Obvestila za javnost

jan  2019 28

O aktivnostih v zvezi s pobočnimi masnimi premiki v zaledju Koroške Bele

Ena od zaplavnih pregrad v izdelavi Ena od zaplavnih pregrad v izdelavi

Kljub vremensko slabši polovici leta so v zvezi s problematiko pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele od jeseni 2018 do danes na Koroški Beli neprekinjeno potekale aktivnosti, ki bodo zmanjšale poplavno ogroženost Koroške Bele in katerih cilj je tudi vzpostavitev in izvajanje monitoringa na območju plazov Čikla in Urbas ter vzpostavitev sistema opozarjanja in alarmiranja v primeru nenadnih premikov plazine. O njih si lahko več preberete v spodnjih vrsticah.

 

Občina Jesenice je z rebalansom proračuna za leto 2018 in proračunom za leto 2019, oba dokumentna sta bila sprejeta v mesecu septembru 2018, zagotovila finančna sredstva za vzpostavitev dovozne ceste do območja gradnje dodatnih zaplavnih pregrada na potoku Bela in sredstva za vzpostavitev in izvajanje monitoringa na območju pobočnih masnih premikov Čikle in Urbasa. Skupna višina zagotovljenih sredstev znaša 110.000,00 €. Za ostale aktivnosti sredstva zagotavlja država.

Koncesionar za vzdrževanje vodotokov na območju zgornje Gorenjske, podjetje VGP d.d. Kranj, je v jesenskem času nadaljeval z izvedbo ukrepov na potoku Bela, in sicer je nadvišal ter izpraznil obstoječo prodno pregrado pri vodohranu nad Koroško Belo. Obstoječa prodna pregrada ima zdaj večji volumen, v katerem se odlagajo plavine potoka Bela. Zaključil je z vzdrževalnimi deli na zgornjem delu struge potoka Bela, nadaljuje pa z vzdrževalnimi deli na spodnjem delu struge potoka Bela (od gasilskega doma dolvodno). Za potrebe gradnje in vzdrževanja dodatnih novih prodnih pregrad pri t. i. Pedicljevi skali je bila izvedena dostopna cesta. Koncesionar je že začel gradnjo večje zadrževalne pregrade. Zaključek gradnje zadrževalnih pregrad je predviden do meseca maja 2019, dostopna cesta pa bo dokončno urejena po zaključku gradbenih del na novih pregradah. Na pobudo krajanov Koroške Bele je Občina Jesenice skupaj s predstavniki podjetja VGP d. d. Kranj decembra izvedla tudi ogled gradnje dovozne ceste in prodnih pregrad. Na ogledu so krajani opozorili na pomanjkljivosti pri gradnji navedenih objektov, koncesionar pa je večino pomanjkljivosti že odpravil ter območje primerno zavaroval, z namenom, da v primeru velikih količin padavin ne bi prihajala do negativnih vplivov vode na dovozno cesto in samo naselje Koroška Bela.

V zvezi z vzpostavitvijo in izvajanjem monitoringa je bila oktobra z Geološkim zavodom Slovenije sklenjena pogodba za izvedbo del. Vremenske razmere na nadmorski višini, kjer se nahajata Čikla in Urbas, niso dopuščale namestitve opreme za monitoring, je pa Geološki zavod Slovenije že začel vzpostavljati protokole za prenos in obdelavo podatkov. Vzpostavitev monitoringa se bo nadaljevalo takoj, ko bodo vremenske razmere in stanje na terenu (trenutno sneg in zmrznjena tla) to dopuščale.

Decembra je na Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije potekal operativni sestanek na temo problematike pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele z vsemi pristojnimi deležniki (Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Uprava za zaščito in reševanje, Geološki zavod Slovenije, Občina Jesenice). Na sestanku so bile predstavljene izvedene aktivnosti, aktivnosti, ki so trenutno v teku, ter aktivnosti, ki bodo še izvedene. Med drugim so te aktivnosti izdelava idejnega projekta za postavitev lovilnih mrež (Direkcija RS za vode), projekt vzpostavitve alarmiranja (MOP, Uprava RS za zaščito in reševanje). Ministrstvo za okolje in prostor je že tudi izdelalo projektno nalogo za izvedbo nadaljnjih raziskav plazovitega območja v zaledju Koroške Bele, ki bo podlaga za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev s strani pristojnega ministrstva za raziskovanje območja pobočnih masnih premikov.

Zavod za gozdove RS je na območju plazu Urbas saniral gozdno cesto z izvedbo zložbe t. i. lesene kašte, ki je precejna in gibka ter se kot taka dobro prilagaja značilnostim terena. Sanirana cesta bo omogočala primeren dostop do gozdnih zemljišč in po strokovnih ocenah, tako kot do sedaj, ne bo bistveno vplivala na stabilnost plazu Urbas oziroma njegove premike.

Na tem mestu izkoriščamo priložnost in se lastnikom zemljišč, na katerih se izvajajo ukrepi v zvezi s pobočnimi masnimi premiki ali tangirajo na navedena zemljišča, zahvaljujemo za njihovo sodelovanje in zavedanje o nujnosti izvedbe določenih ukrepov za preprečitev nastanka hujših posledic masnih premikov. Zahvaljujemo se tudi vsem prebivalcem Koroške Bele za njihovo sodelovanje in potrpežljivost, saj je zaradi izvajanja ukrepov na vodotoku v zaledju Koroške Bele pogosto zelo povečan promet tovornih vozil in gradbene mehanizacije skozi naselje.

Prebrano 1788 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave