Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

jun  2020 18

Poročilo z 12. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 18. junij – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 12. redni seji. Obravnaval je 21 točk, sprejeti pa so bili vsi predlagani sklepi.

Svetniki in svetnice so na 12. redni seji najprej obravnavali in sprejeli predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice. S spremembo odloka Občina Jesenice tega usklajuje z zakonodajo in s tem prevoz komunalnih odpadkov ne opredeljuje več kot  obvezno gospodarsko javno službo. V prvi obravnavi so sprejeli tudi predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Jesenice. S predlaganim odlokom Občina Jesenice prilagaja podlage za odmero komunalnega prispevka novim predpisom ob izhodišču, da je višina komunalnega prispevka za primerljive primere posameznih zavezancev približno primerljiva višini, odmerjeni po dosedanjih predpisih.

Občina Jesenice je občinskem svetu v sprejem predložila tudi predlog Sklepa o izstopu Občine Jesenice iz Konzorcija CERO. Konzorcialno pogodbo je sklenilo 16 gorenjskih občin leta 1996 z namenom, da se na območju Gorenjske vzpostavi enoten sistem za ravnanje s komunalnimi odpadki in zagotovi ustanovitev ter obratovanje Centra za ravnanje z odpadki (CERO). S pogodbo so bila določena medsebojna razmerja, pravice in obveznosti, ki bodo osnova za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo, takoj ko bo določena lokacija CERO. V letih obstoja Konzorcija CERO so se na področju ravnanja z odpadki zgodile številne spremembe, pojavila so se nova dejstva in okoliščine, vmes je iz konzorcija že izstopilo nekaj drugih gorenjskih občin. Zaradi vseh okoliščin članstvo v konzorciju tudi za Občino Jesenice nima več pomena, niti niso izpolnjeni pogoji za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo. Sklep o izstopu so svetniki sprejeli.

Svetniki in svetnice so v prvi obravnavi sprejeli tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. S spremembo odloka se izkorišča možnost uvedbe dodatnih zakonsko določenih nalog v skupni občinski upravi (uvaja se skupna pravna služba in skupni svetovalec za civilno zaščito), ki hkrati povečuje delež sofinanciranja iz državnega proračuna. Zaradi spremenjenih okoliščin in potreb posamezne občine ustanoviteljice sprememba odloka tudi na novo definira in določa odstotke financiranja skupne občinske uprave ter spreminja določila o sistemizaciji delovnih mest.

V nadaljevanju je bila sprejet tudi predlog Odredbe o določitvi parkirnih površin v občini Jesenice, na katerih se uvede plačilo parkirnine. Z odredbo se parkirišče na Blejski Dobravi, kjer je v zadnjih letih predvsem v poletnih mesecih moč zaznati izrazito povečano zasedenost parkirišča z avtomobili, avtodomi in avtobusi obiskovalcev in turistov, določa kot javna parkirna površina, na kateri se uvede plačilo parkirnine, določa tudi njeno višino, način in čas plačevanja. Skladno s tem je predvidena tudi drugačna prometna ureditev, pri čemer bo omogočeno brezplačno in časovno neomejeno parkiranje za svojce umrlih v času uporabe poslovilnih vežic in pogreba, zaposlenim v pogrebni službi, cvetličarni in v gostinskem lokalu ter za same obiskovalce pokopališča, medtem ko bo za druge uporabnike parkirišča parkiranje plačljivo.

Svetniki in svetnice so v drugi obravnavi sprejeli predlog Koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice. Gre za idejno zasnovo dopolnitve kolesarskih in peš površin v občini Jesenice, z namenom, da se čimprej vzpostavi povezanost obstoječih in predvidenih kolesarskih in peš površin v celovito omrežje, ki bo povezalo posamezne dele občine oziroma mesta Jesenice med seboj. Po izdelani analizi obstoječih kolesarskih in peš površin in oceni stanja, so bili predlagani ukrepi, ki so glede na tehnično in finančno možnost realizacije razdeljeni na tri sklope – kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne (vizija). Strošek izvedbe vseh kratkoročnih ukrepov je ocenjen na približno 611.653 €, srednjeročnih pa na 2.599.317 €. Predvideni dolgoročni ukrepi v elaboratu niso finančno ovrednoteni, ker je točne mikrolokacije predvidenih povezav najprej potrebno določiti (umestiti v prostor) ter pripraviti ustrezno prostorsko in projektno dokumentacijo, ki bo usklajena z deležniki v prostoru. Dinamika izvedbe ukrepov se bo prilagajala razpoložljivim finančnim sredstvom v proračunu Občine Jesenice kot tudi sočasni obnovi druge prometne in komunalne infrastrukture.

V prvi obravnavi je bila na seji sprejet tudi predlog Strategije razvoja turizma v občini Jesenice 2020–2030. Občina Jesenice je namreč prvo Strategijo razvoja turizma sprejela leta 2005, sprejeti dokument je bil podlaga za razvojne projekte in aktivnosti na programskem področju turizma, ki ga Občina Jesenice izvaja skladno s finančnimi možnostmi in potrditvijo občinskega proračuna. V zadnjih letih je prišlo do bistvenih globalnih premikov v razvoju turistične dejavnosti, ki so vplivali tudi na razvoj turizma v občini Jesenice. Pomemben kazalnik sprememb se kaže v rasti števila turističnih prenočitev, kjer se je indeks  v zadnjih petih letih v občini Jesenice povečal za petkrat. Zaradi spremenjenih trendov v turizmu oziroma v turističnem povpraševanju in na podlagi možnosti za razvoj dodatne turistične ponudbe na območju občine Jesenice, je bil zato pripravljen predlog nove strategije, ki bo podlaga za nadaljnji razvoj gospodarske panoge. Druga obravnava dokumenta, v kateri bodo smiselno vključeni predlogi iz prve obravnave, bo Občinski svet obravnaval predvidoma v začetku jeseni.  

Svetniki in svetnice so sprejeli 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020. S predlagano dopolnitvijo Občina Jesenice na območju mesta Jesenice načrtuje prodajo stavbnega zemljišča v izmeri 148 m2, na kateri stoji manjša lesena lopa, in del zemljišča, ki v naravi predstavlja travnato brežino ter pripadajoče zemljišče k stanovanjski stavbi. Predmet predlagane dopolnitve načrta razpolaganja so tudi nepremičnine na Hrušici, ki v naravi predstavljajo pripadajoča zemljišča k 1. etaži nekaj stanovanj na Hrušici ter manjše stavbno zemljišče, ki v naravi predstavlja funkcionalno povezano zemljišče z nepremičnino.

Občinski svet je na seji sprejel predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020–2023. Gre za projekt »Nakup prikazovalnika hitrosti Viasis Kompakt«, v sklopu katerega bo Občina Jesenice kupila en prikazovalnik hitrosti, vrednost po ponudbi pa znaša nekaj več kot 2.000 €. Občina Jesenice trenutno razpolaga s 3 prikazovalniki hitrosti, ki so nameščeni na drogove javne razsvetljave. Eden od njih je že dotrajan in ga je treba nadomestiti z novim. Prikazovalniki hitrosti so učinkovit kratkoročni ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti v naseljih in izven njih, z njimi pa se tudi zbirajo podatki o izmerjenih hitrostih, na podlagi katerih se lahko pripravijo analize ter predlogi za izvedbo različnih infrastrukturnih ukrepov na cesti. Z njimi želimo opozoriti voznike k strpnejši vožnji in zmanjšanju povprečnih hitrosti, s tem pa prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Svetniki in svetnice so sprejeli tudi predlog za spremembo projekta v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020–2023, in sicer za projekt »Obnova objekta Ruardova graščina«. S spremembo projekta se spremeni struktura virov financiranja  projekta in vključi višina sofinanciranja v vrednosti dodeljenih sredstev sofinanciranja investicij za leto 2020. Zaradi epidemije COVID-19 se je namreč spremenila višina povprečnine za občine, posledično pa so se spremenile vrednosti dodeljenih sredstev po Zakonu o financiranju občin, iz katerega naslova je tudi Občina Jesenice prejela sredstva financiranja za omenjeni projekt.

Člani Občinskega sveta so v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice za 5 let kot predstavnika Občine Jesenice imenovali Zvonka Perata in Simono Mohorč.  

V sklopu poročil so svetniki in svetnice sprejeli predlog programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2020 s poročilom za leto 2019, ki ga je predstavil poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite občine Jesenice Igor Arh. Ob tej priložnosti se mu je župan Blaž Račič tudi zahvalil za vse izvedene aktivnosti, ki jih je v sklopu občinskega štaba Civilne zaščite vodil v času epidemije koronavirusa. Svetniki in svetnice so se nato seznanili tudi s poročilom o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2019, ki ga je predstavila vodja tržnega sektorja družbe Arriva Alpetour d. o. o. Damijana Marn. Povezano z omenjeno točko je Občinski svet potrdil tudi predlog izvajanja koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice ob nepredvidljivih okoliščinah. Vlada Republike Slovenije je marca z Odlokom začasno prepovedala izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, s tem pa tudi izvajanje javnega mestnega prevoza in šolskih prevozov na območju občine Jesenice. Zaradi omenjene situacije in višje sile sta morala Občina Jesenice kot koncedent in družba Arriva Alpetour d.o.o. kot koncesionar sprejeti dodatke h koncesijski pogodbi, po katerih se spremeni obračun koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov za obdobje od 16. 3. 2020 do 31. 10. 2020.

Svetniki in svetnice so se seznanili tudi s poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2019, ki ga je predstavil direktor podjetja ENOS OTE d.o.o. Robert Pajk, ter s poročilom Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice za leto 2019, ki ga je predstavil vodja komunalne direkcije na Občini Jesenice Marko Markelj.

Direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Mark Toplak je predstavil poročilo o izvrševanju programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2019, svetniki pa so se seznanili tudi s poročilom župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018–2022. Seznanili so se tudi z informacijo o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2019 ter informacijo o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2020, ki ju je predstavil direktor podjetja Uroš Bučar.

Prebrano 1260 krat Nazadnje urejano na petek, 18 junij 2021 11:15

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave