Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

okt 2017 30

ENSVET obvešča: Aktualne spodbude Eko sklada v letu 2017 za občane

Pri načrtovanju določenih osebnih in družinskih naložb v obnovljive vire energije in za večjo energetsko učinkovitost so občanom zelo dobrodošle spodbude Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada. Možne so v obliki nepovratnih finančnih spodbud (subvencij) ali ugodnega kreditiranja naložb, lahko tudi obojega hkrati. V vseh pozivih velja, da je treba vlogo vložiti pred pričetkom del oz. vgradnje opreme.

Vsi javni pozivi Eko sklada so načeloma odprti do porabe namenjenih sredstev. V načrtih Eko sklada je predvidoma dovolj sredstev za neprekinjeno izvajanje javnih pozivov v letu 2017, medtem ko so v vsakem primeru zagotovljena sredstva, ki so po vložitvi vloge z odločbo že bila ali še bodo dodeljena.

Vsi pozivi vključno z razpisno dokumentacijo so dosegljivi na spletni strani https://www.ekosklad.si/razpisi

Brezplačne nasvete o primerni izvedbi ukrepov in pomoč glede vlog na Eko sklad občani lahko dobijo pri energetskem svetovalcu mreže ENSVET oziroma v energetsko svetovalni pisarni. Ni odveč opomniti, da je v skoraj vsaki slovenski hiši ali stanovanju precej potreb za izboljšanje bivalnih razmer in zdravo bivanje ter povečanje energijske učinkovitosti. Podobno si občani visoke bivalne in okolju prijazne standarde postavljajo pri novogradnjah. 

  • Finančne spodbude za stanovanjske stavbe – tudi za izolacijo mlajših objektov

Občani se zaradi obsežnih potreb pri uporabi, vdrževanju in gradnji stanovanj največ zanimajo za javni poziv z oznako 54SUB-OB17, ki je namenjen energetskim naložbam v stanovanjskih stavbah. Bistvena novost glede na dosedanje razpise je, da se kot starejše stavbe upoštevajo tiste, ki so bile  grajene pred 1.7.2010 (prej 1.1.2002). Pri vseh, vključno z novejšimi oz. novimi stavbami, pa se spodbuja vgradnja nove energijsko učinkovite opreme.

Predmet razpisa so naslednji ukrepi:

A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema 

B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso

C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

D - priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja (ne glede ali gre daljinsko ogrevanje na OVE ali ne)

E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski  stavbi

F - toplotna izolacija fasade starejše stanovanjske stavbe

G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru starejše stanovanjske stavbe

H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

I - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske

stavbe (nov ukrep, ki pa velja samo v občinah s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka)

J - gradnja ali nakup skoraj nič-energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe

K - celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe

L - nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj nič-energijskem razredu

Višina spodbude za posamični ukrep ali dva ukrepa (A – I) je do 20 % priznanih stroškov naložbe oz. do nominalne omejitve (več glejte poziv), razen pri ukrepih B in C v primeru zamenjave naprav (staro za novo) celo do 50% oz. 40 % (več glejte poziv). Rok za zaključek naložbe je 9 mesecev od pravnomočnosti prejete odločbe.

Za sočasno izvedbo treh ali več ukrepov (A – I) v isti starejši stanovanjski stavbi, zaprošeno v isti vlogi, se spodbuda dodatno poviša za 50 % (ne tudi za ukrepe B in C v primeru zamenjave, kjer je že v osnovi povišana spodbuda), kot sicer v primeru posamičnih ukrepov, vendar ne več kot do 30 % priznanih stroškov naložbe. Rok za zaključek naložbe skupaj najmanj treh je 18 mesecev od prejema odločbe o dodelitvi sredstev.

  • Subvencije posebej za večstanovanjske stavbe

V večstanovanjskih stavbah je znano, da se lastniki srečujejo z veliko različnimi interesi in dogovor za skupno naložbo ni lahek. Eko sklad s pozivom za skupne naložbe ponuja določene posebne priložnosti za skupinsko vlogo, ki jo na ta javni poziv odda upravnik ali skupni predstavnik oz. pooblaščenec etažnih lastnikov. Za skupne naložbe v skupnih prostorih in delih večstanovanjskih stavb sta namenjena dva poziva. Prvi je  41SUB-OBPO16, ki je namenjen izvedbi naslednjih skupinskih ukrepov:  

A - toplotna izolacija fasade

B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

C - optimizacija sistema ogrevanja

D - obsežna energetska obnova

Višina spodbude za za en sam oziroma posamičen ukrep (A – C) je do 20 % priznanih stroškov naložbe oz. do nominalne omejitve glede vrednosti in obsega naložbe.  Ob ukrepu A se dodatno (do 20 % in največ 100 EUR/m2 vertikalnih in strešnih oken) spodbuja zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih z novim lesenim zunanjim stavbnim pohištvom.

Če bo naložba toplotne izolacije fasade (A) ali toplotne izolacije strehe oz. stropa proti neogrevanemu prostoru (B) izvedena na podlagi projekta za izvedbo del (PZI), in bo vključevala strokovni nadzor izvajanja naložbe, upravičenci pridobijo dodatek k spodbudi v višini do 50 % priznanih stroškov izdelave PZI in izvajanja nadzora, vendar za primer fasade ne več kot 4.000 EUR oziroma za PZI izolacije strehe ali stropa ne več kot 3.000 EUR.

V primeru, da upravičena oseba z isto vlogo kandidira za hkratno izvedbo dveh ukrepov v isti večstanovanjski stavbi, in sicer v primeru A in C ali v primeru B in C (obvezen je C: optimizacija ogrevalnega sistema) je spodbuda višja, in sicer do 30 % priznanih stroškov naložbe oz. 1,5 kratnik nominalnih zneskov, kot velja za posamične ukrepe. Upravičena oseba v enaki meri kot pri ukrepu A oz. B lahko pridobi subvencijo za ustrezen PZI.

Navečja spodbuda se namenja v primeru D, ki je obsežna energetska obnova večstanovanjske stavbe, ki vključuje hkratno izvedbo A: toplotne izolacije fasade, B: toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru in C: optimizacijo sistema ogrevanja, in sicer do 40 % priznanih stroškov naložbe. V primeru D je obvezen PZI, ki vsebuje vse načrte, kot velja za PZI izvedbe posamičnih ukrepov. Ravno tako se zahteva, da se v času izvajanja take naložbe zagotovi projektantski in strokovni nadzor.

Socialno šibki etažni lastniki v večstanovanjski stavbi, ki so v času oddaje vloge na javni poziv upravičeni do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, so upravičeni do subvencije v višini 100 % njihovega deleža sofinanciranja naložbe.      

48SUB-SKOB17 je drugi javni poziv, ki je posebej namenjen za večstanovanjske stavbe. Spodbuja se  zamenjavo starih kurilnih naprav v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo ogrevalno opremo, in sicer:

- s kurilno napravo na lesno biomaso;

- z ogrevalno toplotno črpalko;

- s plinskim kondenzacijskim kotlom;

- s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja.

Višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo naložbe znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe,  za socialno šibkega občana pa je določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

  • Posebne naložbe za občane

Občanom zanimiva sta lahko poziv za subvencioniranje vgradnje naprav za samooskrbo z električno energijo in za nabavo električnih vozil in sicer:

  • JP 49SUB-SOOB17 za nove naložbe v naprave za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo iz sonca. Nazivna električna moč naprave je največ do 11 kVA. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave.
  • JP 57SUB-EVOB17 za nove naložbe za okolju prijaznejša vozila za cestni promet, kjer je med drugim novo, da so dodane kategorije za kolesa na motorni pogon in motorna kolesa in najmanj 2 leti po prvi registraciji (prej 3 leta) mora vozilo ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratnih sredstev.  Spodbude so namenjene razbremenjevanju onesnaževanja zraka predvsem v mestnem prometu, da bi se upravičenci lažje odločali za nekaj dražji nakup novega ali predelavo vozila na električni pogon, ki je energijsko učinkovitejše in okolju prijaznejše vozilo. Višina nepovratne finančne spodbude znaša v odvisnosti od kategorije vozila med 3.000 in 7.500 EUR oz. za različna električna motorna kolesa med 200 in 1.000 EUR, vendar v nobenem primeru ne več kot 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.

 

Kreditiranje okoljskih naložb občanov

Občanom je v okviru javnega poziva 59OB17  omogočeno financiranje naložbe s pomočjo kredita, s katerim je glede na do sedaj za določene večje naložbe omogočena daljša odplačilna doba kredita.  Še nadalje je možno zaprositi in za ugodni kredit za okoljske ukrepe in dodatno za finančno spodbudo v primeru ukrepov, ki so predmet v pozivih za finančne spodbude. Kredit je namenski, glede na subvencionirano obrestno mero relativno ugoden, in možen do višine 100 % priznanih stroškov naložbe. Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa nizkoenergijskih ali skoraj nič-energijskih stavb ter v obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.

Podrobnejše informacije občani dobijo v objavah Eko sklada in v svetovalnih pisarnah mreže Ensvet. Poleg obiska v svetovalni pisarni in vprašanja na telefonski odzivnik pisarne, se z določenimi vprašanji občani lahko obrnete neposredno na svetovalca preko tel. 04 574 32 87 - Andreja Svetino ali na 040 743 199 - Jožefa Pogačnika.Svetovalec mreže ENSVET vsakomur brezplačno lahko pomaga zasnovati finančno konstrukcijo za izvedbo potencialnih ukrepov, svetuje glede vloge na Eko sklad, pomaga oceniti izboljšanje bivalnih razmer in oceniti vračilno dobo investicije na osnovi prihrankov stroškov rabe energije.

Jožef Pogačnik, energetski svetovalec mreže ENSVET

Prebrano 3923 krat Nazadnje urejano na sreda, 15 november 2017 13:34

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave