Natisni to stran
maj 2016 20

Poročilo s 13. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 20. 5. 2016 – Na včerajšnji seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetniki in svetnice obravnavali 12 točk. Med drugim so obravnavali predlagane spremembe pogojev za imenovanje direktorjev javnih zavodov, sprejeli spremembe odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice, podali mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo za naslednje petletno mandatno obdobje, ter se seznanili s poročili Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, koncesionarja za oskrbo s toploto na območju Jesenice ENOS OTE ter koncesionarja za izvajanje javnega mestnega prometa in šolskih prevozov Alpetour d.d. Seznanili so se tudi z odstopom Elvisa Vukalića z mesta člana občinskega sveta in odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, iz katerega je odstopil tudi dosedanji član Žiga Jereb.


Občinski svet Občine Jesenice je na včerajšnji seji v drugi obravnavi dokončno potrdil Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice. Ta opredeljuje Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin kot organ za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev dejavnosti gospodarskih javnih služb na območju občine Jesenice. Z odlokom so določena delovna področja, naloge, pristojnosti Sveta, njegova sestava in organ, ki za Svet opravlja administrativno strokovna opravila. Svet sestavljajo predsedniki krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice.

V drugi obravnavi je bil dokončno potrjen tudi Odlok o o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice. S sprejetjem drugega akta pa je Občina Jesenice veljavni odlok uskladila z novo Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki je začela veljati konec leta 2015. Bistvene spremembe, ki jih uvaja nova uredba in se z njimi usklajuje odlok, so v drugačni in natančnejši opredelitvi nalog, ki se izvajajo v okviru javne službe ter v novih kriterijih in rokih pri opremljanju aglomeracij z javno kanalizacijo, malimi čistilnimi napravami ali greznicami ter njihovimi izjemami. Poleg navedenega Občina Jesenice odlok spreminja oziroma usklajuje z novimi definicijami posameznih pojmov, z natančnejšim izrazoslovjem in manjšimi vsebinskimi popravki, ki ustrezajo novi ureditvi ter dejanskemu stanju pri izvajanju gospodarske javne službe, hkrati pa Odlok spreminja tudi v delu, ki določa pridobitev soglasja izvajalca o priključitvi na javno kanalizacijo.

V prvi obravnavi so bili obravnavani tudi predlogi treh odlokov o ustanovitvi javnih zavodov, in sicer predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice, predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice in predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice. Občina Jesenice odloke spreminja na predlog Občinskega sveta in njegovih delovnih teles, in sicer pri določilih v zvezi s pogoji za imenovanje direktorja javnega zavoda. Namen sprememb odlokov je poenotiti z odlokom določene posebne pogoje, ki jih mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati posameznik, da lahko kandidira za mesto direktorja posameznega javnega zavoda, z manjšimi odstopanji glede na naravo dela, ki ga posamezni javni zavod opravlja, ter razširiti krog ustrezno usposobljenih kandidatov za imenovanje na mesto direktorja posameznega javnega zavoda. Na podlagi prejetih predlogov in pripomb bodo strokovne službe le-te preučile do druge obravnave odlokov in jih nato predlagale Občinskemu svetu v končno potrditev.

Svetniki in svetnice so na včerajšnji seji potrdili tudi odpis dolga iz naslova zapadlih in neplačanih najemnin za neprofitni stanovanji dveh pokojnih najemnikov v skupni višini 3.334,85 €, ter sprejeli 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2016, s čimer Občina Jesenice načrtuje pridobitev nepremičnin, ki v naravi predstavljajo lokalno javno infrastrukturo (javno komunalno opremo) na območju Hrenovice, in sicer dovozno cesto, skupaj z meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo, nadhod čez cesto in železniško progo ter pešpot med obema nadhodoma.

Na seji so člani Občinskega sveta podali tudi pozitivno mnenje k imenovanju Anite Bregar za direktorico Centra za socialno delo Jesenice za naslednje petletno obdobje, in potrdili prenehanje mandata člana Občinskega sveta občine Jesenice in člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe Elvisa Vukalića, ki je v začetku meseca podal odstopno izjavo. Hkrati so zaradi odstopne izjave potrdili tudi prenehanje mandata člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe Žige Jereba, namesto njega pa so v odbor imenovali Janeza Poljšaka.

Na seji je bilo predstavljeno tudi nekaj poročil, med drugim poročilo št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2016, poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015 s finančnim poročilom (predstavil ga je direktor Agencije mag. Stevo Ščavničar), poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2015 (predstavila ga je direktorica podjetja Alpetour d.d. Ivanka Zupančič Gaber), poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2015 (predstavil ga je direktor podjetja ENOS OTE Robert Pajk) in poročilo župana o realizaciji dosedanjih sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 – 2018.

Pri zadnji točki dnevnega reda, pri vprašanjih in pobudah, je Občinski svet občine Jesenice s sklepom podprl peticijo za vpis neodtujljive pravice do vode v slovensko ustavo, na ta način pa se je pridružil prizadevanjem županov sedmih zgornjegorenjskih občin in državnega svetnika mag. Steva Ščavničarja, ki so to peticijo že podpisali in jo kot pobudo prenesli na pristojno državno raven.

Prebrano 2237 krat