Skok na osrednjo vsebino

Novice

Občinski svet občine ima 28 članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

 1. Sklic 4. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 9. 3. 2023
 3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2022 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
 4. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
 5. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 6. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 8. Predlog za odpis terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje
 9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
 10. Predlog za vzpostavitev sistemskega pristopa k urejanju mestnih središč
 11. Letno poročilo družbe Ekogor d.o.o. za leto 2022
 12. Predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
 13. Volitve in imenovanja
 14. Program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2023
 15. Poročilo o izvrševanju Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2022
 16. Informacija o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2022
 17. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2022
 18. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2022
 19. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice v mandatnem obdobju 2022 - 2026
 20. Vprašanja in pobude

Svet KS Plavž se je sestal na svoji 3. redni seji, dne 28.3.2023 ter ugotovili, da so bili vsi sklepi 2. seje realizirani.

Dne 22. marca 2023 ob 17.30  je v sejni sobi KS Blejska Dobrava potekala 3. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Blejska Dobrava , na kateri je bilo obravnavano naslednje:

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice zajema realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.

 1. Sklic 3. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 26. 1. 2023
 3. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 4. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavoda za šport Jesenice« - UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 6. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 7. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 8. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2023 – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja premičnega premoženja
 9. Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2023 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 10. Predlog spremembe Letnega programa športa v Občini Jesenice za leto 2023
 11. Predlog spremembe Letnega programa kulture v Občini Jesenice za leto 2023
 12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
 13. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
 14. Predlog za izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice »JES odločam« za obdobje 2024 - 2025
 15. Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2023 – 2026
 16. Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice za obdobje 2022 - 2032
 17. Volitve in imenovanja
 18. Vprašanja in pobude

Sestava Nadzornega odbora mandat 2022-2026

# IME IN PRIIMEK FUNKCIJA
1. mag. Darja Radić Predsednica
2. Žiga Jereb Namestnik predsednice
3. Boris Grilc Član
4. Boštjan Omerzel Član
5. Branka Modic Šmit Članica
6. Igor Milosov Član
7. Anita Drvoderić Članica

Včeraj, 22. februarja, je potekala prva redna oziroma konstitutivna seja Nadzornega odbora Občine Jesenice v mandatu 2022–2026.

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 22. redni seji, dne 9. 12. 2021 sprejel Odlok o proračunu občine Jesenice za leto 2023, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2023.

Jesenice, 26. januar – Občinski svet Občine Jesenice se je danes sestal na svoji 2. redni seji.  Svetniki in svetnice so na prvi vsebinski seji novega mandata obravnavali 13 točk (s podtočkami).

 1. Sklic 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 14. 12. 2022
 3. Predlog za potrditev mandata članici Občinskega sveta Občine Jesenice
 4. Predlog za imenovanje namestnice predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 5. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 6. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 7. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice
 8. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice
 9. Predlog Soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu
 10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
 11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
 12. Volitve in imenovanja:
 13. Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2023
 14. Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2023 - 2026
 15. Okvirni Program dela Občinskega sveta Občine Jesenice za leto 2023
 16. Soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2023 s finančnim načrtom
 17. Poročilo Delovne skupine za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla
 18. Vprašanja in pobude

Na lokalnih volitvah v občini Jesenice so poleg volitev župana in članov občinskega sveta potekale tudi volitve za člane svetov v vseh sedmih krajevnih skupnostih. V decembru so se na podlagi rezultatov volitev tako zvrstile ustanovne seje novoizvoljenih članov svetov, na katerih so se seznanili s svojimi nalogami in pristojnostmi ter izvolili predsednike in podpredsednike. V vrstah članov svetov je več predstavnikov krajanov, ki delo nadaljujejo iz prejšnjega mandata, veliko je novih obrazov. Skupaj je bilo izvoljenih sedeminštirideset članov in članic. V največji krajevni skupnosti Plavž je novi predsednik dr. Adis Medić, podpredsednica pa, kot v prejšnjem mandatu, ostaja Albina Seršen. V Planini pod Golico so prejšnjo podpredsednico Zalo Rekar izvolili za novo predsednico, njeno mesto pa je zasedla Barbara Lipovec. Novinca sta v vodstvu krajevne skupnosti Podmežakla, in sicer je predsednik postal Tomaž Jekler, podpredsednica pa Ivanka Jurca. V ostalih štirih krajevnih skupnostih predsedniki ostajajo isti kot v prejšnjem mandatu - na Blejski Dobravi Anton Hribar (nova podpredsednica je Irena Kolbl), na Koroški Beli Matej Brus (nova podpredsednica je Mirjam Noč), v krajevni skupnosti Sava Tina Repovž (novi podpredsednik je Maksud Džamastagić), na Hrušici pa Janez Marinčič (nova podpredsednica je Maja Križnar).

Novoizvoljeni Občinski svet Občine Jesenice za mandatno obdobje 2022–2026 se je danes sestal na svoji 1. redni (konstitutivni) seji. Kot župan občine Jesenice v prihodnjem 4-letnem mandatu je zaprisegel mag. Peter Bohinec, imenovani pa so bili tudi člani in članice stalnih delovnih teles občinskega sveta.

Uporabne povezave