Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

dec  2020 11

Poročilo s 15. redne seje Občinskega sveta

Začetek seje je bil namenjen spominu na Borisa Breganta. Začetek seje je bil namenjen spominu na Borisa Breganta.

Jesenice, 11. december – Občinski svet občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 15. redni seji, katere uvodne minute so župan in svetniki posvetili spominu na nedavno preminulega nekdanjega župana in častnega občana občine Jesenice Borisa Breganta. Občinski svet je na seji sicer obravnaval 17 točk, med njimi predlog proračuna občine Jesenice za leto 2021, ki ga je tudi soglasno sprejel.

Svetniki in svetnice so na 15. redni seji najprej sprejeli predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice. S predlaganim odlokom Občina Jesenice združuje vsebino omenjenega odloka in vsebino meril (pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v občini) v en akt, sama vsebina pa se ne spreminja.

Svetniki in svetnice so obravnavali in sprejeli predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2021. Proračun za leto 2021 v drugi obravnavi predvideva 28 milijonov odhodkov in izdatkov ter za 22,9 milijonov prihodkov in prejemkov. Ocenjujemo, da bo na računu proračuna konec leta 2020 ostalo 5,1 mio sredstev, ki so povezana z zamikom izvedbe več investicij in so v prihodnjem letu namenjena kritju razlike med načrtovanimi prihodki in odhodki. Med prihodke smo vključili nov izračun prihodka iz naslova dohodnine, na podlagi nedavno sprejete povprečnine v višini 628,20 € na prebivalca. Del dohodnine, ki po Zakonu o javnih financah (ZJF) pripada občinam, pomeni največji vir za financiranje tekoče porabe, oziroma za izvajanje zakonskih nalog,  je v letu 2021 načrtovan v višini 11,9 milijonov evrov. V drugi obravnavi predvidevamo tudi znižanje načrtovane višine zadolževanja, in sicer je v prihodnjem letu načrtovano zadolževanje v višini 1 milijon evrov. V leto 2021 se zamika izvedba investicij tj. obnova Ruardove graščine, Poslovna cona Jesenice – 2. faza, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save in izgradnja kanalizacije Lipce. Poleg omenjenih večjih projektov pa bomo v letu 2021 izvajali tudi energetsko sanacijo Vrtca Jesenice – enote Angelce Ocepek in 3. fazo izgradnje komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev. V proračun je vključena ureditev regionalne ceste R2, ki predvideva izgradnjo priključka na novo cestno povezavo do obrata debele pločevine SIJ Acroni, pri čemer bo Acroni investicijo sofinanciral v višini 200 tisoč evrov. Vsega skupaj v letu 2021 načrtujemo izvajanje 66 projektov v skupni višini 12,2 milijonov evrov.

V prvi obravnavi je bil sprejet predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan. S programom opremljanja se za območje OPPN Partizan podrobneje določajo komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zgraditi ali dograditi, roki za gradnjo ter podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.

Sprejet je bil tudi predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, in sicer za zemljišče na Koroški Beli, ki v naravi predstavlja staro javno pot, ki ni več v funkciji splošne rabe in ni kategorizirana kot javna občinska pot, temveč se uporablja kot dostopna pot s strani lastnikov kmetijskih zemljišč v neposredni bližini. Nepremičnina tako ni v funkciji javnega dobra in ne izpolnjuje pogojev za ohranitev statusa javnega dobra, zato se ta ukinja.

Svetniki in svetnice so obravnavali in sprejeli tudi predlog Sklepa o plačilu oziroma doplačilu institucionalnega varstva – nadomestnih oblik bivanja in oskrbe izven mreže javne službe. S sprejemom sklepa je Občina Jesenice zagotovila formalnopravne pogoje za plačila oziroma doplačila institucionalnega varstva – nadomestnih oblik bivanja in oskrbi izven mreže javne službe za upravičence, ki imajo stalno prebivališče v občini Jesenice. Za vodenje postopkov bo Občina Jesenice sklenila pogodbo s pristojnim CSD, finančne posledice, ki so že vključene v predlog proračuna Občine Jesenice za leto 2021,  pa so na letni ravni ocenjene na višino 18.000 €.

Na seji je bil v prvi obravnavi sprejet predlog Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021–2024. Ta je strateški dokument razvojnega načrtovanja športne politike, ki izhaja iz doseženega položaja športa v občini in ugotavlja vlogo športa v razvoju občine ter javni interes zanj. V njem so opredeljene prioritete na področju športa, cilji in ukrepi za dosego ciljev, čas za njihovo uresničitev ter kazalci, po katerih se bo merilo njihovo doseganje. Pri njegovi pripravi je sodelovala vrsta različnih deležnikov, dokument pa je bil tudi javno razgrnjen. Prejete pripombe na predlog strategije bodo pripravljavci proučili in jih smiselno vključili v dokument, druga obravnava predloga strategije pa je predvidena na seji Občinskega sveta v mesecu februarju 2021.

V prvi obravnavi je bil sprejet tudi predlog Lokalnega programa za kulturo občine Jesenice 2021–2024. Lokalni program za kulturo je temeljni programski in izvedbeni dokument, ki postavlja prioritete občinske kulturne politike in neposredno odgovarja na ključne probleme posameznih področij kulture. Dokument izhaja iz zgodovinskega položaja in razvoja kulture na tem območju, upošteva njene prednosti in slabosti ter zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kulture in njenih lokalnih posebnosti glede na nevarnosti in priložnosti, s katerimi se bo v naslednjem obdobju ta soočala. Hkrati opredeljuje načine in možnosti za dvig kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti za večanje dostopnosti kulturnih dobrin občanom in spodbujanje kulturne raznolikosti. Tudi pri pripravi tega dokumenta je sodelovala vrsta deležnikov, dokument je bil tudi javno razgrnjen. Druga obravnava dokumenta je predvidena v mesecu februarju 2021.

Na seji so bili obravnavani tudi predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2021, predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2021, predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2021 ter predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2021. Predlogi vseh letnih programov so bili sprejeti.

Svetniki in svetnice so sprejeli predlog za odpis terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje. Zaradi neizterljivosti dolga pokojne najemnice občinskega stanovanja so svetniki in svetnice odpisali dolg v višini 11.215,27 €.

Ob koncu seje se je Občinski svet seznanil še s Poročilom o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice za čas od 16. 3. 2020 do 30. 9. 2020, ter s poročilom župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018–2022.

 

Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.

Prebrano 1176 krat Nazadnje urejano na petek, 18 junij 2021 11:16

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave