Občina Jesenice, kot lastnica Kurirskega doma, Javorniški Rovt 22a, Jesenice, v skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu juliju 2013 oddala v najem Kurirski dom, Javorniški Rovt 22a, Jesenice. Občina Jesenice bo Kurirski dom oddala v najem z javnim zbiranjem ponudb.

Številka: 3528-14/2013

Občina Jesenice
Župan
Tomaž Tom Mencinger

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2013, št.  478-52/2012, sprejetega 22.11.2012, objavlja naslednjo

Ponovno javno dražbo za prodajo nepremičnin

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

 1. Nepremičnina s parc. št. 2199/1, travnik v izmeri 985 m2, k.o. 2175 – Jesenice,
 2. Nepremičnina s parc. št. 2199/2 , njiva v izmeri 371 m2, k.o. 2175 – Jesenice.

Nepremičnini se prodajata kot celota - izključno skupaj.

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/2010) in  35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011 in spr.) ter 378. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22.11.2012 objavlja  Občina Jesenice naslednje:

Javno zbiranje ponudb za prodajo  nepremičnega premoženja v lasti občine Jesenice

1. Predmet prodaje so:

 1. Stanovanje z ident. št. 2175-27-24 v skupni izmeri 41,06 m2, na naslovu Ulica Staneta Bokala 12, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 24.528,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

2. Podatki o nepremični:

Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb je last Občine Jesenice.

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča s stavbami, v lasti Občine Jesenice, za leto 2013, št.  478-52/2012, sprejetega 22.11.2012, objavlja  

ponovno javno dražbo za prodajo nepremičnin

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

 1. Nepremičnina s parc. št. 988/1, stanovanjska stavba v izmeri 102 m2, in dvorišče v izmeri 319 m2, k.o. 2175 - Jesenice, ki predstavlja:
  • stanovanjsko stavbo na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice (stavba je prosta oseb), številka stavbe 1252, s pripadajočim zemljiščema, in
  • pomožni objekt – lesena lopa, neto tlorisne površine 15,90 m2, številka stavbe 1261,
 2. Nepremičnina s parc. št. 988/2, garaža v izmeri 20 m2, sadovnjak v izmeri 271 m2 in njiva v izmeri 72 m2, k.o. 2175 - Jesenice, ki predstavlja:
  • pripadajoče zemljišče k stanovanjski stavbi na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice in
  • pomožni objekt – zidana garaža, neto tlorisne površine 15,20 m2, številka stavbe 1257.

Nepremičnini se prodajata kot celota - izključno skupaj.

Preko severnega dela nepremičnine s parc. št. 988/2 k.o. 2175 - Jesenice poteka javni komunalni vod – vodovod (v dolžini cca 9m), za katerega si bo Občina Jesenice izgovorila služnost v javno korist in sicer brezplačno trajno služnostno pravico vzdrževanja (dostop na nepremičnino s parc. št. 988/2 k.o. Jesenice v času vzdrževanja ter redno in izredno vzdrževanje vodovoda), ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno korist in na ime Občine Jesenice. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice ležita nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2 k.o. 2175 - Jesenice v območju J2/S12/1 –e, območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava.

Več o javni dražbi v razpisni dokumentaciji.

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2013, št.  478-52/2012, sprejetega 22.11.2012, objavlja naslednjo

javno dražbo za prodajo nepremičnin

NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

PREDMET PRODAJE

 1. Nepremičnina s parc. št. 137/7, njiva v izmeri 71 m2, k.o. 2178 – Koroška Bela.

Nepremičnina s parc. št. 137/7 k.o. 2178 – Koroška Bela je stavbno zemljišče, ki leži v naselju Koroška Bela – mikrolokacija med stavbami Prosvetna cesta 7, 11, 11a in Cesto Viktorja Svetina 25. Predmetna nepremičnina v naravi predstavlja ožji pas zemljišča med parc. št. 133/2 in 137/6 k.o. 2178 – Koroška Bela. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice nepremičnina s parc. št. 137/7 k.o. 2178 – Koroška Bela leži v območju J3/S1/1-e, območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.

DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE

Javna dražba bo potekala dne 13.3.2013 ob 16.00 uri v konferenčni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Več o dražbi v priloženih dokumentih.

Datum: 31.1.2013
Številka: 478-51/2012

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010, 75/2012) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011, 42/2012) Občina Jesenice objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice, kot lastnica zemljišča s parc. št. 480/11 k.o. 2174-Planina, objavlja namero, da bo za navedeno nepremičnino sklenila Prodajno pogodbo, na podlagi katere bo nepremičnino odsvojila.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, pri nepremičnini s parc. št. 638/1 k.o. 2175 – Jesenice, vpisana kot solastnica omenjene nepremičnine, v deležu do 2/3, preostala solastnika Boštjan Balderman, Cesta Franceta Prešerna 28, Jesenice in Primož Balderman, Cesta Franceta Prešerna 28, Jesenice, sta vpisna v deležu vsak do 1/6, objavlja namero, da bodo vsi solastniki z Ernadom Čamdžićem, Cesta revolucije 1B, Jesenice, sklenili Služnostno pogodbo za ustanovitev stvarne služnosti dostopa, in sicer pravico hoje in vožnje z vsemi vrstami motornih vozil preko služeče nepremičnine s parc. št. 638/1 k.o. 2175 - Jesenice do gospodujoče nepremičnine s parc. št. 638/3 k.o. 2175 - Jesenice ter gradnje, uporabe in vzdrževanja priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo (vodovodni in kanalizacijski priključek) preko služeče nepremičnine s  parc. št. 638/1 k.o. 2175 - Jesenice do gospodujoče nepremičnine s parc. št. 638/3 k.o. 2175  -  Jesenice, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 638/3 k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-75/2012

Namera o oddaji poslovnega prostora v objektu Blejska Dobrava 44

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora – telovadnice v objektu Blejska Dobrava 44, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu januarju 2013 oddala v najem poslovni prostor - telovadnico v objektu Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava. Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna pogodba.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na internetni strani Občine Jesenice.

Številka: 77/2012-sz

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Namera o oddaji poslovnih prostorov v urni najem – večnamenska dvorana in telovadnica v stavbi Blejska Dobrava 44

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur list RS št. 86/2010 in spr.) in na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11 in spr.), župan Občine Jesenice  objavlja naslednjo:

Namero

Občina Jesenice bo, na podlagi metode neposredne pogodbe sklenila Pogodbo o najemu večnamenske dvorane in telovadnice v stavbi Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.
Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Številka:  78/2012-sz

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora v objektu Mencingerjeva 1, Jesenice, v skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu januarju 2013 oddala v najem poslovni prostor v objektu Mencingerjeva 1, Jesenice, Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna pogodba.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na internetni strani Občine Jesenice.

Številka: 3528-13/2006
Jesenice, 10.12.2012           

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

objavlja

JAVNI POZIV ZA INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB

Predmet informativnega zbiranja ponudb je ugotavljanje interesa za bodočo rabo nepremičnin:

 • poslovni prostor št. 40 v stavbi na naslovu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice v izmeri 29,79 m² s souporabo sanitarij, izhodiščna mesečna najemnina znaša 98,33 €;
 • poslovni prostor št. 41 v stavbi na naslovu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice v izmeri 21,67 m² s souporabo sanitarij, izhodiščna mesečna najemnina znaša 88,03 €;

Občina Jesenice namerava nepremičnini oddati v najem za namen opravljanja mirne poslovne dejavnosti.

Nezavezujoče ponudbe v obliki pisma o nameri lahko vložijo domače fizične kot tudi pravne osebe.

Pismo o nameri naj vsebuje:

 • Podatke o zainteresirani osebi (ime priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, točen naslov, telefonsko številko in elektronski naslov pošiljatelja)
 • Opis bodoče dejavnost, ki bi jo zainteresirana oseba opravljala v poslovnem prostoru
 • Željeno dobo najema poslovnega prostora

Ponudbe naj zainteresirane osebe predložijo v zaprti kuverti z oznako »Poslovni prostor – Cesta Borisa Kidriča 37c – INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Ponudbe naj interesenti predložijo do 14.12.2012. Občina Jesenice bo z vsemi zainteresiranimi osebami, ki bodo vložile nezavezujoče ponudbe opravila informativni razgovor.

Vse podatke v zvezi z nepremičnino lahko zainteresirane osebe pridobijo na Občini Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Simona Ferčej, tel.: 04 5869 272.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št, 86/2010) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011) ter 216. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 24. novembra 2011 objavlja Občina Jesenice naslednje

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Jesenice

1. Predmet podaje so

 1. Stanovanje Št. 3 v skupni izmeri 39,86 m2, na naslovu Cesta železarjev 31, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 18.700,00 EUR.
 2. Stanovanje št. 38 v skupni izmeri 48,91 m2, na naslovu Cesta revolucije 1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 29.460,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
 3. Stanovanje št. 9 v skupni zmeri 79,87 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 100, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 43.680,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

2. Podatki o nepremičninah

Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so last Občine Jesenice.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJA (Z. NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA) « na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-naslov pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenje št.: 01241- 0100007593, sklic 18 75400-2001004-00000012 s pripisom »varščina za nakup stanovanja (z navedbo stanovanja). Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

4. Potek razpisa

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, na Oddelku za okolje in prostori pisarna št P1O, vsak delovni dan od dne objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 16. julij 2012, do 15. ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezan na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 16. juliju 2012 po 15 uri, ne bodo upoštevane.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel.: 04/58 69 304.

Številka: 352-2/2012

Pripravila: Manja Lah, mag. jav. upr.

Predsednik strokovne komisije Marko Markelj

Zaključeno

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

 1. Nepremičnina s parc. št. 2199/1, travnik v izmeri 985 m2, k.o. 2175 – Jesenice,
 2. Nepremičnina s parc. št. 2199/2 , njiva v izmeri 371 m2, k.o. 2175 – Jesenice.

Nepremičnini se prodajata kot celota - izključno skupaj.

Nepremičnini s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k.o. 2175 – Jesenice sta stavbni zemljišči na območju naselja Slovenski Javornik – Strelska ulica. V njuni neposredni bližini potekajo javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in plinovod) – komunalna oprema. Dostop (hoja, vožnja) na predmetni nepremičnini je omogočen neposredno iz javne ceste – Strelska ulica. Za priključitev bodočih objektov na javno komunalno opremo, zgrajenih na predmetnih nepremičninah, bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice nepremičnini s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k.o. 2175 - Jesenice ležita v območju J2/S15/1 – e, območje za stanovanja. Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava.

Več med priloženimi dokumenti

Zaključeno

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je nepremičnina s parc. št.:  429/31, travnik v izmeri 11 406 m2, k.o. 2172 – Hrušica.

Predmetna nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče, ki leži v območju Plavškega travnika II, med avtocesto Lipce-Hrušica in Savo Dolinko, v neposredni bližini bivšega mejnega prehoda Karavanke, tik ob cesti, ki vodi preko avtoceste na deponijo Mala Mežaklja - naselje Hrušica.

Dostop na predmetno nepremičnino je mogoče urediti iz kategorizirane javne ceste, Hrušica-Spodnji Plavž, št. 653611. Za priključitev predmetne nepremičnine na komunalno opremo bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice leži nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 -  Hrušica v območju J1/T1/2 - OPPN, podrobnejša namenska raba: F – območje med Savo in avtocesto (območje urejanja z OPPN).

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Prodaja nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.

IV. IZHODIŠČNA CENA

Izhodiščna cena za nepremičnino:    s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica znaša  399.210,00 EUR.

V izhodiščno ceno ni vključen 20 % davek na dodano vrednost (DDV), ki bremeni izbranega ponudnika oziroma kupca.

Več o razpisu v priloženih dokumentih

Zaključeno

Številka: 352-2/2012

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/2010) in  44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011) ter 216. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 24.11.2011 objavlja  Občina Jesenice naslednje:

Javno zbiranje ponudb za prodajo  nepremičnega premoženja v lasti Občine Jesenice

1. Predmet prodaje je:

 1. Stanovanje št. 3 v skupni izmeri 39,86 m2, na naslovu Cesta železarjev 31, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 18.700,00 EUR.

2. Podatki o nepremičnini:

Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb je last Občine Jesenice.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu:          

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako » NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP  NEPREMIČNINE – STANOVANJA (Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA) « na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko , ter e-mail pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v  javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti  varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira  ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.:01241-0100007593, sklic 18  75400-2001004-00000012 s pripisom » varščina  za nakup stanovanja (z navedbo  stanovanja)«. Plačana  varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva odpiranja ponudb.

4. Potek razpisa: 

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor, pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek 18.06.2012 do 15.00 ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 18.06.2012 po 15.00 uri ne bodo upoštevane.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

 Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel. 04/ 5869 304.

Pripravila:
Marija Lah, mag.

Predsednik strokovne komisije
Marko Markelj

Zaključeno

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE

1. Nepremičnina s parc. št. 988/1, stanovanjska stavba v izmeri 102 m2, in dvorišče v izmeri 319 m2, k.o. 2175 - Jesenice, ki predstavlja:

 • stanovanjsko stavbo na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice (stavba je prosta oseb), številka stavbe 1252, s pripadajočim zemljiščema, in
 • pomožni objekt – lesena lopa, neto tlorisne površine 15,90 m2, številka stavbe 1261,

2. Nepremičnina s parc. št. 988/2, garaža v izmeri 20 m2, sadovnjak v izmeri 271 m2 in njiva v izmeri 72 m2, k.o. 2175 - Jesenice, ki predstavlja:

 • pripadajoče zemljišče k stanovanjski stavbi na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice in
 • pomožni objekt – zidana garaža, neto tlorisne površine 15,20 m2, številka stavbe 1257.

Nepremičnini se prodajata kot celota - izključno skupaj.

Preko severnega dela nepremičnine s parc. št. 988/2 k.o. 2175 - Jesenice poteka javni komunalni vod – vodovod (v dolžini cca 9m), za katerega si bo Občina Jesenice izgovorila služnost v javno korist in sicer brezplačno trajno služnostno pravico vzdrževanja (dostop na nepremičnino s parc. št. 988/2 k.o. Jesenice v času vzdrževanja ter redno in izredno vzdrževanje vodovoda), ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno korist in na ime Občine Jesenice. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice ležita nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2 k.o. 2175 - Jesenice v območju J2/S12/1 –e, območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava.

 III. VRSTA PRAVNEGA POSLA

Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESK NJENEGA VIŠANJA

Izklicna cena za nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2 k.o. 2175 - Jesenice skupaj znaša 107.950,00 EUR.

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 50,00 EUR.

Več o dražbi v priloženih dokumentih.

ZAKLJUČENO

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010) in 30. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča s stavbami, v lasti Občine Jesenice, za leto 2012, št.  478-63/2011, sprejetega 24.11.2011, objavlja 

 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

 1. Nepremičnina s parc. št. 988/1, stanovanjska stavba v izmeri 102 m2, in dvorišče v izmeri 319 m2, k.o. 2175 - Jesenice, ki predstavlja:
  - stanovanjsko stavbo na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice (stavba je prosta oseb), številka stavbe 1252, s pripadajočim zemljiščema, in
  - pomožni objekt – lesena lopa, neto tlorisne površine 15,90 m2, številka stavbe 1261,
 2. Nepremičnina s parc. št. 988/2, garaža v izmeri 20 m2, sadovnjak v izmeri 271 m2 in njiva v izmeri 72 m2, k.o. 2175 - Jesenice, ki predstavlja:
  - pripadajoče zemljišče k stanovanjski stavbi na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice in
  - pomožni objekt – zidana garaža, neto tlorisne površine 15,20 m2, številka stavbe 1257.

Nepremičnini se prodajata kot celota - izključno skupaj.

Preko severnega dela nepremičnine s parc. št. 988/2 k.o. 2175 - Jesenice poteka javni komunalni vod – vodovod (v dolžini cca 9m), za katerega si bo Občina Jesenice izgovorila služnost v javno korist in sicer brezplačno trajno služnostno pravico vzdrževanja (dostop na nepremičnino s parc. št. 988/2 k.o. Jesenice v času vzdrževanja ter redno in izredno vzdrževanje vodovoda), ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno korist in na ime Občine Jesenice. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice ležita nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2 k.o. 2175 - Jesenice v območju J2/S12/1 –e, območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava.

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:

Javna dražba bo potekala dne 9.5.2012 ob 15.00 uri v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Več o razpisu v priloženih dokumentih.


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


Številka: 352-2/2012

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/2010) in  44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011) ter 216. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 24.11.2011 objavlja  Občina Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO  NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE

1. Predmet prodaje je:

 1. Stanovanje št. 2 v skupni izmeri 34,88 m2, na naslovu Cesta železarjev 23, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 15.400,00 EUR. Predkupna pravica  v skladu z 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002).

2. Podatki o nepremičnini:

Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb je last Občine Jesenice. Predkupna pravica  v skladu z 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002).

3. Pogoji za udeležbo na razpisu:          

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako » NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP  NEPREMIČNINE – STANOVANJA (Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA) « na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko , ter e-mail pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v  javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti  varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira  ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.:01241-0100007593, sklic 18  75400-2001004-00000012 s pripisom » varščina  za nakup stanovanja (z navedbo  stanovanja)«. Plačana  varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva odpiranja ponudb.

4. Potek razpisa: 

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor, pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljka 07.05.2012 do 15.00 ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 07.05.2012 po 15.00 uri ne bodo upoštevane.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel. 04/ 5869 304.

Pripravila:

Marija Lah, mag.

Predsednik strokovne komisije

Marko Markelj

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnih prostorov na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b Jesenice, v skladu z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011), objavlja namero, da bo v mesecu marcu 2012 oddala v najem poslovni prostor št. 106 na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice. Občina Jesenice bo poslovni prostor št. 106 na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice oddala v najem z neposredno pogodbo.

Številka: 3528-5/2012-2

ZAKLJUČEN

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010) ter v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice objavlja

 

PONOVNI POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je nepremičnina s parc. št.:

 • 429/31, travnik v izmeri 11 406 m2, k.o. 2172 – Hrušica.

Predmetna nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče, ki leži v območju Plavškega travnika II, med avtocesto Lipce-Hrušica in Savo Dolinko, v neposredni bližini bivšega mejnega prehoda Karavanke, tik ob cesti, ki vodi preko avtoceste na deponijo Mala Mežaklja - naselje Hrušica.

Dostop na predmetno nepremičnino je mogoče urediti iz kategorizirane javne ceste, Hrušica-Spodnji Plavž, št. 653611. Za priključitev predmetne nepremičnine na komunalno opremo bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice leži nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica v območju J1/T1/2 - OPPN, podrobnejša namenska raba: F – območje med Savo in avtocesto (območje urejanja z OPPN).

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Prodaja nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.

IV. IZHODIŠČNA CENA

Izhodiščna cena za nepremičnino:

- s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica znaša 399.210,00 EUR.

V izhodiščno ceno ni vključen 20 % davek na dodano vrednost (DDV), ki bremeni izbranega ponudnika oziroma kupca.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 15. dneh od izstavitve računa s strani prodajalca, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino.

VI. ROK ZA ODDAJO PONUDB:

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek 12.12.2011 (osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do 14.00 ure ali priporočeno po pošti do 00.00). Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 14.12.2011 ob 16.00 uri, v konferenčni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8. dni od dneva odpiranja ponudb oziroma od izvedbe postopka dodatnih pogajanj ali izvedbe postopka javne dražbe (zaprta javna dražba).

VII. VIŠINA VARŠČINE:

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni, najkasneje zadnji dan za vložitev ponudbe, položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od ponujene cene (cene, ki jo ponudnik ponudi v svoji ponudbi, brez DDV) za predmetno nepremičnino. Varščino morajo ponudniki vplačati na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-47876011 s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb – nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica, Plavški travnik II«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 8. dni od dneva odpiranja ponudb oziroma od izvedbe postopka dodatnih pogajanj ali izvedbe postopka javne dražbe (zaprta javna dražba).

VIII. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI MORA PONUDNIK PREDLOŽITI PONUDBO

V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. V postopku lahko sodelujejo samo osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo – nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica, Plavški travnik II in bodo pravočasno položile varščino, skladno z razpisom. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP NEPREMIČNIN – nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica, Plavški travnik II«, in sicer v sprejemno pisarno Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, ter e-mail pošiljatelja.

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izbiro najugodnejše ponudbe ter specifični podatki o nepremičnini, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, Sprejemna pisarna, vsak delovni dan, in sicer od dneva objave javnega razpisa dalje.

Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnost ponudbe in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Jesenice si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico, da v kolikor je to potrebno s ponudniki izvede dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili pravočasne in popolne ponudbe). Kdaj se lahko izvedejo pogajanja je določeno v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ne glede na navedeno si Občina Jesenice, v primeru več najugodnejših ponudb pridržuje pravico izvesti javno dražbo in sicer s ponudniki katerih ponudbe so najugodnejše (zaprta javna dražba).

Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za predmetno nepremičnino se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno razen, če Navodila ne določajo drugače.

Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje župan Občine Jesenice. Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 280, in sicer v času uradnih ur od dneva objave poziva do 12.12.2011.

Razpisna dokumentacija – nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica, Plavški travnik II, je ponudnikom na voljo v Sprejemni pisarni Občine Jesenice in sicer od dneva objave tega poziva do dneva oddaje ponudb.

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Številka: 478-76/2010
Datum: 25.10.2011

ZAKLJUČEN


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010) in 30. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), ter Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča s stavbo, v lasti Občine Jesenice, za leto 2011, objavlja 

 

PONOVNO JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

1. Nepremičnina s parc. št. 988/1, stanovanjska stavba v izmeri 102 m2, in dvorišče v izmeri 319 m2, k.o. Jesenice (2175), ki predstavlja:

 • stanovanjsko stavbo na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice (stavba je prosta oseb), številka stavbe 1252, s pripadajočim zemljiščema, in
 • pomožni objekt – lesena lopa, neto tlorisne površine 15,90 m2, številka stavbe 1261,

2. Nepremičnina s parc. št. 988/2, garaža v izmeri 20 m2, sadovnjak v izmeri 271 m2 in njiva v izmeri 72 m2, k.o. Jesenice (2175), ki predstavlja:

 • pripadajoče zemljišče k stanovanjski stavbi na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice in
 • pomožni objekt – zidana garaža, neto tlorisne površine 15,20 m2, številka stavbe 1257.

Nepremičnini se prodajata kot celota - izključno skupaj.

Preko severnega dela nepremičnine s parc. št. 988/2 k.o. Jesenice (2175) poteka javni komunalni vod – vodovod (v dolžini cca 9m), za katerega si bo Občina Jesenice izgovorila služnost v javno korist in sicer brezplačno trajno služnostno pravico vzdrževanja (dostop na nepremičnino s parc. št. 988/2 k.o. Jesenice v času vzdrževanja ter redno in izredno vzdrževanje vodovoda), ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno korist in na ime Občine Jesenice. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice ležita nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2 k.o. Jesenice (2175) v območju J2/S12/1 –e, območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava.

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESK NJENEGA VIŠANJA

Izklicna cena za nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2 k.o. Jesenice (2175) skupaj znaša 154.800,00 EUR.

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 15 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine, šteje se da je kupnina plačna ko v celoti prispe na račun prodajalca, bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo.

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:

Javna dražba bo potekala dne 16.11.2011 ob 15.00 uri v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII.  VIŠINA VARŠČINE:

Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji položiti varščino za nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2  k.o. Jesenice (2175) v višini 15.480,00 EUR (10% izklicne cene) na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-47872011 s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2 k.o. Jesenice (2175)«.

Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.

VIII.  POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

1. Nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2 k.o. Jesenice (2175) se prodajata kot celota - izključno skupaj, in po načelu videno-kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2% od pogodbene vrednosti), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.

Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.

3. Rok sklenitve pogodbe:

4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.

Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:

 • potrdilo o plačani varščini  in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
 • potrdilo pristojnega organa (DURS) iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od  dneve objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
 • dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od dneve objave razpisa:
 • da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.;
 • da ponudnik ni v postopku osebnega stečaja, če je ponudnik fizična oseba;
 • potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.),
 • potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,
 • izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
 • morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.

Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.

Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (2. odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011)).  

5.    Izbira najugodnejšega dražitelja:

Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.

Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetni nepremičnini. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

6.      Ustavitev postopka:

Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

7.      Pravila javne dražbe:

Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010) in določili Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS št. 34/2011).

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINAH

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin in za ogled predmetnih nepremičnin lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 304, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do 15.11.2011.

Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa sta dražiteljem na voljo na spletni strani  Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/razpisi).            

 

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Številka: 478-7/2011
Datum: 18.10.2011