Novice

Ob umiritvi korona razmer se tudi delo na gradbiščih vrača v normalne tirnice. Najobsežnejša investicija, ki trenutno poteka na območju občine Jesenice, je zagotovo izgradnja druge cevi predora Karavanke. Čeprav je investitor država oziroma DARS, pa bo v času njenega poteka zagotovo vplivala tudi na lokalno skupnost, zato je župan Blaž Račič, v dogovoru z investitorjem, marca imenoval delovno skupino za spremljanje investicije, ki je včeraj v prostorih KS Hrušica opravila prvi operativni sestanek.

Na sestanku so kot predstavniki lokalne skupnosti sodelovali podžupan Miha Rebolj, direktor občinske uprave dr. Gregor Hudrič in predsednik KS Hrušica Janez Marinčič, poleg njih pa še predstavniki podjetja DARS, DRI d.o.o., izvajalca in nadzora investicije (v delovni skupini sicer sodeluje tudi predstavnik Občine Kranjska Gora). Izvajalec in nadzor sta prisotne seznanila z do sedaj opravljenimi deli in predstavila dela, ki sledijo v naslednjih mesecih.

Izvajalec je v času od 2. 3. 2020, ko je bil uveden v delo, izvedel pripravljalna dela na platoju, trenutno pa so v teku dela na t. i. preduseku, tj. začasnem portalu, kar je predpogoj za začetek izkopa predora. Ta naj bi se dokončala do konca avgusta 2020.

V času izvedbe preduseka bo izvajalec izvedel začasni most preko Save, uredil dostope do lokacij odlagališč viškov ter cestno semaforizacijo. Na prvem operativnem sestanku so prisotni, na predhodno zahtevo župana Račiča, uskladili tudi seznam cest, ki se bodo uporabljale za gradbiščne transporte, v nadaljevanju pa bo pripravljen sporazum med investitorjem, izvajalcem in Občino Jesenice glede njihove uporabe. Opravljene bodo t. i. ničte meritve teh cest, na podlagi česar bo možno po končani investiciji ugotoviti njihovo obremenjenost kot posledico investicije.

Delovna skupina bo v času investicije skrbela za tekoče spremljanje izvajanja aktivnosti, prenos informacij med deležniki in sprotno odpravljanje morebitnih izzivov, ki bi se utegnili pojaviti v vplivnem območju tekom gradnje. Sestajala se bo enkrat mesečno, predvidoma vsak zadnji torek v mesecu. Rok za dokončanje del na slovenski strani predora je 62 mesecev, tj. maj 2025.

BSC Kranj je regionalna razvojna agencija, ki že od leta 1995 deluje kot povezovalni člen med regionalno in nacionalno ravnjo. Sodelujejo z občinami, podjetji, območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami, nevladnimi organizacijami, ministrstvi in ostalimi državnimi organi. Spodbujajo razvoj gorenjske regije, ki vključuje 18 občin, med drugim tudi občino Jesenice.

 

Danes se navkljub neugodni situaciji za kulturne prireditve začenja Teden ljubiteljske kulture (TLK) – največji praznik kulture in umetnosti v Sloveniji. Vseslovenski Teden ljubiteljske kulture, ki bo letos potekal do 24. maja, zaznamujejo kulturni dogodki, ki se odvijajo po vsej Sloveniji in v zamejstvu v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije in območnih izpostav JSKD skupaj s številnimi kulturnimi društvi in njihovimi zvezami, kulturnimi zavodi, lokalnimi skupnostmi, šolami, vrtci, knjižnicami, muzeji, posamezniki … Letos bo potekal sedmič, in sicer v nekoliko drugačni obliki, kot smo bili vajeni do sedaj. Zaradi aktualne situacije v zvezi s koronavirusom bo večina aktivnosti potekala na medmrežju – na spletni strani TLK tlk.jskd.si ter na družbenih omrežjih. Rdeča nit letošnjega festivala ljubiteljske kulture in umetnosti je inštrumentalna glasba.

TLK se v običajnih razmerah začenja s svečano otvoritveno prireditvijo, vselej v drugem slovenskem kraju, letos pa ga bodo odprle virtualne poslanice, ki bodo občinstvo dosegle prek družbenih omrežij, med drugim na uradni spletni strani JSKD in TLK ter na Facebook profilih TLK in JSKD instrumentalna glasba

Na večer otvoritve TLK, v četrtek, 14. maja, ob 19.30, bo ustvarjalce in vse ljubitelje kulture nagovoril direktor JSKD mag. Marko Repnik. Po poslanici bo predvajan posnetek osrednjega odprtjaTLK-ja iz leta 2015 v Novi Gorici.  Prireditev z naslovom VIZIJA SVETLOBE je bila hkrati otvoritvena predstava Festivala Vizije – Festivala mladinskih skupin Slovenije in je bila posvečena mladinski ustvarjalnosti. Predstava je preplet različnih kulturnih zvrsti: gledališča, plesa, folklore, zborovskega in ljudskega petja, inštrumentalne glasbe, likovne in multimedijske umetnosti.

V petek, 15. maja, bo sledila poslanica podpredsednice ZKDS mag. Marijane Kolenko, v ponedeljek, 18. maja, bo objavljen nagovor ambasadorja TLK Dejana Krajnca in v torek, 19. maja, še poslanica častnega pokrovitelja letošnjega TLK, ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija.


Sporočilo letošnjega TLK je, da kljub razmeram s koronavirusom na kulturo in kulturne izvajalce ne smemo pozabiti. Kultura in kulturno ustvarjanje sta namreč pomemben gradnik vsake družbe, za kulturne dobrine pa z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto, skrbijo tudi lokalne skupnosti. Občina Jesenice na področju kulture Jesenice zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in skrbi za kulturno infrastrukturo (vključno s premično in nepremično kulturno dediščino). Za celotno področje kulture Občina Jesenice namenja čez 3 milijone evrov, od tega za ljubiteljsko kulturo 117.446,06 €. Finančna sredstva za ljubiteljsko kulturo so namenjena sofinanciranju projektov in programov ljubiteljskih kulturnih društev, programov zveze društev ter območne izpostave Javnega sklada RS za ljubiteljsko kulturo, javnega kulturnega programa pihalnega orkestra idr.

S ponedeljkom, 18. maja, bodo svoja vrata ponovno odprli vrtci po vsej Sloveniji. V Vrtec Jesenice se bodo 18. maja vrnili 203 otroci od 662 vpisanih v šolskem letu 2019/2020. Vrtec Jesenice glede na prejeta navodila s strani ministrstva in NIJZ ter glede na izkazane potrebe staršev po vključitvi otrok nazaj v vrtec tako odpira 25 oddelkov od skupno 37, pri tem pa zaenkrat ostajata zaprta dislocirana oddelka na Blejski Dobravi in na Hrušici. »V Vrtcu Jesenice smo poskrbeli, da bodo otroci, ki se bodo naslednji teden vrnili v vrtec, čim bolj varni in da se bodo starši lahko brez skrbi vrnili nazaj v službe. Prostora za zagotavljanje varnih pogojev je zaenkrat dovolj in nihče od otrok ne bo ostal doma, če tega starši ne želijo sami. Smo pa oddelke morali oblikovati glede na prejeta navodila in določene normative, zato dveh dislociranih oddelkov zaenkrat še ne moremo odpreti in bo teh nekaj otrok vrtec obiskovalo v eni od drugih enot. V prihodnjem mesecu pričakujemo že višje število otrok v vrtcu, na podlagi tekočega stanja otrok, vključenih v vrtec, pa bomo po potrebi odpirali dodatne oddelke«, je pojasnila ravnateljica Vrtca Jesenice Vanja Kramar. V vrtcu trenutno pripravljajo urnike posameznih oddelkov ter navodila za zaposlene in za starše. »Starši bodo do konca tega tedna prejeli vsa potrebna navodila, zato naj spremljajo obvestila vrtca. Želimo si, da bi navodila vsak starš skrbno prebral, saj bomo le tako lahko zagotovili čim večjo varnost tako za otroke kot za zaposlene, pri tej izredni situaciji pa seveda starše prosimo tudi za strpnost in potrpežljivost«, je še povedala Kramarjeva.

 

Jeseniški inšpektorji in redarji so danes v sodelovanju s predstavniki javnega komunalnega podjetja Jeko d.o.o. Jesenice opravili nadzor nekaj najbolj problematičnih ekoloških otokov na območju občine Jesenice. Zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov so ti namreč preobremenjeni, nedovoljeno oziroma nepravilno odlaganje odpadkov pa kvari okolico, hkrati pa zaradi dodatnega razvrščanja odpadkov povzroča dodatne stroške komunalnemu podjetju in posledično samim občanom.

Inšpektorji in redarji so tako preverili pravilnost odlaganja odpadkov na ekoloških otokih na Dobravski ulici, na Koroški Beli, za Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice, na Ulici Cirila Tavčarja in na nekaterih drugih. Med največkrat ugotovljene nepravilnosti sodijo:

  • odlaganje odpadkov ob in na zabojnike

(odpadke je potrebno ustrezno razvrstiti v ustrezne zabojnike. Ob in na zabojnike ni dovoljeno odlagati odpadkov. Če so zabojniki polni, je potrebno odpadke odpeljati na drug eko otok ali na zbirni center Jesenice.)

  • pravne osebe (npr. gostinci) odlagajo odpadke iz svoje dejavnosti na eko otoke

(odpadki, ki nastajajo v okviru opravljanja poslovne dejavnosti ne sodijo na eko otok. Pravni subjekti za odpadke morajo imeti posebne dogovore z javnim podjetjem ali drugim koncesionarjem, odvisno od vrste odpadkov.)

  • na eko otok so odloženi mešani ali nerazvrščeni odpadki

(na eko otok sodijo samo ustrezno razvrščeni odpadki in samo za tisto frakcijo, za katero je tam nameščen zabojnik, npr. steklo, papir, plastika …)

  • na eko otok (ob zabojnike) so odloženi kosovni odpadki

(kosovni odpadki ne sodijo na eko otok. Kosovne odpadke je potrebno dostaviti na zbirni center Jesenice ali se za njihov odvoz dogovoriti z JKP Jeko d.o.o.)

  • na eko otok (ob zabojnike in v zabojnike) je odložen zeleni odrez (veje, trava, listje…)

(zeleni odrez je potrebno kompostirati na lastni parceli, če to ni možno je potrebno zeleni odrez dostaviti na zbirni center Jesenice ali se za njihov odvoz dogovoriti z Jeko d.o.o.)

  • v ali ob zabojnike so odloženi gradbeni materiali, kamenje, zemlja, topli ogorki, pepel, odpadki v tekočem stanju, gošče, usedline in podobno.
    (v noben zabojnik, niti v vaš zabojnik, v katerem zbirate mešane komunalne odpadke, ne sodijo gradbeni materiali, kamenje, zemlja, topli ogorki, pepel, kosovni odpadki, odpadki z vrtov, odpadki v tekočem stanju, gošče, usedline in podobno. Tovrstne odpadke je potrebno oddajati ločeno na zbirni center Jesenice.)

Kaj sodi na ekološki otok in kaj ne, je napisano na posameznem zabojniku za odpadke. Ločene frakcije odpadkov, ki tja ne sodijo, ali začasno povečane količine odpadkov (zeleni odrez, kosovni odpadki, plastika …) morajo občani primarno, v lastni režiji dovažati na zbirni center, kjer komunalno podjetje te odpadke brezplačno prevzame v ustrezno obdelavo. Če te količine odpadkov niso velike, jih lahko gospodinjstva odložijo tudi na eko otoke, a pod pogojem, da so odpadki ustrezno ločeni. Mešani odpadki, zeleni odrez ali kosovni odpadki na eko otoke namreč ne sodijo. Pravne osebe  (s.p-ji, d.o.o.,…) odpadkov, ki nastajajo v okviru dejavnosti ne smejo prepuščati na eko otokih, saj so le-ti namenjeni izključno za odpadke iz gospodinjstva. Pravne osebe za odpadke iz dejavnosti morajo imeti sklenjene posebne dogovore ali pogodbe z javnim komunalnim podjetjem ali drugimi koncesionarji za odvoz teh odpadkov (npr. gostinstvo – steklovina, kartoni, plastika…). 

V današnjem nadzoru je bilo ugotovljenih več prekrškov zaradi nedovoljenega odlaganja odpadkov, za vse ugotovljene kršitelje pa bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica uvedel prekrškovne postopke. Vodja službe Gregor Jarkovič pri tem pojasnjuje: »Glavna odgovornost za ustrezno ravnanje z odpadki na povzročitelju oziroma lastniku odpadkov, se pravi na subjektu, ki je te odpadke ustvaril. Na Jesenicah se, tako kot v drugih občinah, pojavlja vedno več nedovoljenega odlaganja odpadkov, ki ga ne moremo pripisati nevednosti, temveč gre za namerno dejanje, zato bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo z namenom izboljšanja stanja v prihodnje tovrstne nadzore še poostril in za vsako opaženo nepravilnost dosledno ukrepal. To za kršitelja pomeni, da je, poleg odrejene sanacije odpadkov, lahko kaznovan s kaznijo tudi od 250 EUR dalje.«

Pa še dodatna koristna informacija:

Če na cesti opazite povoženo žival, o lokaciji najdbe obvestite pristojno službo za odstranjevanje poginulih živali na dežurno številko Nacionalnega veterinarskega inštituta  01/477-93-53.

Mesec maj je tradicionalno posvečen opozarjanju na večjo varnost kolesarjev.

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora kljub epidemiji ni prekinil tradicije in je pripravil prvomajsko budnico. Ta je bila drugačna kot sicer, iz gasilskega kombija so vrteli skladbe z zgoščenk orkestra.

Uporabne povezave