Javni razpisi

Apr  2013 12

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/2010) in  35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011 in spr.) ter 378. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22.11.2012 objavlja  Občina Jesenice naslednje:

Javno zbiranje ponudb za prodajo  nepremičnega premoženja v lasti občine Jesenice

1. Predmet prodaje so:

  1. Stanovanje z ident. št. 2175-27-24 v skupni izmeri 41,06 m2, na naslovu Ulica Staneta Bokala 12, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 24.528,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

2. Podatki o nepremični:

Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb je last Občine Jesenice.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu:          

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako » NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP  NEPREMIČNINE – STANOVANJA (Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA) « na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko , ter e-mail pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v  javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti  varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira  ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18  75400-2001004-00000013 s pripisom »varščina  za nakup stanovanja (z navedbo  stanovanja)«. Plačana  varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva odpiranja ponudb.

4. Potek razpisa: 

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, v sobi P10, Marija Lah, vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek 29.04.2013 do 15.00 ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 29.04.2013 po 15.00 uri ne bodo upoštevane.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel. 04/ 5869 304.

Pripravila:
Marija Lah, mag. jav.upr.

Predsednik strokovne komisije
Marko Markelj

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 12-04-2013
  • Veljavno do: 29-04-2013
Prebrano 2581 krat Zadnja sprememba Sreda, 12. Junij 2013, 16:17