Obvestila za javnost

maj 2019 24

Poročilo s 5. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 24. maj – Na včerajšnji 5. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetniki in svetnice obravnavali 20 točk. Med drugim so sprejeli tri odloke v drugi obravnavi, plan graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2019 do leta 2022, seznanili pa so se tudi z nekaj poročili za preteklo leto.

 

Svetniki in svetnice so na začetku seje sprejeli tri odloke v drugi obravnavi. Prvi je Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. Predlog odloka je uskladitev določil z veljavnim Zakonom o lekarniški dejavnosti, ki je v slovenski pravni red vnesel spremembe v organizaciji izvajanja lekarniške dejavnosti in določil nov obseg lekarniške dejavnosti, nove pogoje za ustanovitev javnega lekarniškega zavoda, nove obveznosti ustanoviteljic, drugačno vsebino akta o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda, nove pristojnosti in naloge organov javnega lekarniškega zavoda ter pogoje za imenovanje direktorja in strokovnega vodje ter člane sveta javnega lekarniškega zavoda. Vezano na omenjeni zakon je bil sprejet tudi Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. Sprejeli so tudi Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice. S spremembo odloka se podjetje dokapitalizira v višini 500.000 € za potrebe investiranja v osnovna sredstva podjetja, od česar vložek Občine Jesenice znaša 464.650 €, vložek Občine Žirovnica pa 35.350 €. Obe občini ustanoviteljici za povečanje osnovnega kapitala zagotavljata sredstva v razmerju obstoječih poslovnih deležev.

Svetniki in svetnice so na 5. redni seji sprejeli tudi predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – nepremičnine s parc. št. 410/9, 410/11, 410/14 in 410/22 k.o. 2172 Hrušica. Na ta občinska zemljišča namreč posega del daljinske kolesarske povezave Rateče–Obrežje, ki jo gradi Republika Slovenija, zaradi česar ta ne izpolnjujejo več pogojev za obdržanje statusa grajanega javnega dobra lokalnega pomena, temveč so z izgradnjo daljinske kolesarske povezave pridobile funkcijo druge splošne rabe (državna cesta). S pridobitvijo lastninske pravice v korist Republike Slovenije in izvedbo postopka dodelitve statusa javnega dobra bodo predmetne nepremičnine pridobile status grajenega javnega dobra državnega pomena. Povezano s tem je bil sprejet tudi predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 5. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019. S to dopolnitvijo Občina Jesenice prej omenjene ter dve dodatni nepremičnini, ki v naravi predstavljajo del daljinske kolesarske povezave Rateče–Obrežje, odsek skozi Občino Jesenice (območje spodnji Plavž), izvzema iz načrta razpolaganja in jih prenaša v last Republike Slovenije.  

Sprejet je bil tudi predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2019 do leta 2022. Štiriletni plan opredeljuje prednostne naloge in je podlaga za sprejem letnega plana, ki se sprejema s sprejemom občinskega proračuna. Na območju občine Jesenice imamo 99,946 km kategoriziranih občinskih cest (od tega je 26,5 km lokalnih cest, 11,9 km zbirnih mestnih oz. zbirnih krajevnih cest, 6,2 km mestnih in krajevnih cest ter 55,3 km javnih poti). Glede na izvedeno snemanje in analizo stanja vseh občinskih kategoriziranih cest, ki je bila izvedena v preteklem letu, bi bilo nujno potrebno v celoti obnoviti 14,5 km. Obnova teh cest spada med prednostne naloge. Najnujnejši projekti so: sanacija mostu čez Črni potok v Planini pod Golico; sanacija mostu čez Jesenico na cesti v Plavški Rovt/Žerjavec in mostu čez železniško progo – Spodnji Plavž; izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovni coni Jesenice (predvidena je fazna izvedba), obnova lokalne ceste KC 152011 Jesenice – Pri Fenc, pododsek Prihodi – Planina pod Golico (Belcijan) (predvidena je fazna izvedba po odsekih); sanacija cestnega odseka na plazu Prihodi; rekonstrukcija ceste Franceta Prešerna in pločnika (predvidena je fazna izvedba) ter ureditev prometne infrastrukture KS Sava (predvidena je fazna izvedba). Samo za izvedbo teh prednostnih projektov, torej za obnovo cest, ki so v najslabšem stanju, bi bilo treba nameniti približno 6.880.000 €.

V sklopu volitev in imenovanj so člani Občinskega sveta v Svet javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice kot predstavnike Občine Jesenice imenovali Boštjana Smukavca, ter podali pozitivno mnenje k imenovanju Aleksandre Valančič za ravnateljico Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice ter k imenovanju Monike Lotrič za ravnateljico Srednje šole Jesenice.

Na 5. redni seji so svetniki in svetnice obravnavali tudi nekaj poročil. Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2018 je predstavil direktor zavoda Mark Toplak, Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2018 vodja tržnega sektorja pri podjetju Alpetour d.o.o. Damijana Marn, Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2018 direktor Enos OTE d.o.o. Robert Pajk, Poročilo Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice direktor Komunalne direkcije na Občini Jesenice Marko Markelj, predlog Poročila št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2018 direktorica podjetja Marbo Okolje d.o.o. Alenka Markun (znotraj programa varstva okolja je predstojnica kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje prim. Alenka Hafner predstavila tudi poročilo o zdravju v občini Jesenice), Poročilo o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2018 pa je predstavil poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite občine Jesenice Igor Arh. Slednji je svetnikom predstavil tudi predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2019, ki so ga svetniki in svetnice, kot tudi vsa predhodna poročila, potrdili.  Predsednica Nadzornega odbora občine Jesenice Simona Štravs je svetnikom in svetnicam predstavila Program dela Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2019.

Ob koncu seje so se svetniki in svetnice med točko »Informacije, vprašanja in pobude« dotaknili tudi jeseniškega hokeja. Pred kratkim so se namreč po Jesenicah pojavili plakati transparenti, ki Občino pozivajo k večji podpori oziroma pomoči članski hokejski ekipi HDD Sij Acroni Jesenice. Župan Blaž Račič je svetnike seznanil, da je v zadnjih mesecih tako z vodstvom društva kot s sodelavci občinske uprave iskal možnosti za pomoč društvu, vendar pa neposredna finančna pomoč društvu (razen prek javnega razpisa, kar že izvaja) zakonsko ni dovoljena. Občina Jesenice vsako leto zagotavlja pogoje za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni, in sicer tako, da skrbi za športno infrastrukturo ter da sofinancira športno dejavnost oziroma izvajanje programov društev. Slednjim dodeljuje finančna sredstva preko vsakoletnega javnega razpisa v okviru Letnega programa športa, pri tem pa v celoti sledi Nacionalnemu programu športa v Republiki Sloveniji 2014–2023. Sredstva se vsakemu prijavitelju posebej razdelijo na podlagi sprejetih meril in normativov za vrednotenje športnih programov v občini Jesenice. V proračunu Občine Jesenice je trenutno za Letni program športa v občini Jesenice zagotovljenih 280.000 €, skoraj polovico teh sredstev pa namenjamo prav za hokejsko športno panogo – poleg HDD Sij Acroni Jesenice namreč sredstva iz razpisa namenjamo tudi HD Hidria Jesenice, ki skrbi za mlajše hokejske selekcije. Del letnega programa športa je tudi uporaba športnih objektov (Občina sofinancira tudi uporabo ledene ploskve). Iz tega naslova, torej za uporabo Športne dvorane Podmežakla, društvu HDD Sij Acroni Jesenice na podlagi javnega razpisa zagotavljamo sredstva za kritje stroškov uporabe ledu v celoti. Občina Jesenice torej HDD Sij Acroni Jesenice financira v največji možni meri, ki jo dopušča trenutno veljavna zakonodaja.

Prebrano 783 krat Nazadnje urejano na petek, 24 maj 2019 07:36

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave