Obvestila za javnost

dec  2019 13

Poročilo z 9. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 13. december – Občinski svet občine Jesenice se je včeraj popoldne sestal na svoji 9. redni seji. Na tokratnem dnevnem redu je bilo 14 točk. Najpomembnejša točka je bil predlog proračuna Občine Jesenice za leto 2020, ki so ga svetniki soglasno sprejeli. Najbolj pereča točka dnevnega reda je bilo predlagano povišanje cen določenih storitev javnega komunalnega podjetja JEKO d. o. o., ki ga svetniki in svetnice niso potrdili.  

 

Občinski svet je kot najpomembnejšo točko dnevnega reda obravnaval predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2020. Na predlog pripravljenega proračuna v drugi obravnavi je bilo vloženih 8 amandmajev, od katerih sta bila dva sprejeta, trije nesprejeti in trije umaknjeni. Svetniki in svetnice so proračun na koncu soglasno potrdili.

V proračunu za leto 2020 prihodki in prejemki znašajo 23,3 milijonov evrov, med večjimi viri pa so prihodki od dohodnine (11,1 milijona evrov), od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (1,8 milijona evrov), od najemnin komunalne infrastrukture (1,4 milijona evrov), transferni prihodki iz javnofinančnih institucij in sredstev proračuna Evropske unije v višini 3,3 milijonov evrov ter prejemki iz naslova zadolževanja v višini 1,9 milijonov evrov. Odhodki in izdatki so načrtovani v skupni višini 27,2 milijona evrov, od tega največji delež predstavlja tekoča poraba (15 milijonov evrov), predvsem tekoči transferi iz občinskega proračuna (9,4 milijonov evrov). Večina sredstev se namenja javnim zavodom v okviru področja Izobraževanja, največ za subvencije otroškega varstva (2,9 milijona). Sledijo sredstva, namenjena zavodom s področja kulture in športa (2,3 milijona), ter sredstva za področje socialnega varstva (1,6 milijona), kjer so sredstva načrtovana za zagotavljanje zavodskega varstva, pomoč na domu, financiranje družinskih pomočnikov ter za subvencije najemnin. Med tekočo porabo se 1,1 milijona evrov sredstev namenja za tekoče vzdrževanje cest, za odplačila dolga pa bomo v letu 2020 potrebovali 0,9 milijona evrov. Za investicije in državne pomoči se v letu 2020 namenja 11,7 milijonov evrov proračunskih virov. Med večjimi projekti proračuna v letu 2020 so:

  • Obnova objekta Ruardova graščina (2,1 milijona)
  • Poslovna cona Jesenice – 2.faza (1,1 milijona)
  • PCJ-širitev in rekonstrukcija prometne infrastrukture (0,8 milijona)
  • Izgradnja kanalizacije Lipce – ČN (0,7 milijona)
  • Modernizacija cest (0,7 milijona)
  • Energetska sanacija strehe in fasade na OŠ Tone Čufar (0,7 milijona) ter
  • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice (0,7 milijona).

Zadolžitev v višini 1,9 milijona evrov je predvidena za izvedbo nujnih investicijskih vlaganj, in sicer za nadaljevanje izvedbe investicije v Ruardovo graščino, dokončanje energetske sanacije strehe in fasade na OŠ Toneta Čufarja ter za zagotavljanje lastnih sredstev pri financiranju projektov, ki bodo sofinancirani iz evropskih sredstev.

 

Svetniki in svetnice so v nadaljevanju obravnavali in v prvi obravnavi sprejeli tudi predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan (v nadaljevanju OPPN) se nahaja v bližini upravnega središča mesta z Občino Jesenice in Upravnim centrom Jesenice, CSD Jesenice, Obrtno zbornico na jugu, ter Trgom Toneta Čufarja na severu. Območje OPPN je na zahodni strani omejeno s Cesto železarjev, s potokom Ukova na vzhodni strani, ter z Ulico Viktorja Kejžarja in železniško progo Jesenice-Ljubljana na severni strani. Namen OPPN je povezati prej omenjena centra (upravnega in kulturnega) v skupno mestno središče ter z ob-ulično pozidavo zapolniti vrzel ob cesti, ki je bila v preteklosti povzročena z rušitvijo dveh stanovanjskih stavb med stavbama TVD Partizan in Kemično čistilnico in pralnico Jesenice. V območju je predvidena tudi gradnja dveh stanovanjskih blokov z neprofitnimi stanovanji, ki jih bo zgradil Stanovanjski sklad RS.

Sprejet je bil tudi predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Jesenice. Pravilnik določa način in pogoje za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, njegova sprememba pa se nanaša na predvideno nadgradnjo obstoječih ekoloških otokov.

V nadaljevanju so svetniki in svetnice obravnavali tudi predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo ter predlog za potrditev cene 24-urne dežurne pogrebne službe in spremembo cen storitev pokopališke dejavnosti v občini Jesenice, ki ju je pripravilo javno komunalno podjetje JEKO d. o. o. Nobenega od omenjenih predlogov svetniki in svetnice niso sprejeli.

Na seji so bili obravnavani tudi predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2020, predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2020, predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2020 ter predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2020. Predlogi vseh letnih programov so bili sprejeti. Sprejet je bil tudi predlog Meril za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice.

Občinski svet je v nadaljevanju potrdil 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2020. S predlagano dopolnitvijo Občina Jesenice načrtuje pridobitev nepremičnin/zemljišč, po katerih poteka dovozna cesta do novih zaplavnih pregrad na potoku Bela.

Potrdili so tudi predlog izvzema službenega stanovanja iz seznama službenih stanovanj in vključitev le-tega v seznam neprofitnih stanovanj. Glede na dejstvo, da je manj odziva na razpise za oddajo službenih stanovanj, ki so v lasti Občine Jesenice, v najem, zato pa je toliko več potreb po neprofitnih stanovanjih, s predlagano izvedbo izvzema in vključitve stanovanja na Hrušici v seznam neprofitnih stanovanj Občina Jesenice sledi tem potrebam. Omenjeno stanovanje bo tako oddano v najem po prednostni listi prosilcev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Prebrano 1186 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave