Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča s stavbami in ostalimi objekti, v lasti Občine Jesenice, za leto 2014, št. 478-100/2013, sprejetega na seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 21.11.2013, objavlja 

 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

- nepremičnina s parc. št. 470/0, neplodno v izmeri 1509 m2, k.o. 2175 - Jesenice, ki predstavlja stavbno zemljišče na katerem je zgrajeno parkirišče za osebne avtomobile.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice leži nepremičnina s parc. št. 470/0 k.o. 2175 - Jesenice v območju J2/CU3, območje za centralne dejavnosti.

Nepremičnina leži v bližini objekta tehničnih pregledov vozil na Jesenicah. Na podlagi podatkov iz registra gospodarske javne infrastrukture preko dela nepremičnine s parc. št. 470/0 k.o. 2175 - Jesenice potekata dva kanalizacijska voda, in sicer eden po skrajnem južnem delu predmetne nepremičnine (v dolžini cca 57 m) ter drugi po skrajnem jugovzhodnem delu predmetne nepremičnine (v dolžini cca 9 m). Ob skrajnem severo-vzhodnem delu nepremičnine s parc. št. 470/0 k.o. 2175 – Jesenice, tik ob Cesti maršala Tita, pa je zgrajena javna razsvetljava in sicer dve svetilki. Občina Jesenice si bo za navedeno gospodarsko javno infrastrukturo izgovorila služnost v javno korist in sicer brezplačno trajno služnostno pravico vzdrževanja (dostop na nepremičnino s parc. št. 470/0 k.o. 2175 - Jesenice v času vzdrževanja ter redno in izredno vzdrževanje obstoječih kanalizacijskih vodov in javne razsvetljave), ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno korist in na ime Občine Jesenice.

Z nepremičnino s parc. št. 470/0 k.o. 2175 - Jesenice upravlja in izvaja fizično varovanje Alpetour, potovalna agencija, d.d., Kranj, in sicer na podlagi Pogodbe o upravljanju in fizičnem varovanju parc. št. 470 k.o. Jesenice, št. 430-175/2006. Pogodba je sklenjena za določen čas, do 1.9.2014.

Določena parkirna mesta na predmetnem parkirišču so oddana v najem. Izbrani ponudnik bo kot najemodajalec vstopil v vsa tista najemna razmerja, ki bodo ob pridobitvi lastninske pravice na predmetni nepremičnin še veljavna.

Več o javni dražbi, si preberite v priloženih dokumentih.

Številka: 352-9/2013

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/2010 in spr.) in  35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011 in spr.) ter 545. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 21.11.2013 objavlja  Občina Jesenice naslednje:

Javno zbiranje ponudb za prodajo  nepremičnega premoženja v lasti občine Jesenice

1. Predmet prodaje so:

 1. Stanovanje z ident. št. 2175-235-113 v skupni izmeri 79,40 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 94, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 41.400,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
 2. Stanovanje z ident. št. 2175-238-112, v skupni izmeri 51,70 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 96, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 29.400,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
 3. Stanovanje z ident. št. 2172-203-3, v skupni izmeri 58,20 m2, na naslovu Hrušica 49, 4276 Hrušica. Izklicna cena znaša 32.134,00,00 EUR.
 4. Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb so last Občine Jesenice.

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur list RS št. 86/2010 in spr.) in na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11 in spr.), župan Občine Jesenice  objavlja naslednjo:

NAMERO

Občina Jesenice bo do konca leta 2014, na podlagi metode neposredne pogodbe, sklepala Pogodbe o urnem najemu večnamenske dvorane  v stavbi Hrušica 55/a,  4276 Hrušica.

Pogodbe se bodo sklepale po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2013, št.  478-52/2012, sprejetega 22.11.2012, skupaj z vsemi spremembami, objavlja naslednjo

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

 1. Nepremičnini s parc. št.:
 • 1383/26, dvorišče v izmeri 114 m2, k.o. 2175 – Jesenice
 • 1387/4, pašnik v izmeri 168 m2, k.o. 2175 - Jesenice.

Nepremičnini s parc. št. 1383/26 in s parc. št. 1387/4 k.o. 2175 – Jesenice sta stavbni zemljišči, ki se nahajata na  območju Senožeti, Jesenice – mikrolokacija za stanovanjsko-poslovno stavbo Cesta železarjev 30A. Nepremičnina s parc. št. 1383/26 k.o. 2175 – Jesenice v pretežnem delu leži  v ravnini, nepremičnina s parc. št. 1387/4 k.o. 2175 - Jesenice pa predstavlja neurejeno brežino. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice predmetni nepremičnini ležita v območju J2/S14/2 - ZN, območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, podrobna namenska raba: C – območje obstoječega stavbnega fonda. Nepremičnini s  parc. št. 1383/26 in s parc. št. 1387/4 k.o. 2175 – Jesenice se prodajajta izključno skupaj.

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESK NJENEGA VIŠANJA

Izklicna cena za nepremičnini:

 • s parc. št. 1383/26  k.o. Jesenice znaša 2.166,00 EUR,
 • s parc. št. 1387/4 k.o. Jesenice znaša 672,00 EUR,

skupaj znaša 2.838,00 EUR .

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 20,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine, šteje se, da je kupnina plačna ko v celoti prispe na račun prodajalca, bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo.

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:

Javna dražba bo potekala dne 25.9.2013 ob 15.00 uri v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII.  VIŠINA VARŠČINE:

Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji položiti varščino za nepremičnini s parc. št. 1383/26 in 1387/4 k.o. 2175 – Jesenice v višini 283,80 EUR (10% izklicne cene) na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-47817013 s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnini s parc. št. 1383/26 in 1387/4 k.o. 2175 – Jesenice«.

Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.

VIII.        POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

1.      Nepremičnini s parc. št. 1383/26 in 1387/4 k.o. 2175 – Jesenice se prodaja po načelu videno-kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2 % od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec.

2.      Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.

3.      Rok sklenitve pogodbe:

Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.

4.      Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.

Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:

 • potrdilo o plačani varščini  in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
 • potrdilo pristojnega organa (DURS) iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od  dneve objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
 • potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,
 • izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
 • morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.

Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.

Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (2. odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe)). 

5.    Izbira najugodnejšega dražitelja:

Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.

Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnini nista prodani, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetni nepremičnini. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

6.      Ustavitev postopka:

Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

7.      Pravila javne dražbe:

Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS št. 34/2011 in spremembe).

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINAH

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 280, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do 24.9.2013.

Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa sta dražiteljem na voljo na spletni strani  Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).

 

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Številka: 478-17/2013

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2013, št.  478-52/2012, sprejetega 22.11.2012, skupaj z vsemi dopolnitvami, objavlja naslednjo

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

Nepremičnina s parc. št.: 1602/40, sadovnjak v izmeri 215 m2, k.o. 2175- Jesenice.

Nepremičnina s parc. št. 1602/40 k.o. 2175 – Jesenice je stavbno zemljišče, ki se nahaja na Tomšičevi cesti in sicer  med nizom stanovanjskih stavb Tomšičeva 71-74 in 75-80A. Predmetna nepremičnina predstavlja del brežine med omenjenima nizoma stanovanjskih stavb. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice predmetna nepremičnina leži v območju J2/S12/2-vd, območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, podrobna namenska raba: vrstne hiše z dvojčki. Po podatkih iz katastra gospodarske javne infrastrukture preko severo-zahodnega dela nepremičnine s parc. št. 1602/40 k.o. 2175 - Jesenice poteka javni komunalni vod – vodovod (v dolžini cca 12m), za katerega si bo Občina Jesenice izgovorila služnost v javno korist in sicer brezplačno trajno služnostno pravico vzdrževanja (dostop na nepremičnino s parc. št. 1602/40 k.o. Jesenice v času vzdrževanja ter redno in izredno vzdrževanje vodovoda), ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno korist in na ime Občine Jesenice.

Na podlagi Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa (Ur. l. RS št. 92/2012) objavlja Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

Razpis za najem telovadnice Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice v šolskem letu 2013/2014

1. člen

Predmet razpisa je telovadnica OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice s pripadajočimi toaletnimi prostori in slačilnicami.

2. člen

Telovadnico je možno najeti od ponedeljka do petka od 17. do 22. ure ter v soboto in nedeljo od 8. do 22. ure. Kadar se v telovadnici odvijajo dejavnosti šole, najem ni mogoč. V primeru izvajanja dejavnosti šole se šola posebej dogovori z najemnikom telovadnice.

3. člen

Vlagatelji se na razpis prijavijo s pisno prijavo najkasneje v petnajstih (15) dneh po objavi razpisa. V prijavi vlagatelji navedejo:

 • naziv vlagatelja (pravne osebe tudi ime in priimek zakonitega zastopnika),
 • polni naslov vlagatelja,
 • elektronski naslov vlagatelja,
 • želeni termin koriščenja telovadnice,
 • število ur tedenskega najema in
 • morebitne opombe.

4. člen

Cenik najema telovadnice je oblikovan na podlagi cenitvenega poročila in je objavljen na spletnih straneh šole. Cenik vsakoletno potrdi pristojni organ šole po predhodnem soglasju župana.

Izvajalci letnega programa športa v Občini Jesenice, ki izvajajo športne programe, s katerimi se uresničuje javni interes v športnih objektih, ki so v lasti Občine Jesenice, so upravičeni do plačila subvencionirane cene najema športnega objekta.

5. člen

Prednostno pravico uporabe pri najemu oziroma pri uporabi športnega objekta imajo prijavitelji po vrstnem redu, kot ga določa 4. člen Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa (Ur. l. RS št. 92/2012).

Poleg v prejšnjem odstavku navedenih prioritet se upošteva tudi starostna kategorija uporabnikov (prednost najema oz. uporabe imajo otroci in mladina do 18 let).

Usklajevanja najemnikov se opravijo sporazumno. V primeru, da do sporazumne uskladitve ne pride, odloči strokovna služba Občine Jesenice.

Gregor Skumavc
ravnatelj

Priloge:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spr.), v skladu s 35. in 46. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.), objavlja

Poziv za javno zbiranje ponudb - oddaja Doma Pristava s pripadajočim zemljiščem, Javorniški rovt 22, Jesenice, v najem

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. Predmet oddaje v najem:

Dom Pristava s pripadajočim zemljiščem (parc. št. 422/0, del parc. š. 427/11, parc. št. 427/12 in parc. št. 427/13 vse k.o. 2177 – Javorniški Rovt ).

Poslovni prostor se oddaja v najem za potrebe opravljanja gostinsko – turistične dejavnosti, in sicer za določen čas (maksimalna doba najema je 5 let), z možnostjo podaljšanja.

III. Vrsta pravnega posla:

Oddaja nepremičnega premoženja v najem – Najemna pogodba v pisni obliki

IV. Izhodiščna najemnina:

Izhodiščna mesečna najemnina za najem Doma Pristava s pripadajočim zemljiščem je 100 €.

V. Rok za oddajo ponudb:

Rok za oddajo ponudb je do ponedeljka 8.7.2013 (osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do 14.00 ure ali priporočeno po pošti do 00.00). Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 10.7.2013 ob 14.00 uri, v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VI.  Višina varščine:

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni, najkasneje en dan pred potekom roka za oddajo ponudbe, vplačati znesek izhodiščne mesečne najemnine na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Jesenice, št. 01241-0100007593, sklic na številko 18 75400-2001004-35281513, odprtega pri Banki Slovenije, pod šifro: »varščina za najem Doma Pristava«,

Plačana izhodiščna mesečna najemnina bo izbranemu ponudniku vračunana v prvo mesečno najemnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

VII. Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo

V postopku lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo registrirano gostinsko oziroma turistično dejavnost ter bodo prevzeli pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – 3528-15/2013 PONUDBA ZA NAJEM« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter elektronski naslov pošiljatelja.

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o poslovnem prostoru, ki je predmet javnega zbiranja ponudb ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Jesenice, vsak delovni dan, od dne objave javnega razpisa dalje. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si .

Rok za oddajo ponudb je do 8.7.2013 (osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do 14.00 ure ali priporočeno po pošti do 00.00).

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po preteku tega roka, ne bodo upoštevane.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma, da začeti postopek kadarkoli ustavi.

Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje župan Občine Jesenice. Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek oddaje ustavi vse do sklenitve najemne pogodbe. O neuspelem javnem zbiranju ponudb župan obvesti ponudnike v 8 dneh od odpiranja prispelih ponudb.

VIII. Dodatne informacije o nepremičnini

Vsa dodatna pojasnila zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Simona Ferčej, telefon št. 04 5869 272 ali 041 358 005, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Ogled poslovnega prostora bo možen po predhodnem dogovoru.

Župan
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 3528-15/2013

Številka: 352-4/2013

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/2010 in spr.) in  35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011 in spr.) ter 378. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22.11.2012 objavlja  Občina Jesenice naslednje:

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Jesenice

1. Predmet prodaje so:

 1. Stanovanje z ident. št. 2175-2190-6 in drvarnico z ident. št. 2175 2194-9 v skupni izmeri 45,20 m2, na naslovu Cesta železarjev 31, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 24.100,00 EUR.
 2. Stanovanje št. 3 v skupni izmeri 79,69 m2, na naslovu Ulica bratov Rupar 7, 4270 Jesenice in pripadajočega zemljišča v deležu 1/3 s parc. št. 1218/2 k.o. Jesenice. Izklicna cena znaša 31.953,33 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe), v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe) in na podlagi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2013, št.  478-52/2012, sprejetega 22.11.2012, objavlja

Ponovni poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je nepremičnina s parc. št.:

 • 429/31, travnik v izmeri 11 406 m2, k.o. 2172 – Hrušica.

Predmetna nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče, ki leži v območju Plavškega travnika II, med avtocesto Lipce-Hrušica in Savo Dolinko, v neposredni bližini bivšega mejnega prehoda Karavanke, tik ob cesti, ki vodi preko avtoceste na deponijo Mala Mežaklja - naselje Hrušica.

Dostop na predmetno nepremičnino je mogoče urediti iz kategorizirane javne ceste, Hrušica-Spodnji Plavž, št. 653611. Za priključitev predmetne nepremičnine na komunalno opremo bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice leži nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 -  Hrušica v območju J1/T1/2 - OPPN, podrobnejša namenska raba: F – območje med Savo in avtocesto (območje urejanja z OPPN).

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Prodaja nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.

IV. IZHODIŠČNA CENA

Izhodiščna cena za nepremičnino:

 • s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica znaša  399.210,00 EUR.

V izhodiščno ceno ni vključen 22 % davek na dodano vrednost (DDV), ki bremeni izbranega ponudnika oziroma kupca.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino.

VI. ROK ZA ODDAJO PONUDB:

Rok za oddajo ponudb je do ponedeljka 8.7.2013 (osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do 14.00 ure ali priporočeno po pošti do 00.00). Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 10.7.2013 ob 16.00 uri, v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma od izvedbe postopka dodatnih pogajanj ali izvedbe postopka javne dražbe (zaprta javna dražba).

VII.  VIŠINA VARŠČINE:

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni, najkasneje zadnji dan za vložitev ponudbe, položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 39.921,00 EUR oziroma 10% od izhodiščne cene za predmetno nepremičnino. Varščino morajo  ponudniki vplačati na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18  75400-7221002-47876013 s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb  – nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica, Plavški travnik II«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma od izvedbe postopka dodatnih pogajanj ali izvedbe postopka javne dražbe (zaprta javna dražba).

VIII. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI MORA PONUDNIK PREDLOŽITI PONUDBO

V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. V postopku lahko sodelujejo samo osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo – nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica, Plavški travnik II in bodo pravočasno položile varščino, skladno z razpisom. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNIN – nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica, Plavški travnik II«, in sicer v sprejemno pisarno Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, ter e-mail pošiljatelja.

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izbiro najugodnejše ponudbe ter specifični podatki o nepremičnini, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, Sprejemna pisarna, vsak delovni dan, in sicer od dneva objave javnega razpisa dalje.

Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Jesenice si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico, da, v kolikor je to potrebno, s ponudniki izvede dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili pravočasne in popolne ponudbe). Kdaj se lahko izvedejo pogajanja je določeno v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ne glede na navedeno si Občina Jesenice, v primeru več najugodnejših ponudb pridržuje pravico izvesti javno dražbo in sicer s ponudniki katerih ponudbe so najugodnejše (zaprta javna dražba).

Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni  pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za predmetno nepremičnino se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno razen, če Navodila ne določajo drugače.

Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje župan Občine Jesenice. Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 280, in sicer v času uradnih ur od dneva objave poziva do 8.7.2013.

Razpisna dokumentacija – nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica, Plavški travnik II, je ponudnikom na voljo v Sprejemni pisarni Občine Jesenice in sicer od dneva objave tega poziva do dneva oddaje ponudb.

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Številka: 478-76/2010

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo Kurirskega doma, Javorniški Rovt 22a, Jesenice v najem.

OBSEG NAJEMA

Občina Jesenice daje v najem Kurirski dom, Javorniški Rovt 22a, Jesenice v izmeri 119,11 m2 (klet v izmeri 36,91 m2, pritličje v izmeri 47,05 m2, podstreha v izmeri 35,15 m2) s pripadajočim zemljiščem.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Čas za predložitev ponudb je vključno do 27.06.2013 do 12.00 ure, na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, in sicer priporočeno po pošti ali z osebno oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice v času uradnih ur.

Številka: 3528-14/2013

Več o razpisu v razpisni dokumentaciji med priloženimi dokumenti.

Občina Jesenice, kot lastnica Kurirskega doma, Javorniški Rovt 22a, Jesenice, v skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu juliju 2013 oddala v najem Kurirski dom, Javorniški Rovt 22a, Jesenice. Občina Jesenice bo Kurirski dom oddala v najem z javnim zbiranjem ponudb.

Številka: 3528-14/2013

Občina Jesenice
Župan
Tomaž Tom Mencinger

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2013, št.  478-52/2012, sprejetega 22.11.2012, objavlja naslednjo

Ponovno javno dražbo za prodajo nepremičnin

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

 1. Nepremičnina s parc. št. 2199/1, travnik v izmeri 985 m2, k.o. 2175 – Jesenice,
 2. Nepremičnina s parc. št. 2199/2 , njiva v izmeri 371 m2, k.o. 2175 – Jesenice.

Nepremičnini se prodajata kot celota - izključno skupaj.

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/2010) in  35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011 in spr.) ter 378. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22.11.2012 objavlja  Občina Jesenice naslednje:

Javno zbiranje ponudb za prodajo  nepremičnega premoženja v lasti občine Jesenice

1. Predmet prodaje so:

 1. Stanovanje z ident. št. 2175-27-24 v skupni izmeri 41,06 m2, na naslovu Ulica Staneta Bokala 12, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 24.528,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

2. Podatki o nepremični:

Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb je last Občine Jesenice.

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča s stavbami, v lasti Občine Jesenice, za leto 2013, št.  478-52/2012, sprejetega 22.11.2012, objavlja  

ponovno javno dražbo za prodajo nepremičnin

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

 1. Nepremičnina s parc. št. 988/1, stanovanjska stavba v izmeri 102 m2, in dvorišče v izmeri 319 m2, k.o. 2175 - Jesenice, ki predstavlja:
  • stanovanjsko stavbo na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice (stavba je prosta oseb), številka stavbe 1252, s pripadajočim zemljiščema, in
  • pomožni objekt – lesena lopa, neto tlorisne površine 15,90 m2, številka stavbe 1261,
 2. Nepremičnina s parc. št. 988/2, garaža v izmeri 20 m2, sadovnjak v izmeri 271 m2 in njiva v izmeri 72 m2, k.o. 2175 - Jesenice, ki predstavlja:
  • pripadajoče zemljišče k stanovanjski stavbi na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice in
  • pomožni objekt – zidana garaža, neto tlorisne površine 15,20 m2, številka stavbe 1257.

Nepremičnini se prodajata kot celota - izključno skupaj.

Preko severnega dela nepremičnine s parc. št. 988/2 k.o. 2175 - Jesenice poteka javni komunalni vod – vodovod (v dolžini cca 9m), za katerega si bo Občina Jesenice izgovorila služnost v javno korist in sicer brezplačno trajno služnostno pravico vzdrževanja (dostop na nepremičnino s parc. št. 988/2 k.o. Jesenice v času vzdrževanja ter redno in izredno vzdrževanje vodovoda), ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno korist in na ime Občine Jesenice. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice ležita nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2 k.o. 2175 - Jesenice v območju J2/S12/1 –e, območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava.

Več o javni dražbi v razpisni dokumentaciji.

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2013, št.  478-52/2012, sprejetega 22.11.2012, objavlja naslednjo

javno dražbo za prodajo nepremičnin

NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

PREDMET PRODAJE

 1. Nepremičnina s parc. št. 137/7, njiva v izmeri 71 m2, k.o. 2178 – Koroška Bela.

Nepremičnina s parc. št. 137/7 k.o. 2178 – Koroška Bela je stavbno zemljišče, ki leži v naselju Koroška Bela – mikrolokacija med stavbami Prosvetna cesta 7, 11, 11a in Cesto Viktorja Svetina 25. Predmetna nepremičnina v naravi predstavlja ožji pas zemljišča med parc. št. 133/2 in 137/6 k.o. 2178 – Koroška Bela. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice nepremičnina s parc. št. 137/7 k.o. 2178 – Koroška Bela leži v območju J3/S1/1-e, območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.

DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE

Javna dražba bo potekala dne 13.3.2013 ob 16.00 uri v konferenčni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Več o dražbi v priloženih dokumentih.

Datum: 31.1.2013
Številka: 478-51/2012

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010, 75/2012) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011, 42/2012) Občina Jesenice objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice, kot lastnica zemljišča s parc. št. 480/11 k.o. 2174-Planina, objavlja namero, da bo za navedeno nepremičnino sklenila Prodajno pogodbo, na podlagi katere bo nepremičnino odsvojila.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, pri nepremičnini s parc. št. 638/1 k.o. 2175 – Jesenice, vpisana kot solastnica omenjene nepremičnine, v deležu do 2/3, preostala solastnika Boštjan Balderman, Cesta Franceta Prešerna 28, Jesenice in Primož Balderman, Cesta Franceta Prešerna 28, Jesenice, sta vpisna v deležu vsak do 1/6, objavlja namero, da bodo vsi solastniki z Ernadom Čamdžićem, Cesta revolucije 1B, Jesenice, sklenili Služnostno pogodbo za ustanovitev stvarne služnosti dostopa, in sicer pravico hoje in vožnje z vsemi vrstami motornih vozil preko služeče nepremičnine s parc. št. 638/1 k.o. 2175 - Jesenice do gospodujoče nepremičnine s parc. št. 638/3 k.o. 2175 - Jesenice ter gradnje, uporabe in vzdrževanja priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo (vodovodni in kanalizacijski priključek) preko služeče nepremičnine s  parc. št. 638/1 k.o. 2175 - Jesenice do gospodujoče nepremičnine s parc. št. 638/3 k.o. 2175  -  Jesenice, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 638/3 k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-75/2012

Namera o oddaji poslovnega prostora v objektu Blejska Dobrava 44

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora – telovadnice v objektu Blejska Dobrava 44, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu januarju 2013 oddala v najem poslovni prostor - telovadnico v objektu Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava. Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna pogodba.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na internetni strani Občine Jesenice.

Številka: 77/2012-sz

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Namera o oddaji poslovnih prostorov v urni najem – večnamenska dvorana in telovadnica v stavbi Blejska Dobrava 44

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur list RS št. 86/2010 in spr.) in na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11 in spr.), župan Občine Jesenice  objavlja naslednjo:

Namero

Občina Jesenice bo, na podlagi metode neposredne pogodbe sklenila Pogodbo o najemu večnamenske dvorane in telovadnice v stavbi Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.
Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Številka:  78/2012-sz

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora v objektu Mencingerjeva 1, Jesenice, v skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu januarju 2013 oddala v najem poslovni prostor v objektu Mencingerjeva 1, Jesenice, Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna pogodba.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na internetni strani Občine Jesenice.

Številka: 3528-13/2006
Jesenice, 10.12.2012           

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER