Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

feb  2021 04

Poročilo s 16. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 4. februar – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 16. redni seji, na kateri so obravnavali 19 točk. Potrjeni so bili letošnji občinski nagrajenci, in sicer so prejemniki plakete Občine Jesenice Kulturno društvo Možnar Koroška Bela, Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice in fotograf Bogdan Bricelj, medtem ko predloga za podelitev naziva častnega občana letos ni bilo. Obravnavo predloga za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov so prekinili in jo bodo nadaljevali na naslednji seji.

Svetniki in svetnice so na 16. redni seji v drugi obravnavi sprejeli predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan. S programom opremljanja se za območje OPPN Partizan podrobneje določajo komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zgraditi ali dograditi, roki za gradnjo ter podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. Na tem območju bo urejeno cestno omrežje s cestno razsvetljavo, vodovodno in hidrantno omrežje, kanalizacija komunalne odpadne vode, elektroenergetsko omrežje, telekomunikacijsko omrežje in vročevodno omrežje.

V drugi obravnavi sta bila sprejeta tudi predlog Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021–2024 in predlog Lokalnega programa za kulturo občine Jesenice 2021–2024. Namen prve je oblikovati smernice za nadaljnji razvoj športa v občini ter določiti prednostne razvojne cilje ter sistematično uresničevanje le-teh s pomočjo opredeljenih ukrepov. Oblikovani ukrepi bodo v naslednjem programskem obdobju nudili oziroma zagotavljali podporno okolje za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni, za nadaljnji razvoj športne dejavnosti ter za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti. Drugi dokument opredeljuje prioritete na področju kulture, cilje in ukrepe, ki jih uresničevali v naslednjem programskem obdobju z namenom nadaljnjega razvoja javne službe na področju knjižnične in gledališče dejavnosti ter s področja premične kulturne dediščine, varstva kulturne dediščine ter zagotavljanja infrastrukturnih pogojev, zagotavljanja pogojev za razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti ter z namenom medpodročnega sodelovanja (kulturno-umetnostna vzgoja, turizem, glasbeno izobraževanje).

Svetniki in svetnice so sprejeli tudi predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice, predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice in predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice. Spremembe vseh treh odlokov se nanašajo na uskladitev le-teh z dvema uredbama Komisije (EU), s katerima bo podaljšana veljavnost odlokov.

Občinski svet je sprejel tudi predlog Sklepa o mnenju Občine Jesenic k osnutkom pokrajinske zakonodaje. Državni svet Republike Slovenije je pozval občinske svete, da se opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje, ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na www.pokrajine.si/zbornik2020. S sprejetjem sklepa  Občinski svet soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo občine v Gorenjsko pokrajino, s predlaganim imenom Gorenjska pokrajina in s predlaganim sedežem pokrajine v Kranju.

Sprejet je bil tudi predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, in sicer za zemljišče na Hrušici, ki je v preteklosti predstavljalo poljsko pot, ki je služila prigonu živine na pašo, danes pa ne služi prvotnemu namenu in v naravi ne obstaja več. Glede na dejansko stanje zemljišča ta ni več v funkciji grajenega javnega dobra, za katerega mu je bil status podeljen oziroma v naravi ne obstaja več, zato so izpolnjeni pogoji za prenehanje statusa grajenega javnega dobra.

Svetniki in svetnice so na seji sprejeli tudi 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2021 ter 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021. Predmet prve je prodaja kmetijskih in gozdnih zemljišč na Lipcah in na Kočni, dvoriščne površine k poslovni stavbi na Cesti Franceta Prešerna, zemljišča in dostopa k stanovanjski stavbi na Blejski Dobravi, travnate površine na Blejski Dobravi, ter poslovnega prostora na Cesti Cirila Tavčarja. Predmet druge so pridobitev dela nepremičnine, ki v naravi predstavlja javno kategorizirano cesto »Javorniško nabrežje«, nepremičnine, potrebne za nadaljnjo ureditev Poslovne cone Jesenice in potrebne razširitve ceste na tem območju, nepremičnine, potrebne za izgradnjo fekalne kanalizacije skozi naselje Lipce, ter dveh nepremičnin, preko katerih potekajo vročevod, fekalna kanalizacija in vodovod.

Na seji so svetniki in svetnice potrdili tudi predloge za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2021. Za prejemnike plakete Občine Jesenice so bili potrjeni Kulturno društvo Možnar Koroška Bela, Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice in fotograf Bogdan Bricelj, medtem ko predloga za podelitev naziva častnega občana letos ni bilo. Plakete bodo nagrajencem podeljene na slovesnosti ob občinskem prazniku 20. marca, ki bo letos zaradi koronarazmer potekala virtualno.

V sklopu volitev in imenovanj so svetniki in svetnice za direktorico Gledališča Toneta Čufarja Jesenice za naslednje mandatno obdobje (za obdobje 5 let) imenovali dosedanjo direktorico Branko Smole, medtem ko direktorja oziroma direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice niso imenovali, temveč bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja javni razpis ponovila, do imenovanja direktorja oziroma direktorice pa bo funkcijo vršilke dolžnosti direktorice opravljala dosedanja vršilka dolžnosti Irena Lačen Benedičič.  Potrdili so tudi skupno listo kandidatov za Razvojni svet gorenjske regije 2021–2027, ki so jo na podlagi prispelih kandidatur (18 predstavnikov občin, 18 predstavnikov gospodarstva in 9 predstavnikov nevladnih organizacij) pripravili na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske – BSC Kranj.

Svetniki in svetnice so obravnavali tudi predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. Po širši razpravi so obravnavo točke prekinili in sklenili, da jo bodo nadaljevali na naslednji seji, do takrat pa s strani koncesionarja, podjetja Ekogor d.o.o. zahtevajo dodatna pojasnila in nadaljevanje pospešenega odvoza nakopičene lahke frakcije.

Občinski svet je podal tudi soglasje k programu dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2021, ki ga je svetnikom in svetnicam predstavila direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs Podlogar.

Svetniki so sprejeli predlog programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2021. Ta se bo v letu 2021 sestal predvidoma na sedmih rednih sejah, in sicer v mesecu februarju, marcu, maju, juniju, septembru, oktobru in decembru.

Svetniki in svetnice so se seznanili tudi s poročilom o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice ob nepredvidljivih okoliščinah za čas od 16. 3. 2020 do 31. 10. 2020 ter s poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Premoženjske bilance Občine Jesenice za leti 2018 in 2019, s katerim jih je seznanil član Nadzornega odbora Stanislav Pem.

 

Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.

Prebrano 1073 krat Nazadnje urejano na petek, 18 junij 2021 11:17

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave