Novice

Ines Dvoršak

predstavnica Občine Jesenice za odnose z javnostmi
T: 04 586 92 34, E: ines.dvorsak@jesenice.si

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice (na kratko SPV) že vrsto let prvi šolski teden skrbi, da predvsem mlajši otroci varno pridejo v šolo. Nič drugače ni niti letos, ko skupaj s predstavniki Policijske postaje Jesenice, Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter s člani prostovoljnih gasilskih društev v bližini osnovnih šol skrbi, da se promet okoli šol odvija nemoteno in varno. Na prvi šolski dan jim je na pomoč priskočil tudi župan Tomaž Tom Mencinger in tako pomagal skrbeti, da so osnovnošolci varno prišli do osnovnih šol.

Najbolj intenzivna skrb za najmlajše udeležence v prometu in njihove spremljevalce sicer poteka v prvem šolskem tednu, a se, v sicer zmanjšanem številu prostovoljcev, nadaljuje tudi do konca septembra, policisti in redarji pa za varnost in upoštevanje prometnih pravil v okolici osnovnih šol skrbijo celotno šolsko leto. Kljub nadzoru in opozarjanju pa redarji in policisti še vedno ugotavljajo, da prihaja do številnih prekrškov predvsem s strani spremljevalcev otrok; tudi letos sta med najpogostejšimi neuporaba varnostnih pasov v avtomobilu in nepravilno prečkanje cestišča na mestih, kjer prehoda za pešce ni. Ob tem opozarjajo, da smo otrokom najboljši zgled prav starši oziroma skrbniki, zato pozivajo k upoštevanju cestnoprometnih pravil in s tem k pravilnemu učenju otrok, kako je treba ravnati v prometu.

V ponedeljek je sicer v šolske klopi sedlo 1683 jeseniških osnovnošolcev (v to število ni vključena OŠ Poldeta Stražišarja, ki jo bo letos obiskovalo okrog 40 učencev), od tega je bilo 183 prvošolcev, ter 995 srednješolcev, v Vrtec Jesenice pa je trenutno vpisanih 667 predšolskih otrok.

Gradbena dela za projekt Gorenjski sonček v centru Jesenic se nemoteno in intenzivno nadaljujejo. Gregor Žvipelj, direktor Anepremičnin (investitor) pravi, da je njihov cilj kakovostna izdelava celotnega objekta, skupaj s stanovanji,, zato so se odločili za dodatno prenovo. Ta vključuje popolno prenovo vizualizacije fasade, prenovo hidroizolacijskih membran na strehah vseh štirih objektov z materiali renominiranega proizvajalca ter posodobitev strojnih inštalacij na objektih, kar zajema montažo sanitarne keramike in razvod kanalizacije po kleteh. V okviru elektroinštalacijskih del je bila izvedena tudi vezava omar in razvod po kleti.

V mesecu avgustu se je zaključevala ureditev hidroizolacije kletne etaže na južni strani objektov ter hidroizolacija teras v pritličnem delu, v objektih pa je tekel postopek za izdelavo projekta toplotne postaje. Žvipelj pravi, da se zaključek del na blokih 1 in 2 pričakuje že v teh dneh, bloka 3 in 4 pa naj bi bila v skladu s terminskim načrtom zaključena konec septembra. Investitor je poskrbel tudi za varnost stanovalcev s postavitvijo varovalne ograje, ki deli novo cesto in železniško progo. Steber na severni strani železniške proge že stoji, v prvi polovici septembra pa se načrtuje postavitev konstrukcije nadhoda čez bohinjsko progo, ki bo povezoval center Jesenic s Staro Savo. Povezovalni most, ki ga krajani nestrpno pričakujejo, bo dolg 62 metrov, dolžina same konstrukcije pa znaša 41 metrov. V prvi polovici septembra se bo odvilo tudi asfaltiranje nove dostopne ceste s pločnikom.

Po besedah investitorja je predvideno, da bo objekt dokončan v septembru oz. v prvi polovici oktobra 2015, prodaja stanovanj pa se bo, v primeru načrtovane pridobitve vseh dovoljenj, pričela v mesecu oktobru. Glede cene stanovanj Žvipelj dodaja: »Tržna cena posameznega stanovanja bo odvisna od mikrolokacije v objektu ter od velikosti stanovanja, po nekaterih predvidevanjih pa naj bi se gibala od 1.260 do 1.380 EUR na m2. Glede na to, da bo Abanka Vipa posebej za Gorenjski sonček pripravila ugodno ponudbo za stanovanjske kredite, ponudba najema z odkupom v tej fazi ni v načrtu.«

Več informacij o investiciji, objektih in stanovanjih lahko po novem vsi zainteresirani najdejo tudi na spletni strani http://www.gorenjski-soncek.si/ ali na Facebook profilu Gorenjskega sončka na naslovu https://www.facebook.com/pages/Gorenjski-son%C4%8Dek/1651789335035547?fref=nf.

Duševno zdravje je pomembno tako za posameznika kot tudi za družbo. Vpliv ima na posameznikovo telesno zdravje, njegov izgled, medsebojne odnose, vedenje, z vidika družbe pa med drugim vpliva na delovno učinkovitost, stroške zdravljenja in odsotnost z delovnega mesta. Posameznik je glede na izzive, ki mu jih na pot postavlja življenje, v različnih obdobjih v različno dobri duševni kondiciji. V slabši duševni kondiciji funkcionira slabše in manj učinkovito rešuje vsakdanje težave, v boljši pa mu le-to uspeva bolje.

Tema duševnega zdravja je dandanes še vedno tabu in ljudje o njej le neradi spregovorimo. Nihče ne prizna rad, da potrebuje pomoč, še težje se odloči, da jo dejansko poišče.

V sklopu projekta ANIMA SANA, ki je je financiran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, del sredstev pa zagotavljajo tudi Občine Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica in Žirovnica, smo z namenom opozoriti na problematiko duševnega zdravja pripravili krajšo brošuro, ki so jo konec meseca avgusta v svoje nabiralnike prejela vsa gospodinjstva na Zgornjem Gorenjskem. V okviru pripravljene publikacije smo na kratko izpostavili kaj duševno zdravje je, katere so najpogostejše duševne motnje, kdaj in zakaj poiskati pomoč in na koga se posameznik lahko obrne. Na ta način želimo opozoriti, da duševno zdravje ni nekaj nepomembnega, kar se lahko pomete pod preprogo, temveč gre za pomemben dejavnik, ki vpliva tako na kakovost naših življenj kot tudi celotne družbe.

V sklopu projekta ANIMA SANA na Zgornjem Gorenjskem delujejo tudi 4 brezplačne psihoterapevtske svetovalnice (Kranjska Gora, Jesenice, Lesce, Bohinjska Bistrica), v jesenskih mesecih pa bomo pričeli z izvedbo brezplačnih programov/delavnic za širše ranljive ciljne skupine in strokovne delavce v stiku s temi skupinami.

Nosilec projekta je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, ki projekt izvaja v sodelovanju z društvom Pot svetlobe, Psihiatrično bolnišnico Begunje, Fakulteto za zdravstvo Jesenice in Skupnostjo centrov za socialno delo. Več informacij o projektu ANIMA SANA lahko najdete na spletni strani projekta www.animasana.si oz. FB profilu Projekt ANIMA SANA.

 

Pripravila: Urška Železnikar, vodja projekta

V sredo, 2. 9. 2015, se pričnejo dela za izgradnjo kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode in obnova vodovodnega omrežja na območju Prosvetne ceste na Koroški Beli. Z deli se bo pričelo pri hišni številki Nova ulica 7 in nadaljevalo proti Potoški poti 2. Od 1. 9. 2015 do 14. 10. 2015 je tako zaradi del predvidena popolna zapora ceste, in sicer neprekinjeno od 00.00 do 24.00, a bo izvajalec gradbenih del zagotavljal peš dostop do stanovanjskih hiš in, v kolikor bo to mogoče, tudi dostop z avtomobilom.

Ko se bodo gradbena dela izvajala v križišču pri gasilskem domu pred mostom čez potok Bela, bo onemogočen dostop za stanovalce Potoške poti 3 – 6, Gozdne poti, Poljske poti in Ulice Janeza Šmida. O začetku in trajanju te zapore bodo stanovalci obveščeni naknadno.

V času gradnje bo občasno motena oskrba s pitno vodo.

Zahvaljujemo se za razumevanje in upoštevanje prometne ter ostale signalizacije na gradbišču.

Občina Jesenice od 1. septembra 2015 omogoča oz. zagotavlja dodatno subvencijo pri uvrstitvi v plačilni razred za plačilo vrtca. Dodatno se namreč upošteva dejstvo najetega stanovanjskega kredita za reševanje prvega stanovanjskega problema mladih družin, starši pa to možnost uveljavljajo na Centru za socialno delo Jesenice.

 

Dejstvo najetega kredita se upošteva družinam, ki izpolnjujejo VSE naslednje pogoje:

1. Vlagatelj je član MLADE DRUŽINE kar pomeni, da:

 • Sta OBA starša otroka stara MANJ kot 30 let ALI
 • Sta OBA starša stara manj kot 35 let IN NIMATA šoloobveznega otroka v družini

 2. Da se z najetim stanovanjskim kreditom REŠUJE 1. STANOVANJSKI PROBLEM, za kar je potrebno predložiti dokazila:

 • Namenska kreditna pogodba v slovenskem jeziku
 • Pogodba na podlagi katere eden od staršev pridobi lastninsko pravico na nepremičnini (stanovanju/stanovanjski hiši)

3. Da je član mlade družine ZEMLJIŠKOKNJIŽNI LASTNIK nepremičnine za katerega imajo najet stanovanjski kredit

4. Da so/bi bili starši UVRŠČENI V 2. DO VKLJUČNO 6. DOHODKOVNI RAZRED po odločbi za določitev pravice do otroškega dodatka

5. Da so vlagali vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na CSD Jesenice od 1. 8. 2015 dalje.

 

Potrebni koraki staršev:

A. Starši, ki ste že vložili vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v mesecu avgustu 2015 in ste že prejeli odločbo ter izpolnjujete zgoraj navedene pogoje,
SE ČIMPREJ OZIROMA NAJKASNEJE DO 15.9.2015
zglasite na CSD Jesenice (z vsemi zgoraj navedenimi dokazili) kjer vam bodo pomagali urediti vso potrebno dokumentacijo v zvezi s tem;

B. Starši, ki ste vložili vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v mesecu avgustu 2015 in še niste prejeli odločbe ter izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, se zglasite na CSD Jesenice, kjer boste vlogo dopolnili z vsemi zgoraj navedenimi dokazili ali vsa potrebna dokazila čimprej pošljite po pošti (do izdaje odločbe);

C. Starši, ki šele boste vložili vlogo na CSD Jesenice za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev od septembra 2015 dalje in izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, v vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev navedite/označite opombo »POSEBNE OKOLIŠČINE« in predložite vsa zgoraj navedena dokazila.

Na pokopališču na Blejski Dobravi bo v kratkem možna še ena oblika pogreba, in sicer z raztrosom pepela pokojnika. Na Občini Jesenice se namreč zavedamo, da se vedno več ljudi iz različnih razlogov odloča za tovrsten pokop svojih svojcev, zato smo se želeli približati tem željam in omogočiti tudi takšno vrsto pokopa.
V ta namen je Občina Jesenice v sodelovanju z javnim komunalnim podjetjem JEKO-IN d.o.o. uredila posebno mesto na pokopališču, imenovano Brezov gaj, ki bo namenjeno prav raztrosu pepela. Gradbena dela so že končana, sledi pa še nekaj obrtniških del. Okvirna vrednost ureditve znaša nekaj manj kot 8.000 €.

Storitev bo na voljo, ko bodo zaključena tudi obrtniška dela in ko bo sprejeta cena storitve, tj. predvidoma na oktobrski seji Občinskega sveta občine Jesenice.

V drugi polovici avgusta je predviden začetek izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo in obnove vodovodnega omrežja na Prosvetni cesti, in sicer na odseku med hišnimi številkami Nova ulica 7 in Potoška pot 2. Dela, ki jih bo izvajalal na javnem razpisu izbrani izvajalec, Gradnje Krašovec, Leopold Krašovec s.p., se bodo izvajala predvidoma 60 dni oziroma do sredine oktobra 2015.

V času gradnje bo na obravnavanem območju moten promet, obenem pa občasno tudi oskrba s pitno vodo. Prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne ter ostale signalizacije na gradbišču.

Jutri, 5. 8. 2015, bo ENOS OTE, koncesionar za oskrbo s toploto na območju občine Jesenice, pričel z investicijskimi vzdrževalnimi deli na vročevodni povezavi v bližini Občine in Pošte Jesenice, in sicer med jaškom pri občinski stavbi, mimo bencinske postaje Petrol in do Srednje šole Jesenice.

Zaradi dotrajanosti in dimenzijske neustreznosti cevi se bodo le-te nadomestile z novimi, predizoliranimi cevmi manjše dimenzije, izdelali se bodo tudi novi, ustreznejši razdelilci za posamezne odcepe oz. priklope. Zaradi izvajanja del in potrebnega skladiščnega prostora bo izvajalec začasno zaprl parkirni prostor na vzhodnem delu občinske stavbe oz. levi parkirni prostor ob uvozu z glavne ceste.

Zaradi nemotene izvedbe del vse stranke Občine Jesenice in Pošte Jesenice ter morebitne druge uporabnike tega parkirišča prosijo, da za čas izvajanja del, tj. predvidoma 2-3 tedne, uporabljajo le parkirni prostor pod Občino Jesenice (spodnje parkirišče). Vsa dela se bodo sicer izvajala v betonski kineti pod zemljo, zato cestni promet na nobenem delu ne bo oviran.

Občina Jesenice je 5. 6. 2015 na svoji uradni spletni strani, skladno z Odlokom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. RS list št. 35/2015 z dne 22.5.2015), objavila javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice v letu 2015.

Na javni razpis so do roka, tj. 6. 7. 2015, prispele tri vloge. Občina Jesenice je sklenila pogodbo za sofinanciranje z naslednjimi upravičenci:

 • Turistično društvo Golica za pustno prireditev ˝49. Smuk za trofejo svinjske glave˝, ki je potekala 13., 15. in 17. 2. 2015, v vrednosti 1.710,98 €.
 • Turistično društvo Golica za prireditev v času cvetenja narcis ˝Miss narcis˝, ki je potekala 8. in 9. 5. ter 15. in 16. 5. 2015, v vrednosti 5.851,00 €.
 • Mladinski svet Jesenice za večdnevni festival ˝Festeelval˝, ki bo potekal od 25. do 27. 9. 2015, v vrednosti 13.184,00 €.

Za etnološko prireditev in prireditev z elementi inovativnosti bomo javni razpis ponovno objavili, in sicer v skupni višini 9.092,47 €.

Občina Jesenice je v sodelovanju z Zvezo borcev NOB Jesenice tudi letos 1. avgusta organizirala proslavo ob spominskem dnevu občine Jesenice. Zbrane je pozdravil župan Tomaž Tom Mencinger, slavnostna govornica pa je bila Meta Mencej, članica predsedstva ZZB NOB Slovenije. V nagovoru je opozorila na pomen ohranjanja spomina na osvobodilni boj in na vrednote tistega časa, kot so odločnost, enotnost, solidarnost, medsebojno spoštovanje in ljubezen do domovine. V kulturnem programu sta nastopila Manca in Benjamin Izmajlov.

Občina Jesenice je v drugi polovici julija po uspešno prestanem tehničnem pregledu prejela uporabno dovoljenje za povezovalni kanal za komunalno odpadno vodo na območju Industrijsko obrtne cone Črna vas. Dela so (z vmesno prekinitvijo zaradi prilagajanja dokončanju novega objekta podjetja Sumida) potekala od septembra 2014, celotna vrednost investicije pa je znašala 92.941,03 € brez DDV, ki jih je Občina Jesenice zagotovila iz svojega proračuna. Gradbena dela je izvajal Kovinar-gradnje ST d.o.o..

Povezovalni kanal povezuje zgrajeno kanalizacijo na območju Črne vasi z obstoječo kanalizacijo na Blejski Dobravi, s tem pa je lastnikom objektov na območju Črne vasi in prihodnjim investitorjem na tem območju dana možnost uporabe kanalizacije. Vzporedno z izgradnjo povezovalnega kanala se je obnovila in - glede na prostorske možnosti - razširila tudi cesta v smeri Na Saple.

Jesenice, 29. 7. 2015 – Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je v ponedeljek izbral novo direktorico občinske uprave. To je postala mag. Valentina Gorišek, dosedanja vodja oddelka za okolje in prostor na Občini Jesenice in trenutna vršilka dolžnosti direktorja občinske uprave.

Po prvem neuspelem javnem natečaju je Občina Jesenice 18/5-2015 objavila drugi javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja občinske uprave Občine Jesenice. Na javni natečaj se je prijavilo 7 kandidatov, župan Tomaž Tom Mencinger pa je izmed prijavljenih kandidatov v ponedeljek za direktorico izbral mag. Valentino Gorišek. Ta bo delo direktorice uradno nastopila po preteku pritožbenega roka in pravnomočnosti sklepa o izbiri.
Mag. Valentina Gorišek je bila pred tem na Občini Jesenice zaposlena kot vodja oddelka za okolje in prostor, v zadnjem mesecu in pol pa je opravljala tudi naloge vršilke dolžnosti direktorja občinske uprave.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v preteklih tednih sprejelo ukrep, ki državljanom omogoča enkratni odpis dolgov. Ukrep je s podpisom sporazuma podprla tudi Občina Jesenice, v teh dneh pa so z ministrstvom potekali intenzivni dogovori, kako ukrep izvesti v praksi.

Na podlagi podpisanega sporazuma o izvedbi odpusta dolgov bodo lahko stekle aktivnosti za odpust dolgov, povezanih s plačilom vrtca in šolske prehrane v osnovnih šolah. Prva aktivnost je tako oddaja vlog s strani dolžnikov. Ti lahko vloge na Vrtec Jesenice in jeseniške osnovne šole oddajo od 3. avgusta do 31. oktobra 2015. Obrazci za odpis dolgov bodo na voljo od 3. avgusta 2015 na spletnem mestu ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na Centru za socialno delo Jesenice, Rdečem križu, Karitas in Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Dolgovi se odpišejo tistim dolžnikom, katerih dolg je nastal do 30. 12. 2013 in ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015:

 • prejemniki denarne socialne pomoči ali
 • prejemniki varstvenega dodatka ali
 • prejemniki veteranskega dodatka ali 
 • prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
 • prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Prav tako se dolgovi lahko odpišejo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka. Če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za odpis dolga, pri katerem je treba poudariti, da gre za enkratno dejanje, posamezni upnik in dolžnik skleneta dogovor o odpisu dolga, v katerem se dogovorita tudi o višini dolga, ki se bo odpisal.

Višina odpusta posameznega dolga bo znana po zaključku sprejema vlog, tj. po 31. oktobru 2015.

 Vse informacije in dodatna pojasnila o ukrepu so na voljo na posebni spletni strani www.paketpomoci.si ali na telefonski številki 080 20 02.

Danes je po Jesenicah začel voziti nov, najsodobnejši avtobus, ki je prijazen do okolja in hkrati omogoča lažji dostop invalidom. Do konca avgusta se mu bosta pridružila še dva, vsi trije pa bodo zamenjali starejše, bolj dotrajane in energijsko bolj potratne avtobuse. Za avtobuse bo podjetje Alpetour Potovalna agencija d. d., koncesionar za izvajanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice, odštelo več kot 600.000 €.

Občina Jesenice se sicer zaveda pomembnosti mestnega potniškega prometa, od katerega je še vedno odvisno veliko število občanov, zato dejavnost vsako leto ohranja tudi s subvencijami iz občinskega proračuna (v obdobju 2012–2015 ta znaša dobrih 642.000 € za mestni promet in dobrih 1.233.000 € za prevoze osnovnošolcev).

Občina Jesenice vsako leto 1. avgusta obeležuje svoj spominski dan, ko se spominjamo prvega oboroženega spopada med partizani in Nemci na Gorenjskem. 1. avgusta 1941 je spopad na Obranci na jeseniški Mežakli terjal tudi dve smrtni žrtvi Cankarjeve čete.

Delegacija, na čelu z županom občine Jesenice in predsednikom Zveze borcev za vrednote NOB Jesenice, se vsako leto odpravi na Obranco in se s polaganjem venca pri tamkajšnjem spomeniku pokloni spominu na dogodek, v popoldanskih urah pa je organizirana tudi proslava. Ta bo letos ob 16. uri v Kolpernu na Stari Savi. V kulturnem programu bosta sodelovala Manca in Benjamin Izmajlov, slavnostna govornica pa bo Meta Mencej, članica predsedstva ZZB NOB Slovenije.

Ob praznovanju spominskega dne posebno pozornost namenimo spominu na tiste, ki so se uprli in tudi žrtvovali svoja mlada življenja, hkrati pa tudi tistim generacijam, ki te vrednote zanemarjajo in poskušajo sovraštvo prenašati iz generacije na generacijo. Zato so proslave vsebinsko vezane na spomin in opomin s sporočilom prihodnjim generacijam, da se splača vztrajati in se boriti za svoje sanje.

1. avgust pa ni bil vselej znan kot spominski dan občine Jesenice, temveč je bil leta 1954 najprej proglašen za praznik občine Jesenice. Kot takega so ga Jeseničani praznovali vse do leta 1998, ko so svetniki jeseniškega občinskega sveta izglasovali spremembo, in sicer je prišlo do odločitve, da se za praznik občine izbere datum 20. marec, ko je bil leta 1929 trg Jesenice preimenovan v mesto, 1. avgust pa se je preimenoval v spominski dan.

Vabilo na proslavo objavljamo v priponki.

Uporabne povezave