil tudi Občinski svet z aktivnostmi seznanjen (nazadnje na seji 9. decembra 2021).

Ker na podlagi navedenega zahteva za sklic izredne seje ni utemeljena z nujnostjo predlagam, da razpravo o daljinskem ogrevanju Občinski svet opravi na naslednji redni seji, predvidoma 3. februarja 2022. Rešitev je racionalna, tudi zato, ker se je na ta način mogoče izogniti razmeroma visokim stroškom, ki so povezani z izvedbo izredne seje.

Na decembrski seji Občinskega sveta je bilo v zvezi z obdelavo in odlaganjem odpadkov predstavljeno poročilo delovne skupine, opravljena je bila tudi razprava. Sprašujem se, zakaj predlagatelji zahtevajo ponovno, tokrat celo nujno obravnavo iste teme na izredni seji in to le nekaj dni zatem, ko je bila obravnavana na redni seji Občinskega sveta 9. decembra 2021. V zahtevi ne prepoznavam razlogov oziroma argumentov, ki bi utemeljevali nujnost obravnave te teme na izredni seji.

Odgovore na vsa vprašanja bi predlagatelji lahko pri županu in občinski upravi dobili tudi brez zahteve za sklic izredne seje. Najmanj nenavadno je, da se predlagatelji izredne seje niso obrnili na občinsko upravo, da bi dobili pojasnila in odgovore na postavljena vprašanja, ampak so zgolj poslali formalno zahtevo za sklic izredne seje. Zato ocenjujem, da gre v tem primeru za ceneno nabiranje političnih točk in povzročanje dodatnih (in nepotrebnih) stroškov.

Skratka, zahtevo za sklic izredne seje razumem kot neracionalen in neustrezen poskus nabiranja političnih točk, ki je namenjen vnašanju zmede v skupnost, saj spodkopava prizadevanja za gradnjo zaupanja znotraj lokalne politične skupnosti in s tem v celotni lokalni skupnosti.

V nadaljevanju k posameznim predlaganim sklepom dodajam še nekaj pojasnil in komentarjev:


O PODRAŽITVI OGREVANJA

Obstoječe koncesijsko razmerje na področju ogrevanja je bilo sklenjeno leto 2014, torej aktualni župan pogodbo lahko le izvaja. Občini koncesijsko razmerje ne daje vzvodov za blaženje posledic v primeru izrazitega dviga cen daljinskega ogrevanja in zaščite občanov. Občani, ki se ogrevajo preko sistema daljinskega ogrevanja, so tako v celoti odvisni od (ne)uspešnosti proizvajalca toplote in s tem koncesionarja pri doseganju čim ugodnejše cene za nakup energenta za proizvodnjo toplote. Poudarjam pa še, da bi enostransko razdrtje koncesijskega razmerja za Občino predstavljalo zelo visok strošek in tako to ne more biti ustrezna in sprejemljiva kratkoročna rešitev.

Komentar k predlaganim sklepom:

Sklep št. 1

Preuči se možnost za pričetek prekinitve koncesijske pogodbe kot je bilo zahtevano s strani občanov na podlagi zbranih podpisov. Preučijo naj se možnosti prekinitve pogodbe na podlagi členov iz koncesijske pogodbe in jih zato v nadaljevanju navajamo: čl.47, čl.48, čl.51, čl.52, čl.53, čl.54, čl.55, ali čl.56.

V občinski upravi smo možnosti in posledice enostranskega razdrtja koncesijske pogodbe vsestransko pretehtali in 15. 12. 2021 na spletni strani Občine Jesenice že objavili obširna pojasnila (tudi glede ostalih izvedenih ukrepov in pobud ter vprašanj, ki so jih na temo podražitev ogrevanja name naslovili občani)  – povezava: https://www.jesenice.si/medijsko-sredisce/obvestila-za-javnost/item/22495-problematika-podrazitev-daljinskega-ogrevanja-v-obcini-jesenice-odgovor-in-pojasnila

Sklep št. 2

Potrdi se pobuda predlagateljev in občanov za spremembo dokumentov SON in LEK .

Dne 10. 11. 2021 sem izdal Sklep o imenovanju akcijske skupine za izvajanje akcijskega načrta iz LEK, ki jo vodi direktor občinske uprave. Dne 1. 12. 2021 je akcijska skupina oblikovala sestavo delovne skupine za izdelavo novega LEK-a za obdobje 2022-2032. Energetski svetovalec pa je že pred tem izvedel vrsto predhodnih aktivnosti, potrebnih za izdelavo LEK-a. Ta bo izdelan predvidoma do junija 2022. Preverili bomo tudi smotrnost sprememb SON.

Sklep št. 3

Potrdi se pobuda za preučitev realizacije vzpostavitve načina pridobivanja toplote za potrebe daljinskega ogrevanja in sanitarne vode z alternativnimi energenti oz. viri – npr.: termična obdelava odpadkov, biomasa, solarna energija, ipd. - podlaga Program varstva okolja Občine Jesenice 2020-2030, LEK občine Jesenice.

Tudi glede zagotavljanja alternativnih virov za proizvodnjo toplote pojasnjujemo na: https://www.jesenice.si/medijsko-sredisce/obvestila-za-javnost/item/22495-problematika-podrazitev-daljinskega-ogrevanja-v-obcini-jesenice-odgovor-in-pojasnila.

Sklep št. 4

Potrdi se predlog za preučitev možnosti izrabe plina, ki nastaja na deponiji Mala Mežakla in plina iz čistilne naprave. Prav tako se preuči možnost izrabe toplote, ki jo proizvaja podjetje Acroni.

Enako kot pri prejšnjem sklepu (pojasnila na navedeni povezavi). V preteklosti so že bili poskusi uporabe plina z deponije Mala Mežakla, vendar se količina plina zaradi obsežnejše obdelave odpadkov (poleg mehanske tudi biološka) zmanjšuje in investicija ne bi bila ekonomsko upravičena.


O ODPADKIH NA MALI MEŽAKLI

Sklep št. 1

V sprejem in potrditev predlagamo sklep za preklic dodatka št 4. h koncesijski pogodbi obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki koncesionarja zavezuje k odvozu lahke frakcije, ki je skladiščena na občinski parceli iz razlogov navedenih v razpravi.

Ob nastopu županskega mandata so me na občinski parceli ob odlagališču Mala Mežakla čakali nakopičeni zbalirani odpadki, ki so se tamkaj začeli nabirati že leta 2016. Pospravljanje za drugimi je vedno zahtevna naloga, pa vendar so nas skupni napori pripeljali do tega, da se je kup bal odpadkov doslej že opazno zmanjšal.

Leta 2019 je bil z Ekogorjem podpisan dogovor, na podlagi katerega plačuje odškodnino za neupravičeno rabo občinske parcele, kjer skladišči bale – tudi za nazaj. Podpisan je bil aneks k koncesijski pogodbi, kjer se dodatno ureja medsebojna razmerja. Na junijski seji Občinskega sveta je bila sprejeta spremenjena cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki omogoča tudi sprotno obdelavo in čiščenje zaloge. Na isti seji sta bila sprejeta sklepa, da mora koncesionar po predloženem planu počistiti zaloge (5.000 ton v 2021, 8.000 ton v 2022, preostanek v 2023), da župan imenuje delovno skupino, ki spremlja dinamiko odvoza in da občina s koncesionarjem sklene tudi aneks k koncesijski pogodbi, kjer se opredelijo te zaveze (aneks št. 4). Aneks sem s koncesionarjem podpisal 5. 7. 2021. Dne 1. 7. 2021 sem s sklepom imenoval delovno skupino za spremljane stanja na Mali Mežakli, v kateri g. Mlinarec (prvo podpisani pod zahtevo za izredno sejo) ni želel sodelovati, saj je zavrnil županovo posebno povabilo k sodelovanju v skupini. Skupina je spremljala stanje in na zadnji seji Občinskega sveta, 9. decembra 2021, poročala, da je koncesionar do konca novembra počistil že 5.200 ton nakopičene lahke frakcije.

S predmetnim sklepom se predlaga preklic aneksa št. 4, ki koncesionarja zavezuje k počiščenju občinske parcele. Kot bi bil interes predlagateljev izredne seje, da se ne reši problematika na Mali Mežakli. Za povrh je prav svetniška skupina SD pred junijsko sejo predlagala, da bodo sklepi Občinskega sveta bolj trdni, če bodo zapisani v aneksu št. 4.. Predlog je bil sprejet. Zdaj je plošča obrnjena.

Sklep št. 2

Koncesionar mora vso zbalirano lahko frakcijo ponovno predelati kot je navedeno v izreku inšpekcijske odločbe z dne 13. 07. 2021, ob tem pa z dokumentacijo dokazovati negorljivost odložene frakcije tako kot to zahteva zakonodaja. Obenem mora voditi ločeno dokumentacijo o sprotno pripeljanih odpadkih in odpadkih, ki so skladiščeni na občinski parceli. Količine obeh se morajo beležiti preko tehtnice na MM. Prav tako se morajo preko tehtnice na MM ločeno beležiti količine odložene težke frakcije od sprotne obdelave mešanih komunalnih odpadkov in ostanki po obdelavi lahke frakcije skladiščene na občinski parceli.

Se izvaja.

Sklep št. 3

Potrdi se predlog v katerem morata koncedent in koncesionar v roku 1 meseca postaviti zapornico, ki bi preprečevala nenadzorovan dovoz komunalnih odpadkov in njihov odvoz izven delovnega časa tehtnice ter postaviti video nadzor nad delom koncesionarja pri predelavi in odvozu frakcij v končno oskrbo in odlagališče na MM.

Novo formirana delovna skupina je aktivna in tekoče spremlja stanje ter bo v prihodnje poleg pregleda poročil o masnih tokovih izvajala tudi vpogled v dokumentacijo podjetja Ekogor, ki izkazuje oddajo in prevzem lahke frakcije prevzemnikom. Glede na sprejete sklepe Občinskega sveta in aktivnosti delovne skupine ter že vzpostavljene nadzorstvene mehanizme se ocenjuje, da izvedba predloga ni smotrna.

 

Župan

BLAŽ RAČIČ

Prebrano 2034 krat Nazadnje urejano na torek, 21 december 2021 10:31

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave