Jeseniške novice

0.Sklic 23. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 9. 12. 2021
2.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
3.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB 1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« - UPB2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
7.Predlog Stanovanjskega programa občine Jesenice za obdobje 2022 - 2027 – PRVA OBRAVNAVA
8.Predlog odpisa terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje
9.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022
10.Volitve in imenovanja:
11.Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2022
12.Soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2022 s finančnim načrtom
13.Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Jesenice za leto 2022
14.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Blejska Dobrava v letu 2020 in pregled investicijske ureditve vaškega jedra Blejska Dobrava
15.Problematika podražitve ogrevanja – informacija o izvedenih in načrtovanih aktivnostih ter soglasje za zagotovitev dodatnih sredstev za dodeljevanje socialne pomoči v občini Jesenice
16.Vprašanja in pobude

0.Sklic 2. izredne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Gradivo 2.  izredne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

Jesenice, 9. december – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 22. redni seji. Svetniki in svetniki so na njej med drugim sprejeli proračuna Občine Jesenice za naslednji dve leti.

0.Sklic 22. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 21. 10. 2021
2.Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
3.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice
5.Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2022 – DRUGA OBRAVNAVA
6.Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2023 – DRUGA OBRAVNAVA
7.Predlog Letnega programa športa v občini Jesence za leto 2022
8.Predlog Letnega programa športa v občini Jesence za leto 2023
9.Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2022
10.Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023
11.Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2022
12.Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2023
13.Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2022
14.Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2023
15.Volitve in imenovanja
16.Predlog potrditve lokacijske preveritve za del območja v enoti urejanja prostora JES 47 za zemljišči s parc. št. 1247/262 in 1247/263, obe k.o. 2175 Jesenice
17.Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2023 – Načrt pridobivanja premičnega premoženja – PRVA DOPOLNITEV
18.Poročilo o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2021
19.Poročilo Delovne skupine za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla
20.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru javnega razpisa o dodeljevanju državne pomoči »de minimis« za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2020
21.Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018 – 2022
22.Vprašanja in pobude

 • Vse nared za največji gledališki praznik
 • Ponovno za status mestne občine
 • Plaketa župana Luki Potočarju
 • V glasbeni šoli je živahno
 • Na seji občinskega sveta o proračunih
 • Še enkrat o podražitvi ogrevanja
 • Naslov državnega prvaka in osebni rekord
 • Orkester z balerinami in violinami

Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 21. redni seji. Na tokratnem dnevnem redu je bilo 16 točk, med drugim sta bila v prvi obravnavi sprejeta proračuna občine Jesenice za leto 2022 in 2023 s podanimi pripombami.

 1. Potrditev besedila zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 23. 9. 2021
 2. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 3. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice
 4. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2022
 5. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2022
 6. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
 7. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022
 8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
 9. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem – Načrt pridobivanja premičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2022
 10. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem – Načrt pridobivanja premičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
 11. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2022 – PRVA OBRAVNAVA
 12. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2023 – PRVA OBRAVNAVA
 13. Predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo
 14. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
 15. Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru sofinanciranja dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice v letih 2019 in 2020
 16. Vprašanja in pobude

Občinski svet občine Jesenice se je danes po trimesečnem poletnem premoru sestal na svoji 20. redni seji.  V prvi obravnavi so sprejeli predlog sprememb odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO, dopolnili načrta razpolaganja in pridobivanja, potrdili sklenitev aneksa za izvajanje koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov ob nepredvidljivih okoliščinah, potrdili nove člane svetov javnih zavodov GARS Jesenice in Zavoda za šport Jesenice. Predstavnik Geološkega zavoda Slovenije je na koncu seje predstavil tudi problematiko, aktivnosti in ugotovitve Geološkega zavoda Slovenije v zvezi z vodnim virom Peričnik.

0. Sklic 20. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 17. 6. 2021
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2021
4. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021
5. Izvajanje koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice ob nepredvidljivih okoliščinah
6. Volitve in imenovanja:
7. Vprašanja in pobude

Jesenice, 17. junij – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 19. redni seji. Med drugim so svetniki sprejeli predlog rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto 2021, derazglasili propadajoči Hotel Pošta kot kulturni spomenik lokalnega pomena in potrdili spremembo cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Jesenice, ki bo v četrtek, 17. 6. 2021, ob 17.00 v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

Jesenice, 21. maj – Občinski svet občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 18. redni seji, na kateri so obravnavali 15 točk.

Sklicujem 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Jesenice, ki bo v četrtek, 20. 5. 2021, ob 17.00 v banketni dvorani Kolperna, Fužinska cesta 2, Jesenice

Jesenice, 26. marec – Občinski svet občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 17. redni seji. Na seji, ki je trajala kar 6 ur, so svetniki in svetnice med drugim potrdili predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2020, podali pozitivno mnenje k imenovanju dr. Karmen Arko za direktorico Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice ter soglasje k imenovanju Veronike Osredkar za direktorico Občinske knjižnice Jesenice. Potrdili so tudi začetek izvedbe participativnega proračuna Občine Jesenice v obdobju 2021–2023. Sprememba cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na seji ni bila sprejeta.

0. Sklic 17. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 4. 2. 2021
2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2020 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
3. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
4. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021
5. Volitve in imenovanja:
5.1. Predlog za imenovanje novega predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
5.2. Predlog za imenovanje predstavnice v Svet zavetišča za zapuščene živali
5.3. Soglasje k razrešitvi in imenovanju novega direktorja Osnovnega zdravstva Gorenjske
6. Predlog za izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice v obdobju 2021 – 2023 – projekt »JES odločam«
7. Predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov – dopolnitev (nadaljevanje razprave)
8. Poročilo o izvrševanju programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2020
9. Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2020
10. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2020
11. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2020
12. Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto
13. Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru Občine Jesenice – Avtokamp Finida
14. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2020
15. Program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2021
16. Vprašanja in pobude
Dodatna točka 0: Mnenje o utemeljenosti pokrivanja občine Jesenice z radisjkim programom
Dodatna točka 1: Mnenje k imenovanju direktorice Doma upokojencev dr. Franceta Berglja
Dodatna točka 2: Mnenje k imenovanju direktorice Občinske knjižnice Jesenice

Jesenice, 4. februar – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 16. redni seji, na kateri so obravnavali 19 točk. Potrjeni so bili letošnji občinski nagrajenci, in sicer so prejemniki plakete Občine Jesenice Kulturno društvo Možnar Koroška Bela, Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice in fotograf Bogdan Bricelj, medtem ko predloga za podelitev naziva častnega občana letos ni bilo. Obravnavo predloga za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov so prekinili in jo bodo nadaljevali na naslednji seji.

0. Sklic 16. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 10. 12. 2020
2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan – DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021 - 2024 – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Lokalnega programa za kulturo občine Jesenice 2021 - 2024 – DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8. Predlog Sklepa o mnenju Občine Jesenice k osnutkom pokrajinske zakonodaje
9. Predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2021
11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021
12. Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2021
13. Volitve in imenovanja:
14. Predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
15. Soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2021 s finančnim načrtom
16. Okvirni Program dela Občinskega sveta Občine Jesenice za leto 2021
17. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice ob nepredvidljivih okoliščinah za čas od 16. 3. 2020 do 31. 10. 2020
18. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Premoženjske bilance Občine Jesenice za leti 2018 in 2019
19. Vprašanja in pobude

Jesenice, 11. december – Občinski svet občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 15. redni seji, katere uvodne minute so župan in svetniki posvetili spominu na nedavno preminulega nekdanjega župana in častnega občana občine Jesenice Borisa Breganta. Občinski svet je na seji sicer obravnaval 17 točk, med njimi predlog proračuna občine Jesenice za leto 2021, ki ga je tudi soglasno sprejel.

Uporabne povezave