Natisni to stran
nov  2016 02

Poročilo s 16. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice

Jesenice, 2. 11. 2016 – Na oktobrski seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 16 točk dnevnega reda. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2017 v prvi obravnavi, ki ga je Občinski svet občine Jesenice, tako kot ostale sklepe, vezane na predlog proračuna za prihodnje leto, potrdil. Občinski svet je v drugi obravnavi obravnaval tudi Odlok o lokalni turistični vodniški službi ter Lokalni program za kulturo občine Jesenice za obdobje 2017 – 2020 in Strategijo razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2017 – 2020.

Občinski svet Občine Jesenice je na oktobrski seji v drugi obravnavi sprejel predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi, s katerim se določa pogoje za opravljanje lokalne turistične vodniške službe, kriterije za pridobitev statusa lokalnega turističnega vodnika in ureja ostale dejavnosti v zvezi z izvajanjem lokalne turistične vodniške službe.

V drugi obravnavi je Občinski svet potrdil tudi Lokalni program za kulturo občine Jesenice za obdobje 2017 – 2020 in Strategijo razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2017 – 2020. Lokalni program za kulturo je temeljni programski in izvedbeni dokument, ki postavlja prioritete občinske kulturne politike in neposredno odgovarja na ključne probleme posameznih področij kulture. Dokument izhaja iz zgodovinskega položaja in razvoja kulture na tem območju, upošteva njene prednosti in slabosti ter zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kulture in njenih lokalnih posebnosti glede na nevarnosti in priložnosti, s katerimi se bo v naslednjem obdobju ta soočala. Glavni namen Strategije razvoja športa pa je določiti usmeritve in srednjeročne cilje za razvoj športa v občini Jesenice ter z njimi pričakovane rezultate, vključno s kazalci, s katerimi bo na koncu posameznega obdobja mogoče izmeriti oz. preveriti doseganje zastavljenih ciljev.

Na seji so bili potrjeni tudi Sklep o vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice v višini 0,0598 EUR, Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2017 v višini 0,001484 EUR ter Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2017, ki znaša 878,92 EUR.

 

Svetniki in svetnice so na seji potrdili predlog za dokapitalizacijo družbe BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, tako da bodo Občine - družbenice glede na dosedanja razmerja pridobile dodatnih približno 10 % osnovnega kapitala družbe, kar pomeni, da bo vsota deležev občin v družbi višja od deleža družbenika Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja ter bo s tem izpolnjen tudi pogoj »večinskega deleža občin znotraj javnega deleža«, ki ga določa prva alinea tretjega odstavka 20. člena ZSRR-2.

Svetniki so obravnavali tudi predlog Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2017, predlog Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2017, predlog Načrta ravnanja s premčnim premoženjem za leto 2017 ter predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2017. Pri načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine so svetniki nekoliko obširneje razpravljali o smučišču Španov vrh, na koncu pa so sprejeli sklep, da se iz načrta razpolaganja izvzameta zemljišče pod zap. št. 25 – pripadajoče zemljišče –srednja postaja žičnice Španov vrh in zemljišče s stavbami in ostalimi objekti pod zap. št. 2 – Planina pod Golico 3/c – srednja postaja žičnice Španov vrh.

Najpomembnejša točka dnevnega reda oktobrske seje je bila zagotovo prva obravnava predloga Proračuna občine Jesenice za leto 2017. Po trenutnem predlogu proračuna bo Občina Jesenice v letu 2017 največ sredstev namenila za področje izobraževanja, in sicer 23,79 % (4,4 mio €), sledita pa mu področji prometa, prometne infrastrukture in komunikacij z 12,35 % (2,2 mio €) in področje kulture, športa in nevladnih organizacij z 11,44 % (2,1 mio €). V letu 2017 bo Občina prednostno pristopila k gradnji kanalizacijskih omrežij, zato so v predlog proračuna uvrščene kanalizacija na Murovi in kanalizacija v Trebežu – II. faza ter zaključek kanalizacije na Šmidovi. Na področju družbenih dejavnosti sta prioriteti celotna obnova strehe na OŠ Toneta Čufarja ter obnova stopnišča pri Športni dvorani Podmežakla. Občina bo nadaljevala z manjšimi investicijami v osnovne šole, z obnovo stanovanjskega fonda in v letu 2017 še zadnjič z energetsko sanacijo objektov. Načrtuje pa se tudi postavitev usmerjevalnih tabel in obnovo otroških igrišč na Plavžu. Izkazan primanjkljaj v proračunu za leto 2017 se bo pokrival iz ostanka sredstev na računu v letu 2016. V letu 2017 je predvideno tudi zadolževanje v višini 833 tisoč evrov, od tega 630 tisoč evrov za obnovo dela regionalne ceste R2 skozi Jesenice. V kolikor bo prišlo do obljubljene obnove državne ceste bo Občina morala zagotoviti sredstva za ureditev pločnikov, komunalne infrastrukture, cestne razsvetljave ter semaforjev. 27 prisotnih svetnikov je predlog proračuna v prvi obravnavi s pripombami, danimi v razpravi, sprejelo s 26 glasovi za in nobenim glasovom proti. Občinska uprava bo prejete pripombe proučila in jih v okviru zmožnosti vključila v predlog proračuna občine Jesenice za leto 2017 v drugi obravnavi.

Občinski svet občine Jesenice je na 16. redni seji dal mnenje k imenovanju ravnateljice Vrtca Jesenice, s katerimi pri imenovanju za ravnateljico Vrtca Jesenice daje prednost kandidatki Mateji Ban. Ravno tako pa je Občinski svet obravnaval tudi predlog za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice. Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep, da zaradi upokojitve predčasno preneha mandat dosedanjemu direktorju javnega zavoda Zoranu Kramarju. Kot drugi je bil sprejet sklep, da se v postopku javnega razpisa za imenovanje direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice ne izbere nobeden izmed kandidatov za direktorja ter da se postopek javnega razpisa za imenovanje direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice ponovi v mesecu januarju 2017. S tretjim sklepom pa je Občinski svet po predhodno pridobljenem mnenju Sveta javnega zavoda Zavod za šport, za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice za obdobje največ enega leta imenoval Gabra Šorna. Občinski svet je v okviru točke volitve in imenovanja obravnaval še predlog za razrešitev članice in imenovanje novega člana Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z narpemičninami, v okviru katerega je z mesta članice Odbora razrešil Vesno Lavtižar, na njeno mesto pa se imenoval novega člana Fikreta Avdića ter predlog za razrešitev in imenovanje novega predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park, v okviru katerega je z mesta predstavnice ustanovitelja v Svetu javnega zavoda TNP razrešil Vesno Lavtižar, na njeno mesto pa imenoval Igorja Arha.

Na koncu je Občinski svet na predlog svetnika Borisa Grilca, razpravljal še o odgovoru, ki ga je na postavljeno svetniško vprašanje pripravil Zavod za šport Jesenice, nanaša pa se na finančne obveznosti uporabnikov Športne dvorane Podmežakla.

Prebrano 2376 krat