Obvestila za javnost

dec  2019 23

Županova prednovoletna poslanica s poročilom o opravljenem delu

 

Decembra mineva eno leto, odkar je z delom v novem mandatu pričel Občinski svet občine Jesenice, župansko mesto pa je prvič prevzel jeseniški župan Blaž Račič. V enem letu je Občina Jesenice pod vodstvom župana Blaža Račiča, katerega najožjo ekipo sestavljajo tudi podžupana Miha Rebolj in Miha Rezar ter direktor občinske uprave dr. Gregor Hudrič, izvedla številne upravne, razvojne in strokovne naloge, ki so predpisane z zakoni, odloki ali sklepi občinskega sveta oziroma so del razvojne strategije Občine Jesenice, katere cilj je izboljšanje splošne kakovosti življenja v občini Jesenice. V nadaljevanju po posameznih področjih dela predstavljamo pomembnejše aktivnosti in projekte, ki jih je Občina Jesenice izvedla v prvem letu mandata 2018–2022.

 

Izobraževanje in šolstvo - investicije

Občina Jesenice je v letu 2019 nadaljevala z energetsko sanacijo OŠ Toneta Čufarja. V sklopu investicije bosta zamenjani streha in fasada, vrednost celotne investicije pa znaša čez milijon evrov. Na OŠ Koroška Bela so bila zamenjana dotrajana okna na t. i. novem delu šole, na OŠ Prežihovega Voranca so bili urejeni prostori arhiva za potrebe računovodstva, na OŠ Poldeta Stražišarja pa učencem zaradi izvedene sanacije z novim šolskim letom ne bo več zamakala streha nad garderobami telovadnice. V Vrtcu Jesenice je Občina Jesenice v enoti Angelce Ocepek na Tavčarjevi 3/a obnovila razdelilno kuhinjo, hkrati pa je v tej enoti za novo šolsko leto uredila prostore za izvajanje programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (razvojni oddelek). V poletnih mesecih so bila izvedena tudi gradbena dela na vročevodnem priključku za enoto Cilke Zupančič na Koroški Beli (od OŠ Koroška Bela do samega vrtca), kjer bo z novim šolskim letom vgrajena tudi nova hišna toplotna postaja. Vrednost vseh omenjenih investicij skupaj znaša približno 1,5 milijona evrov, za kar so bila sredstva zagotovljena tako iz proračuna Občine Jesenice kot v manjšem delu iz lastnih sredstev omenjenih javnih zavodov.

Hkrati je Občina Jesenice pričela s pripravo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo enote vrtca Angelce Ocepek na Cesti Cirila Tavčarja 21, v sklopu katere je predvidena izvedba nove fasade, strehe, oken ter prezračevanja. V izdelavi je tudi projektna dokumentacija za sanacijo telovadnice na OŠ Poldeta Stražišarja, medtem ko je projektna dokumentacija za energetsko sanacijo t. i. »70-letne šole« OŠ Koroška Bela (razredni del šolskega kompleksa) že izdelana. Terminski plan izvedbe omenjenih investicij je odvisen od razpoložljivosti finančnih sredstev v občinskem proračunu v nadaljnjih letih.

 

Ostalo iz področja družbenih dejavnosti

V letu 2019 se je nadaljevala obnova Ruardove graščine, vrednost katere je 2,2 milijona evrov. Graščina je del muzejskega kompleksa Stara Sava, ki je bil v prvih mesecih leta razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

Občina Jesenice je v letu 2019 namenila skoraj 440.000 € sredstev za podporo programom in projektom društev na področju kulture, mladih in mladinskega dela, športa, izobraževanja ter socialnega varstva. V ta namen je bilo izvedenih 12 javnih razpisov.

Prav tako je Občina Jesenice zagotovila pogoje ter tudi samo izvajanje negospodarskih javnih služb na področju vzgoje in izobraževanja, kulture, športa in zdravstvenega varstva, ter finančno podprla programe na področju socialnega varstva. Mednje spadajo tako zakonsko predpisani kot tudi dodatni, in sicer za različne ranljive skupine prebivalstva, npr. letovanje za socialno ogrožene otroke, t. i. zdravstvena kolonija, programi s področja zasvojenosti, vključno z delovanjem lokalne skupine za preprečevanje odvisnosti, organizacija dogodkov ob mesecu boja proti odvisnosti idr.

Občina Jesenice je prav tako izvedla oziroma sodelovala pri izvedbi Kviza o zgodovini mesta Jesenice, 32. Čufarjevih dni, bralnega kluba in programa za otroke v Občinski knjižnici Jesenice, izdaji Jeseniškega zbornika 2019, organizaciji 10. pohoda na Golico, športnih in ostalih programov Zavoda za šport Jesenice ter Mladinskega centra Jesenice (športno rekreativna tekmovanja, aktivnosti v času šolskih počitnic, dnevi športa, plavalni maraton, aktivnosti s področja evidentiranja in prezentacije športne dediščine, Kulturna mavrica, maturantska parada, prireditve za mlajše otroke, prireditve in aktivnosti v sodelovanju z Mladinskim svetom Jesenice in Klubom jeseniških študentov itd.). V sodelovanju z Zdravstveno vzgojnim centrom Zdravstvenega doma Jesenice (in ob tehnični podpori Zavoda za šport Jesenice ter Gornjesavskega muzeja Jesenice) je že četrtič organizirala tudi Dan zdravja.

 

Gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Občina Jesenice je upravičencem preko javnega razpisa o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice prijaviteljem namenila 150.000 €, z razpisom pa je spodbudila začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, usposabljanja in promocijske aktivnosti, izobraževanje kadrov za nove dejavnosti, sobodajalstvo ter storitvene dejavnosti.

Preko javnega razpisa o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice je zagotovila 23.000 € za namene, ki prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest v podeželskem prostoru, k ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev in k spodbuditvi zavarovanja živali.

Preko javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice za leto 2019 je namenila 7.000 € za spodbudo razvoja turističnih programov in turistične ponudbe, namenjene obiskovalcem, za urejanje in olepševanje krajev, spodbujanje društvene dejavnosti na področju turizma in za pospeševanje promocije turizma za območje občine Jesenice.

Preko javnega razpisa za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice je namenila 23.000 € za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni.

Občina Jesenice je v letu 2019 izvedla tudi javni razpis za izbiro izvajalca za postavitev 8 brezplačnih Wi-Fi točk po občini. Preko poziva Evropske komisije WiFi4EU je namreč uspešno kandidirala za pridobitev bona za vzpostavitev brezžične Wi-Fi povezave v vrednosti 15.000 €. Glede na pogoje razpisa in tehnične možnosti bodo točke postavljene na 8 lokacijah na trgih, avtobusnih postajališčih, ob turističnih znamenitostih oziroma ob nekaterih javnih zavodih.

V sklopu projekta Zelene rešitve je Občina Jesenice dokončala ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi, v sklopu projekta Kulinarično popotovanje (LAS »Gorenjska košarica«) pa je kupila opremo za izvedbo prireditev oziroma promocijskih aktivnosti na območju občine Jesenice 10 lesenih sestavljivih stojnic, 11 promocijskih senčnikov in 5 mobilnih košev.

Preko projekta Alpe Adria Karavanke je Občina Jesenice uredila turno gorsko kolesarsko pot, postavila usmerjevalno signalizacijo in v t. i. Kurirskem domu na Pristavi uredila Gorsko kolesarski učni center s kolesarsko opremo in poligonom. Obnovila je tudi Naravoslovno in rudarsko učno pot Trilobit, uredila razgledišče Špica na Mežakli, obnovila panoramsko tablo v Španovem vrhu in turistično informacijsko tablo v Plavškem Rovtu, postavila obvestilno tablo na parkirišču v Planini pod Golico ter tablo meteorita na Mežakli. Oktobra se je uradno odprla krožna pohodniška pot Juliana, ki obkroža Julijske Alpe, zanjo pa je Občina Jesenice na svojem območju postavila usmerjevalno signalizacijo. Izdelala je tudi elaborat za turistično in obvestilno signalizacijo na regionalni cesti Javornik Blejska Dobrava in za tablo Fužinarsko naselje Stara Sava.

Občina Jesenice je v letu 2019 pristopila tudi k pripravi Strategije razvoja turizma v občini Jesenice, v kateri bo opredelila potenciale in določila možne izvedbene ukrepe za nadaljnji razvoj turizma v naši občini.

 

Cestna in komunalna infrastruktura

Občina Jesenice je v letu 2019 zaključila z gradnjo komunalne infrastrukture v naselju Murova. Z izvedbo projekta, vrednost katerega je znašala skoraj milijon evrov, je Občina Jesenice zagotovila ustrezno infrastrukturo za odvajanje komunalne odpadne vode za približno 80–90 dodatnih stanovanjskih objektov s čez 200 prebivalci. Zaključila je tudi z rekonstrukcijo še zadnjega odseka ceste na deponijo Mala Mežakla ter asfaltirala cesto proti betonarni na Hrušici. Zaključuje se tudi rekonstrukcija regionalne ceste R2, ki jo Občina Jesenice sofinancira v višini približno pol milijona evrov. V Planini pod Golico je Občina Jesenice zaključila z gradnjo prvega odseka vodovoda Planina pod Golico–Plavški Rovt–Žerjavec, tj. od izvira pod Golico do obstoječega vodovoda na območju Betel. V sklopu modernizacije cest je v Planini pod Golico rekonstruirala tudi cesto pod cerkvijo. Na Cesti bratov Stražišarjev je začela z gradnjo komunalne infrastrukture, na Cesti Franceta Prešerna pa z gradnjo prometne infrastrukture. Za slednjo je v sklopu projekta »Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture« prejela sklep o sofinanciranju s strani EU in Republike Slovenije v višini približno 350.000 €. Na Murovi, na delu Ceste Toneta Tomšiča, na Javorniškem nabrežju in na Ulici Franca Benedičiča je uredila cestno razsvetljavo, na Hrušici, Plavžu, Svetinovi in Cesti Toneta Tomšiča pa je obnovila dele obstoječe fekalne kanalizacije. Na Blejski Dobravi je uredila stezo za pešce, ki vodi iz naselja Saple mimo podjetij Acron in Sumida do križišča z občinsko cesto Blejska Dobrava–Lipce. Z omenjeno stezo za pešce Občina Jesenice stremi k izboljšanju varnosti vseh udeležencev v prometu, predvsem pa pešcev, ki to cesto redno uporabljajo. Za izvedbo projekta »Poslovna cona Jesenice, 2. faza«, tj. gradnjo industrijske ceste od Lidla proti objektu Hidrie, je Občina Jesenice pridobila gradbeno dovoljenje in uspešno kandidirala na Dogovor za razvoj regije ter iz tega naslova prejela 900.000 € sofinanciranja.

 

Okolje in prostor

V letu 2019 je Občina Jesenice pripravila spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice, ki bo omogočil hitrejši razvoj poslovnih dejavnosti  na opuščenih območjih Železarne Jesenice in izgradnjo nove komunalne infrastrukture. Pripravila je tudi predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan. Ta bo povezal upravni in kulturni center v njegovem območju v skupno mestno središče ter z ob-ulično pozidavo zapolnil vrzel ob cesti, ki je bila v preteklosti povzročena z rušitvijo dveh stanovanjskih stavb med stavbama TVD Partizan in Kemično čistilnico in pralnico Jesenice. V območju je predvidena tudi gradnja dveh stanovanjskih blokov z neprofitnimi stanovanji, ki jih bo zgradil Stanovanjski sklad RS.

Občina Jesenice je tudi redno izvajala aktivnosti v zvezi s spremljanjem masnih pobočnih premikov v zaledju Koroške Bele. Vzpostavljen je bil monitoring na plazovih Čikla in Urbas, izvedena je bila nova dovozna cesta do novih zaplavnih pregrad v zaledju Koroške Bele, hkrati pa je Občina Jesenice aktivno sodelovala pri sprotnem obveščanju krajanov glede izvedbe vseh aktivnosti.

Ob objektu Mladinskega centra Jesenice na Ulici Viktorja Kejžarja je Občina Jesenice uredila in uradno odprla otroško igrišče Katja, hkrati pa je začela tudi z deli na otroškem igrišču Biba, ki se nahaja na Plavžu, med stanovanjskimi objekti Cesta maršala Tita 96, 98 in 100.

Kot podlaga za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti v občini Jesenice, ki sledi načelom in ciljem Celostne prometne strategije občine Jesenice, je Občina Jesenice v letu 2019 objavila javni razpis za pripravo Koncepta (zasnove) kolesarskega in peš omrežja za celotno občino.

 

Reševanje problematike odpadkov

V letu 2019 je Občina Jesenice posvetila veliko pozornosti reševanju problematike ravnanja z odpadki na območju CERO Mala Mežakla.

Republika Slovenija je leta 2014 z Uredbo o odlagališčih odpadkov predpisala, da je vse mešane komunalne odpadke pred odlaganjem na odlagališčih treba mehansko in biološko obdelati v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki. Pri tem nastajata dva produkta – t. i. težka frakcija, ki se po ustrezni obdelavi normalno odloži na odlagališče, ter t. i. lahka frakcija, katere edina možnost za njeno dokončno oskrbo je sežig, a država te oskrbe ni zagotovila, kljub temu, da je bila leta 2004 sprejeta Uredba o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, ki Vladi Republike Slovenije že od 1. 1. 2009 dalje nalaga zagotovitev ustrezne infrastrukture in obvezno izvajanje državne gospodarske javne službe sežiganja odpadkov. V Sloveniji sicer je nekaj termičnih objektov oziroma sežigalnic, a njihove zmogljivosti ne zadoščajo za vse potrebe na trgu, zato so centri za ravnanje z odpadki odvisni od prevzemnikov v tujini oziroma njihovih cen.

Gospodarsko javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov koncesionar, podjetje Ekogor d.o.o., izvaja v Centru za ravnanje z odpadki (CERO) Mala Mežakla, ki je lociran ob Odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla (s katero upravlja javno komunalno podjetje JEKO d.o.o. Jesenice). Znano je, da koncesionar na območju Male Mežakle brez ustreznega pravnega naslova (najemne pogodbe ali pogodbe o podelitvi stavbne pravice) odpadke skladišči tudi na bližnji nepremičnini v lasti Občine Jesenice. Posledica so nakopičene smeti, ki – če niso primerno obdelane in zbalirane – povzročajo tudi dodatne emisije smradu. Občina Jesenice se problematike vsekakor zaveda in jo, na čelu z županom, obravnava kot prioritetno. Poleg nenehnega kontakta s koncesionarjem, ki ga Občina Jesenice redno poziva k ravnanju v skladu s koncesijsko pogodbo in prejetim okoljevarstvenim dovoljenjem, je bilo v zadnjem času je bilo v letu 2019 izvedenih kar nekaj aktivnosti, s katerimi Občina Jesenice želi pospešiti reševanje problematike. Med njimi je zagotovo nenehen dialog tako s koncesionarjem kot z državo. Aprila je Občina Jesenice skupni nastop občin, ki imajo sorodne težave z odpadki, do države. Občine so se odzvale, nato pa je Občina Jesenice kot dosegla, da se je preko Skupnosti občin Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor ter na Vlado Republike Slovenije naslovilo pismo, da je potrebno takoj pristopiti h kratkoročnim ukrepom za končno izrabo lahke frakcije. Na podlagi tega poziva je bil na ministrstvu za okolje in prostor dvakrat sklican sestanek, na katerem so se predstavniki občin, ki se srečujejo s sorodnimi težavami z odpadki in so izrazile načelno pripravljenost za postavitev sežigalnice odpadkov, vključno z Jesenicami, pogovarjali o nujnosti čim hitre rešitve problema lahke frakcije. Julija je bila na pobudo Občine Jesenice problematika, s poudarkom na CERO Jesenice, obravnavana seji Državnega sveta RS, ki je sprejel sklep, da naj Vlada takoj pristopi k ukrepom za izboljšanje stanja na tem področju.

Občina Jesenice je prav tako pri zunanji revizijski hiši naročila revizijo gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Jesenice in podjetjem Ekogor. Na podlagi ugotovitev iz poročila je pripravila in v sprejem Občinskemu svetu predložila predloga dveh odlokov, ki predstavljata podlago za pristop k spremembam in dopolnitvam koncesijske pogodbe, ki bodo omogočale učinkovitejši nadzor nad izvajanjem omenjene dejavnosti, a je Občinski svet občine Jesenice točki umaknil z dnevnega reda.

 

Smelo v leto 2020

Občinski svet občine Jesenice je na svoji decembrski seji potrdil proračun Občine Jesenice za leto 2020. V proračunu prihodki in prejemki znašajo dobrih 23 milijonov, odhodki in izdatki pa v višini dobrih 27 milijonov evrov. Od tega največji delež predstavlja tekoča poraba (15 milijonov evrov), predvsem tekoči transferi iz občinskega proračuna (9,4 milijonov evrov). Večina sredstev se namenja javnim zavodom v okviru področja Izobraževanja, največ za subvencije otroškega varstva (2,9 milijona). Sledijo sredstva, namenjena zavodom s področja kulture in športa (2,3 milijona), ter sredstva za področje socialnega varstva (1,6 milijona), kjer so sredstva načrtovana za zagotavljanje zavodskega varstva, pomoč na domu, financiranje družinskih pomočnikov ter za subvencije najemnin. 1,1 milijona evrov sredstev bo Občina Jesenice namenila za tekoče vzdrževanje cest, za investicije in državne pomoči pa 11,7 milijonov evrov proračunskih virov. Med večjimi projekti proračuna v letu 2020 so obnova objekta Ruardova graščina (2,1 milijona), Poslovna cona Jesenice – 2.faza (1,1 milijona), PCJ - širitev in rekonstrukcija prometne infrastrukture (0,8 milijona), izgradnja kanalizacije Lipce (0,7 milijona), modernizacija cest (0,7 milijona), energetska sanacija strehe in fasade na OŠ Toneta Čufarja (0,7 milijona) ter projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice (0,7 milijona).

Prebrano 2163 krat Nazadnje urejano na sreda, 01 april 2020 09:17

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave