Obvestila za javnost

jul  2018 25

S sanacijo struge potoka Bela k zmanjšanju ogroženosti Blanov

S sanacijo struge potoka Bela k zmanjšanju ogroženosti Blanov Foto: E. Dovžan, 2016

VGP Kranj bo naslednji teden začel s sanacijo potoka Bela na Koroški Beli. Gre za enega od prvih ukrepov, ki bo pripomogel k zmanjšanju ogroženosti prebivalcev pred morebitnim plazom nad Koroško Belo.

 Občina Jesenice je v sodelovanju s civilno iniciativo Plazovi nad Koroško Belo junija organizirala predstavitev naloge z naslovom »Izvedba najnujnejših inženirskogeoloških, hidrogeoloških, geofizikalnih in geomehanskih ter geodetskih raziskav za ugotovitev objektivne stopnje tveganja za prebivalstvo zaradi masnih premikov na območju Potoške planine in izdelava strokovnih podlag s predlogi zaščitnih ukrepov«, ki jo je izdelal Geološki zavod Slovenije po naročilu Ministrstva RS za okolje in prostor. Na predstavitvi so bili predstavljeni tudi ukrepi, razdeljeni na gradbene in negradbene, ki naj bi pripomogli k zmanjšanju ogroženosti prebivalcev Koroške Bele pred morebitnimi pobočnimi premiki, ter sistem opazovanja le-teh. Eden od predlaganih ukrepov je tudi sanacija in čiščenje struge skozi potok Bela. Slednjo bo podjetje VGP d.d. Kranj, državni koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na območju zgornje Save, začelo izvajati že v začetku avgusta, torej naslednji teden. Z deli bo izvajalec začel od mostu čez potok Bela pri gasilskem domu gorvodno do prve prodne pregrade. Sledila bo sanacija struge na ostalih odsekih skozi naselje Koroška Bela, nadvišanje prodne pregrade pri vodostanu ter gradnja dveh novih prodnih pregrad v strugi potoka Bela nad Koroško Belo. Za potrebe gradnje prej omenjenih novih dveh pregrad bo treba izvesti rekonstrukcijo obstoječe gozdne vlake, kar pomeni zgraditi novo cesto. Strošek izgradnje nove ceste ocenjujemo na 50.000 €, zagotovila pa ga bo Občina Jesenice iz svojega proračuna. Vsa dela bodo zaključena predvidoma do maja 2019.

Vsi navedeni ukrepi bodo pripomogli k zmanjšanju ogroženosti prebivalcev pred morebitnimi pobočnimi premiki, saj bi sanirana struga pripomogla k boljšemu odvajanju padavinske vode in plavin, prodne pregrade pa bodo zadrževale večje količine plavin, ki bi sicer lahko ogrozile kraj.

V času izvedbe navedenih del bo povečan tovorni promet skozi Koroško Belo, delno tudi hrup, za razumevanje in potrpljenje pa se zato tako VGP d.d kot Občina Jesenice krajanom že vnaprej zahvaljujeta.

Občina Jesenice, skupaj z Geološkim zavodom Slovenije in njihovimi podizvajalci, prav tako že aktivno sodeluje pri pripravi sistema opazovanja (monitoringa) pobočnih premikov, ki bo pripomogel h kakovostnemu in pravočasnemu obveščanju prebivalcev ob morebitni nevarnosti. Strošek vzpostavitve je ocenjen na približno 30.000 €, strošek samega spremljanja pa še dodatnih 30.000 € na leto. Sistem spremljanja bo vzpostavljen še letošnjo jesen, oba stroška, tako vzpostavitev kot samo spremljanje, pa bo krila Občina Jesenice iz svojega proračuna.

Prebrano 2689 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave