Skok na osrednjo vsebino

Občinski svet občine ima 28 članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Zapisnik 9. redne Seje sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela, ki je bila v torek, 2. julija 2024 ob 18. uri v sejni sobi KS.

 1. Sklic 3. izredne seje Občine Jesenice
 2. Presoja umestitve gorenjske regijske bolnišnice v prostor – primerjava potencialnih lokacij z urbanističnega in ekonomskega vidika
 1. Sklic 13. redne seje Občinskega sveta
 2. Potrditev besedila zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 22. 5. 2024
 3. Potrditev besedila zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 29. 5. 2024
 4. Predlog sklepa o potrditvi finančnega načrta in načrta tveganj v zvezi z obratovanjem odlagališča Mala Mežakla za leto 2024
 5. Predlog za razrešitev člana in imenovanje nove članice Statutarno pravne komisije
 6. Predlog za razrešitev in imenovanje nove namestnice predsednika Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami
 7. Oblikovanje predloga za imenovanje članov Sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Jesenice
 8. Predlog soglasja k imenovanju direktorice Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
 9. Informacija o začetku priprave Celostne prometne strategije občine Jesenice
 10. Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2023 - poročilo
 11. Vprašanja in pobude

Svetnice in svetniki Občine Jesenice so se zbrali na 2. izredni seji Občinskega sveta v tem mandatu. Namen je bil, da se podrobneje posvetijo trem tematikam: prenovi železniške postaje Jesenice, uvrstitvi novega projekta prenove hladilnega sistema v Športni dvorani (ŠD) Podmežakla v Načrt razvojnih programov (NRP) za obdobje 2024 – 2027 in podpori širitve regijske bolnišnice na Jesenicah. Ker je prenova železniškega vozlišča na Jesenicah v pristojnosti države, so na seji na povabilo Občine sodelovali tudi ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, vodja sektorja za investicije v železnice na Direkciji RS za infrastrukturo mag. Dejan Jurkovič in vodja projekta na Direkciji RS za infrastrukturo Darko Megla.

 1. 0.Sklic 2. izredne seje Občine Jesenice
 2. 1.Obnova železniškega vozlišča Jesenice
 3. 2.Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2024 – 2027
 4. 3.Splošna bolnišnica Jesenice – podpora za nadaljnjo širitev in razvoj bolnice na Jesenicah

Zapisnik 8. redne Seje sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela, ki je bila v četrtek, 9. maja 2024 ob 18. uri v sejni sobi KS.

 1. Sklic 11. redne seje Občinskega sveta
 2. Potrditev besedila zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 27. 3. 2024
 3. Potrditev besedila zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 24. 4. 2024
 4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2023 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev - PONOVNA OBRAVNAVA
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske – DRUGA OBRAVNAVA
 6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 7. Predlog za razrešitev in imenovanje nove članice Odbora za družbene dejavnosti
 8. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
 9. Predlog za razrešitev in imenovanje nove predstavnice Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
 10. Mnenje k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice
 11. Predlog za spremembo Načrta razvojnih programov za obdobje 2024 - 2027
 12. Poročilo o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2023
 13. Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2024
 14. Letno poročilo družbe Ekogor d.o.o. za leto 2023
 15. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2023
 16. Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice za leto 2023
 17. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2023
 18. Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 13 – promet, prometna infrastruktura in komunikacije – sofinanciranje mestnega prometa in prevozni stroški učencev
 19. Program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2024
 20. Vprašanja in pobude
 21. Dodatna točka

Svetnice in svetniki Občine Jesenice so se zbrali na 1. izredni seji Občinskega sveta v tem mandatu v sredo, 24. aprila 2024. Namen je bil, da se podrobneje seznanijo s Poročilom o celostni reviziji postopka sklenitve, vsebine ter učinkov koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto lokalnega pomena, sklenjene leta 2014 med Občino Jesenice in gospodarsko družbo ENOS, d. d., pozneje ENOS OTE, d. o. o.

 1. 1. Poročilo o celostni reviziji postopka sklenitve, vsebine ter učinkov koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto lokalnega pomena, sklenjene leta 2014 med Občino Jesenice in gospodarsko družbo ENOS, d.d., pozneje ENOS OTE d.o.o.
 1. Sklic 11. redne seje Občinskega sveta
 2. Potrditev besedila zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 31. 1. 2024
 3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2023 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
 4. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2023
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske – PRVA OBRAVNAVA
 6. Predlog soglasja k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske
 7. Soglasje k Sklepu o določitvi parkirnih površin v občini Jesenice na katerih se plačuje parkirnina - parkirišče pri Športnem parku Podmežakla – DRUGA OBRAVNAVA
 8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2024
 9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2024
 10. Predlog za odpis terjatev iz naslova nadomestne oblike bivanja v stanovanjski skupnosti Novi Paradoks
 11. Predlog za imenovanje predstavnice Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
 12. Predlog za razrešitev in imenovanje novih predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
 13. Predlog za razrešitev in imenovanje novega predstavnika Občine Jesenice v Skupščino JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
 14. Predlog za razrešitev članice in imenovanje novega člana Statutarno pravne komisije
 15. Vodovodni sistem občine Jesenice – prezentacija
 16. Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2023
 17. Informacija o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2023
 18. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2023
 19. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2023
 20. Poročilo o izvrševanju Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2023
 21. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice za leto 2023
 22. Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 12 – pridobivanje in distribucija energetskih surovin – oskrba s toplotno energijo
 23. Vprašanja in pobude

Svet Krajevne skupnosti (KS) Plavž se je 14. februarja 2024 sestal na svoji 8. redni seji. Prisotni so potrdili zapisnik in ugotovili, da so bili vsi sklepi, pobude in vprašanja, ki so jih podali na 7. seji, uresničeni.

Občinski svet Občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 10. redni seji.

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena prihodkov).

 1. Sklic 10. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 14. 12. 2023
 3. Soglasje k Sklepu o določitvi parkirnih površin v občini Jesenice na katerih se plačuje parkirnina - parkirišče pri Športnem parku Podmežakla
 4. Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2024
 5. Predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadno vodo, ravnanja z odpadki in oskrbe s pitno vodo
 6. Predlog spremembe cen vzdrževanja javnih površin – pogodba o izvajanju del skupne rabe
 7. Soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2024 s finančnim načrtom
 8. Volitve in imenovanja:
 9. Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2024
 10. Okvirni Program dela Občinskega sveta Občine Jesenice za leto 2024
 11. Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru Zavoda za šport Jesenice v obdobju 2020 - 2022
 12. Vprašanja in pobude