Obvestila za javnost

apr  2018 13

Poročilo s 26. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 13. april 2018 – Na aprilski seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 28 točk dnevnega reda. Osrednja točka dnevnega reda je bil Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2017. Občinski svet je po skrajšanem postopku obravnaval dopolnitve odlokov o ustanovitvi javnih zavodov ter v prvi obravnavi predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v občini Jesenice, predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice, predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne ter predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne. Svetniki so na seji sprejeli spremembo Načrta razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021, imenovali predstavnike ustanovitelja v Svet Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice ter sprejeli ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice. Potrdili so še Poročilo Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice ter se seznanili s Poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije v izgradnjo komunalne opreme na območju Podmežakle (Ob GORKI).

 

Občinski svet občine Jesenice je na aprilski seji obravnaval Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2017 in se znotraj obravnave seznanil s poročilom o porabi sredstev proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev. Zaključni račun je akt občine, kjer so prikazani predvideni ter realizirani prihodki oziroma prejemki ter odhodki oziroma izdatki občine za preteklo leto. Je poročilo o izvršitvi s proračunom opredeljenih ciljev in nalog občine in s tem odraz preteklega delovanja proračunskih uporabnikov. V sklopu te točke se je Občinski svet seznanil tudi s Poročilom o izvedenih javnih razpisih v občini Jesenice v letu 2017, s Poročilom o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 ter s Poročilom o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2017. Občinski svet je istočasno sprejel tudi 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018. S predlagano dopolnitvijo se dodatno načrtuje prodajo treh stanovanj ter enega poslovnega prostora.

V drugi obravnavi je Občinski svet potrdil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice. Odlok je Občinski svet v prvi obravnavi obravnaval na seji v mesecu januarju 2016, nato pa je bilo besedilo odloka predloženo v pregled in soglasje Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je svoje pozitivno mnenje k predlagani kategorizaciji podala v mesecu marcu 2018.

Občinski svet je po skrajšanem postopku obavnaval in sprejel predloge odlokov o dopolnitvi odlokov o ustanovitvi naslednjih javnih zavodov:  Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice, Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, Osnovna šola Koroška Bela Jesenice, Vrtec Jesenice, Ljudska univerza Jesenice, Občinska knjižnica Jesenice ter Gornjesavski muzej Jesenice. Spremembe in dopolnitve navedenih odlokov se nanašajo na določilo o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in načinu kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda. Pri pregledu odlokov je bilo namreč ugotovljeno, da ne vsebujejo določb o ravnanju s presežkom oziroma ravnanju v primeru primanjkljaja. Javni zavodi in Občina Jesenice kot ustanoviteljica pa v primeru presežka ali primanjkljaja v praksi že ravnajo na način, ki se določa z dopolnitvijo odlokov.

Sprejeta sta bila tudi predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice in predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v občini Jesenice. Na ravni države je bil namreč sprejet nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, na podlagi katerega mora Občina zagotoviti pokopališko dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč in se jo s spremembo in dopolnitvijo odloka uvršča med izbirno gospodarsko javno službo, ter pogrebno dejavnost, ki obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe in je na podlagi zakona obvezna gospodarska javna služba.

V nadaljevanju 26. redne seje je Občinski svet v prvi obravnavi obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice. V občini Jesenice zagotavlja obvezno javno službo gašenja in reševanja ob požarih javni zavod Gasilsko reševalna služba Jesenice, ki je bil ustanovljen z odlokom. Zaradi sprememb veljavne zakonodaje je bilo potrebno določbe veljavnega odloka spremeniti. Prav tako v prvi obravnavi je bil sprejet tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice – UPB 1. Predlagane spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na konstituiranje strokovnega sveta zavoda, na zmanjšanje števila članov sveta javnega zavoda ter na izvzem prostorov Mladinskega centra Jesenice iz upravljanja javnega zavoda.

V prvi obravnavi sta bila sprejeta tudi predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne ter predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne. V letu 2016 je bil sprejet nov Zakon o lekarniški dejavnosti, zato morajo ustanovitelji uskladiti akte o ustanovitvi, organiziranost in delovanje obstoječih javnih zavodov s tem zakonom v dveh letih od uveljavitve, to je do 27. 1. 2019. Po zaključeni prvi obravnavi na vseh občinskih svetih bo sledila uskladitev predlogov odlokov z danimi pripombami in predlogi. Po uskladitvi bosta predloga odlokov posredovana v drugo obravnavo s ciljem, da jih v enakem besedilu sprejmejo vsi občinski sveti občin ustanoviteljic in tako Gorenjskim lekarnam omogočijo poslovanje na podlagi formalno urejenih razmerij med občinami ustanoviteljicami.

Občinski svet je potrdil predlog Sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021. V Načrt razvojnih programov je nameč že bila vključena investicija oz. projekt »Obnova objekta Ruardova graščina«, vendar pa so v zvezi s projektom v okviru predinvesticijskih aktivnosti ter po sprejemu proračuna za leto 2018 nastale določene spremembe, zato je potrebna sprememba Načrta razvojnih programov, pri čemer usklajujemo višino oz. skupno vrednost projekta, dinamiko porabe sredstev za izvedbo projekta ter višino virov financiranja investicije.

V sklopu volitev in imenovanj so člani Občinskega sveta Veroniko Vidmar, Žiga Pretnarja in Tonyja Mlakarja imenovali za nove člane Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice ter sprejeli ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice, predsedniku Odbora za proračun in finance ter članu Statutarno pravne komisije Andreju Lavtarju.

V zadnjem delu seje so se svetnice in svetniki seznanili še s Poročilom Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice, Poročilom o opravljenem nadzoru investicije v izgradnjo komunalne opreme na območju Podmežakle (Ob GORKI), ki ga je predstavil član Nadzornega odbora Ernest Poženel, in Poročilom župana o realizaciji dosedanjih sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014–2018.

Prebrano 1284 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave